Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Ondalık Gösterimlerle Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Kullandıkları Hesaplamaya Dayalı Stratejiler

2017-12-01
Yemen Karpuzcu, Secil
Kandil, Semanur
Işıksal Bostan, Mine
Bu çalışmanın amacı ortaokul matematik öğretmen adaylarının ondalık gösterimlerle çarpma ve bölme işlemlerinde kullandıkları hesaplamaya dayalı stratejileri incelemektir. Bu amaçla, öğretmen adaylarının, ondalık gösterimlerle yapılan çarpma ve bölme işlemlerinde ondalık işaretin yerini belirlemeye ilişkin performanslarına, ondalık gösterimlerle çarpma ve bölme işlemlerini yaparken kullandıkları stratejilere ve bu işlemleri yaparken ortaya çıkan hatalarına odaklanılmıştır. Çalışma Ankara’da bir devlet üniversitesinde ilköğretim matematik öğretmenliği programında Matematik öğretim yöntemleri-1 dersini alan 49 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleşmiştir. Veri toplama aracı olarak açık uçlu bir test uygulanmıştır. Bu test çarpma ve bölme işlemlerinin her biri için 3 soru içermektedir. Ayrıca, bu test verilen her bir soruya verilen cevabın gerekçesini ve düşünme yolunu açıklamayı içermektedir. Öğretmen adaylarının bu sorulara verdikleri cevaplarının ve açıklamalarının analizinde betimsel istatistik (frekans) ve nitel içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda, öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun çarpma ve bölme işlemlerinde ondalık işaretin yerini doğru olarak belirlediği görülmüştür. Öğretmen adaylarının çözümleri kurala dayalı ve hesapsal tahmine dayalı stratejiler olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır. Kurala dayalı strateji altında kesre çevirme, ezber, kesri genişletme ve üslü ifade yöntemlerinin; hesapsal tahmine dayalı strateji altında ise ön-son, referans ve yuvarlama yöntemlerinin kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca, yanlış yapan az sayıda öğretmen adayı ezber veya kesre çevirme yöntemlerini kullanırken hatalar yapmıştır
SDU International Journal of Educational Studies

Suggestions

Middle School Mathematics Teachers' Views and Experiences Regarding Technology Integration
Duran, Anıl Ayseli; Çakıroğlu, Erdinç; Department of Mathematics Education (2022-6-27)
The purpose of the study was to investigate the views and experiences of middle school mathematics teachers regarding technology integration. How they use technology, their perceived benefits of it, difficulties that they face, their ways of overcoming the difficulties, and teachers’ suggestions that would be helpful for all teachers were determined based on their experiences. Qualitative research was conducted with nine middle school mathematics teachers using the snowball sampling method. The participants...
Ortaokul Öğrencilerinin Üçgende Yükseklik İle İlgili Sahip Oldukları Kavram İmajları
Mukaddes, İnan; Ulusoy, Fadime; Çakıroğlu, Erdinç (null; 2015-05-16)
Yapılan çalışmalar, tüm sınıf düzeylerinde öğrenim gören öğrencilerin geometrik bilgi kapasitesi ve görselleştirme becerileri bağlamında yeterli başarı düzeyinde olmadıklarını vurgulamaktadır. Yaşanan sıkıntıların en temel nedenlerinden biri olarak, bir geometrik kavramla ilgili sahip olunan kavram imajı ve kavram tanımı arasındaki ilişkinin içeriğinde bulundurması gereken sıkı bağdan yoksun oluşu gösterilmektedir (Vinner, 1991). Öğrencilerin kavram imajlarını kısıtlayan ilkel (ptototip) örneklere dayalı öğ...
Ortaokul Öğrencilerine Verilen Matematik Ev Ödevleri Hakkında Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşleri
Kaplan Can, Gözde; GELBAL, SELAHATTİN (2022-04-01)
Çalışmada ortaokullarda öğrencilere verilen matematik ev ödevlerinin özellikleri, ödevlere verilen geri bildirim türleri, ev ödevlerine aile katılımının nasıl sağlandığı ve öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin matematik ev ödevleriyle ilgili yaşadıkları zorluklar araştırılmıştır. Araştırma bir çeşitleme karma yöntem çalışmasıdır. Araştırmaya 563 ortaokul öğrencisi, 120 ortaokul matematik öğretmeni ve 10 veli katılmıştır. Çalışmanın verileri öğretmen ve öğrenciler için hazırlanan anketler ve öğretmenler ...
Ortaokul matematik ög retmeni adaylarının üçgenler konusunda tanım olus turma sürecindeki ög renmeleri
Uygun, Tugba; Akyüz, Didem (2016-01-01)
Bu çalışmanın amacı ortaokul matematik öğretmeni adaylarının üçgenlerle ilgili yaptıkları tanımları ve doğru üçgen tanımını oluşturmak için yaptıkları tartışmaları incelemektir. Adayların üçgenleri etkili bir şekilde anlamaları ve öğrenmelerinde başlangıç adımı olan ürettikleri üçgenlerin tanımlarını incelemeleri ve eksiklerini giderilerek doğru tanımı oluşturmaları sağlanmalıdır Böylelikle, üçgen tanımının anlaşılması üçgenlere ait özelliklerin ve teoremlerin öğrenilmesine katkıda bulunabilir. Bu amaçla, ç...
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Çevre ve Alan Konusuna Yönelik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi
Işıksal Bostan, Mine(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, mikro-öğretim yöntemi çerçevesinde ortaokul matematik öğretmen adaylarının alan ve çevrenin ilişkisine dair pedagojik alan bilgilerini incelemektir. Bu kapsamda öğretmen adaylarının izleyecekleri öğrenci düşünüşü içerikli video durumlarına yapacak oldukları yorumlar pedagojik alan bilgileri açısından incelenecektir.
Citation Formats
S. Yemen Karpuzcu, S. Kandil, and M. Işıksal Bostan, “Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Ondalık Gösterimlerle Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Kullandıkları Hesaplamaya Dayalı Stratejiler,” SDU International Journal of Educational Studies, pp. 96–109, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82408.