Erken Orantısal Akıl Yürütmeye Yönelik Varsayıma Dayalı Bir Öğrenme Rotası Geliştirme

2019-04-30
Ayan Civak, Rukiye
Işıksal Bostan, Mine
Yemen Karpuzcu, Seçil
Orantısal akıl yürütme ilkokul ve ortaokuldaki birçok matematiksel fikrin öğrenilmesi için önem arz eder. Orantısal düşünmenin temeli -tekrarlı toplamadan ziyade- birimleri birleştirme ve birleşik birimleri yineleme becerilerine dayanmaktadır. Uzun soluklu bir tasarı tabanlı araştırma kapsamında yedinci sınıf için orantısal düşünme becerilerine yönelik varsayıma dayalı bir öğrenme rotası geliştirilmiş, test edilmiş ve düzeltilmiştir. Bu amaç için, Gerçekçi Matematik Eğitimi’ne dayanan anahtar öğrenmeler, araç ve imgeler ile muhtemel sınıf içi söylemleri içeren varsayıma dayalı bir öğrenme rotası geliştirmeye yönelik sınıf içi tasarı araştırması yürütülmüştür. Mevcut çalışmada, bu öğrenme rotasının birimleri birleştirme ve birleşik birimleri yineleme becerilerine dayanan kısmının geliştirilmesi, test edilmesi ve düzeltilmesi aşamalarına yer verilmiştir. Başlangıç olarak, öğrenciler değişen miktarlarda balığın bir adet yem ile beslendiği yönünde verilen bir kuralı kullanarak farklı durumlar için gereken balık/yem kutusu ilişkisini temel alarak çıkarımlarda bulunmuşlardır. Çalışmanın hipotezlerine göre, nesnelerin resimlerinin verilerek ve tam sayı ile birleştirilen çokluklara yönelik örneklerle (örn. bir yem kutusu- üç balık) başlamanın ve daha sonrasında kesirli birleştirme içeren (örn. iki yem kutusu-beş balık) örneklerle devam edilmesinin öğrencilerin birleştirme ve birleşik birimleri yineleme becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı öngörülmüştür. Buna ek olarak, kısa ve uzun oran tabloların kullanılmasının öğrencilerin anlamlı öğrenmelerine katkı sağlayacağı ön görülmüştür. Bu çalışmanın verileri 2017-2018 EğitimÖğretim yılında sınıf içi öğretimin video kaydının alınması ve öğretmen/öğrenci görüşmeleri ile tasarı ekibi görüşmelerinin sesli kayıtlarının alınması yoluyla toplanmıştır. Öğretim bir matematik öğretmeni ve onun Ankara’da bulunan bir devlet okulundaki yedinci sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Bu öğretmen yenilikçi, iş birliğine yatkın ve on yıllık öğretmenlik deneyimine sahip olmasından dolayı seçilmiştir. Katılımcı öğretmen öğrenci merkezli ve anlamlı öğrenmeye odaklanan bir öğretim biçimini benimsemiştir. Sınıf içi öğretim öğrencilerin anlamlı öğrenmelerini ölçmek amacıyla nitel analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, birleştirme ve birleşik birimleri yineleme becerilerine yönelik matematiksel fikirleri balık ve yem bağlamında sunmak, informel ve daha formel araçları kullanmak, birleştirme ve birleşik birimleri yineleme becerilerinin anlamlı öğrenilmesinde önemli bir potansiyele sahiptir. Bu bağlamda, informel araçlar balık ve yem kutularının resimleri ile birleştirme ve yineleme süreçlerinin temsili için kullanılan oklardır. Daha formel araçlar ise öğrencilerin resimsel akıl yürütmelerinin sayısal akıl yürütmelere dönüştüğü ve son olarak birleştirme ve yineleme süreçlerinin organize edildiği kısa ve uzun tablolardır. Sonuç olarak, geliştirilen öğrenme rotasının, öğrencilerin birleştirme ve yineleme yaparken gerçekleştirdiği düşünce süreçlerini ve orantısal akıl yürütme becerilerinin gelişiminin anlamlandırmasında, öğretmenler için yararlı olacağı düşünülmektedir.
Citation Formats
R. Ayan Civak, M. Işıksal Bostan, and S. Yemen Karpuzcu, “Erken Orantısal Akıl Yürütmeye Yönelik Varsayıma Dayalı Bir Öğrenme Rotası Geliştirme,” İzmir, Türkiye, 2019, p. 584, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.fmgtegitimikongresi.com/dosyalar/files/ozetler_v3.pdf.