Erken Yaş Dönemi Uyumsuz Şemalarıyla Psikolojik Sağlığın İlişkisi Ve Dengeli Bütünleşme Ayrışma Modeli'ndeki Benlik Tipleriyle Temel Kişillik Özellikleri'nin Bu İlişkideki Rolü

2009-12-31
Son yıllarda psikolojik sağlık ve psikoterapi ile ilgili çalışmalarda, çocukluk döneminin ve bu dönemde yaşanan olumsuz durum ve olayların bireylerin sonraki yaşamını etkileyebileceğine dikkat çekilmiştir. Çocukluk yaşantılarının kişilerin sonraki yaşamına nasıl yansıdığı ile ilgili de farklı teoriler vardır.Bu teorilerden biri Şema Teorisidir. Bu teoriye göre, çocuklukta yaşanan olumsuz olayların bireylerin bilişsel yapısında uyumsuz şemların yer etmesine sebepolduğu öne sürülmektedir. Özellikle, çocuklukta bireylerin bilişsel yapısında yer eden uyumsuz şemaların psikolojik sağlığı tehdit eden risk faktörleri arasında olduğu saptanmıştır. Erken yaş döneminde oluşan bu uyumsuz şemaların psikolojik sağlıkla ilişkisinde ise farklı benlik modelleri ve kişilik tiplerinin etkili olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca literatürde, farklı kişilik özellik ve tipleriyle ilgili birçok araştırma yapılmış ve farklı kişisel özelliklerin yaşam olaylarını algılama ve psikolojik sağlığın devamlılığı açısından yordayıcı bir faktör olduğu öne sürülmüştür. Buna bağlı olarak, proje kapsamında Dengeli Bütünleşme Ayrışma Modeli'ndeki dört benlik modelinin ve “Temel Kişilik Özellikleri” olarak tanımlanan temel kişilik faktörlerinin bu ilişki üzerinde rolü olacağı düşünülmektedir. Bu amaçla, projede erken yaş dönemindeoluşan uyumsuz şemaların psikolojik sağlıklailişkisiaraştırılırken aynı zamanda Dengeli BütünleşmeAyrışma Modeli'ndeki benlik tiplerinin ve Temel KişilikÖzellikleri'ndeki kişilik tiplerinin şemalar vepsikolojik sağlık ilişkisindeki rolü araştırılacaktır. Araştırmada psikoloji literatüründe geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş ölçekler kullanılacaktır (Beck Depresyon Ölçeği, Pozitif ve Negatif Duygular Ölçeği, Durumluk Sürekli Kaygı Ölçeği, Güvence Arama Ölçeği, Şema Ölçeği, Dengeli Bütünleşme Ayrışma Ölçeği,Türk Kültüründe Temel Kişilik Özellikleri Ölçeği veDemografik Bilgiler Formu). Bu amaçla 17-50 yaş arasından Ankara ile birlikte 5 farklı ilden 500 katılımcıya yer veilecektir. Bu projeyle birlikte erken yaş dönemindeki şemaların psikolojik sağlıkla ilişkisi değerlendirilecektir. Bu tarz bir çalışmaya literatürde çok az rastlanmaktadır.

Suggestions

Erken Çocukluk Döneminde STEM Eğitimi Anlayışı
ÇETİN, MUSTAFA; Demircan, Hasibe Özlen (2020-04-01)
Çocukların yaşamlarında karşılaşabilecekleri problemler ile bilimsel kavramlar arasında bağ kuran STEM eğitimi, erken çocukluk döneminden başlayarak öğrenme süreçlerine dahil olmaktadır. STEM eğitimi kavramsal öğrenmenin yanı sıra öğrencilerin aktif katılımlarının sağlandığı yaparak yaşayarak öğrenmenin ilke olarak yer verildiği bir eğitim anlayışıdır. Öyle ki STEM, öğrencilerin yaşantıları ile öğrendiklerini bütünleştirme konusunda olanaklar sunar. Erken çocukluk dönemi öğrenme ortamlarında STEM eğitiminin...
Dijital dönüşümün etkisinde verimli istihdam yönetimi: yol haritası önerisi
Gökalp, Ebru; Gökalp, Mert Onuralp; Çoban, Selin; Eren, Pekin Erhan (2019-06-01)
Dijital dönüşüm devriminin getirdiği teknolojik gelişmelerle birlikte önümüzdeki yıllarda kas gücüyle yapılan birçok mesleğin risk altında olması ve dijital dönüşümün gerektirdiği yetkinlikleri kapsayan yeni mesleklerin gündeme gelmesi öngörülmektedir. Artan işsizlik sorunuyla karşılaşmamak ve gerçekleşen bu dönüşüme zamanında ayak uydurabilmek için, bu değişimin hedef odaklı bir yaklaşım ile yönetilerek, uzun vadeli bir istihdam politikasının hayata geçirilmesine ihtiyaç vardır. Bu motivasyon ile bu çalışm...
Erken çocukluk eğitimine Küba perspektifinden alternatif bir bakış: kendi çocuğunu eğit programı
Yalçın, Fatma; Erden, Feyza (2017-07-01)
Emotion regulation and emotion socialization of early childhood educators
Üzüm, Sabiha; Demircan, Hasibe Özlen; Department of Early Childhood Education (2022-5)
The purpose of the study was to underline the early childhood educators’ emotion regulation and socialization of young children’s negative emotions. With this aim, the strategies of early childhood educators’ emotion regulation and socialization of young children’s negative emotions in emotionally difficult times and the relationship between the early childhood educators’ emotion regulation and socialization of young children’s negative emotions was investigated. For the current thesis a correlational study...
Outdoor time practices in early childhood education: parent and teacher views
Kandemir, Melike; Sevimli Çelik, Serap; Department of Early Childhood Education (2020-10-9)
This study was conducted with three aims which are exploring early childhood teachers’ and parents’ views regarding the outdoor time and examining teachers’ outdoor time practices. Qualitative approaches were used to deeply investigate, gain a deeper understanding, and provide a broader perspective on the outdoor time concept during early childhood education. The sample of this qualitative study is 12 early childhood teachers who worked in a private kindergarten and 35 parents whose children were regis...
Citation Formats
T. Gençöz, “Erken Yaş Dönemi Uyumsuz Şemalarıyla Psikolojik Sağlığın İlişkisi Ve Dengeli Bütünleşme Ayrışma Modeli’ndeki Benlik Tipleriyle Temel Kişillik Özellikleri’nin Bu İlişkideki Rolü,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58731.