‘Kenti Dokumak’: Kentsel Formun Çoklu Üretimi İçin (Parametrik) Gelişim Denetimi Modeli

2019-04-14
Kestirimi önceden olanaksız açık sistemde çok sayıda aktörün üretimine katıldığı uzun erimli süreçler içerisinde; genotip olarak adlandırabileceğimiz tasarım ve inşa kodlarının dönem içerisinde başkalaşması ile ortaya çıkardığı doku türlerinin aşamalı uyumu (tipolojik adaptasyonu) sayesinde farklı nitelikte kent alt-parçaları birbirine eklemlenerek bir araya gelirler. Bu süreç, tasarımın temel amacı olan bütünde çeşitlilik ilkesinin kendiliğinden gerçekleşmesi anlamına gelen oluşsal (emergent) bir üretim biçimine karşılık gelir. Bu anlamda bütün, tekil bir planın ürünü olarak tasarlanmaz ama kendi kendini yeniden üretir. Üretimin biçimine dair bu saptama, ürünün niteliği ve onu elde etme yöntemine dair de bir takım ipuçları sunar. Uzun dönemdir modernist planlama ve şehircilik yaklaşımlarının eleştirisi, çoğunlukla biçem odaklı ya da karar alma süreçlerine katılım anlamında süreçsel unsurlara referansla yürütülegelmiştir. Bununla birlikte özellikle karmaşıklık kuramının şehircilik bağlamında tartışıldığı son on senelik süre içerisinde modernist şehircilik yaklaşımının karşı-savı olan geleneksel şehirciliğin söz konusu evrimsel ve üretimsel (generative) niteliği çok sayıda araştırmaya konu olmuştur. Kentsel morfolojinin de temel ilgi alanı olan bu konu, eleştirel şehircilik yazını içerisinde ortaya çıkan yeni bir kentsel planlama ve tasarım yaklaşımının (‘üretici şehircilik / generative urbanism) altyapısını oluşturmaktadır. Bu yeni şehircilik yaklaşımı, kentsel formun üretiminde yerleşik araç ve teknikler yerine yeni yöntemsel yaklaşımları da gerekli kılmaktadır. Buna göre geleneksel kentsel dokularda gözlemlediğimiz bütünleşik ve bağdaşık morfolojiyi üretmede yetersiz kalan anaplan (masterplan) yerine tıpkı geleneksel şehircilikte olduğu gibi üretken tasarım kodu dizini (algoritma) temelli bir tasarım denetimi çerçevesi yeni şehircilik yaklaşımının temel yöntem tercihidir. Bu çerçeve içerisinde çalışma, farklı nitelikte kentsel dokunun geniş mekansal bağlamda üretimi ve bağdaşık bir araya getirilebilmesine yönelik bir tasarım denetimi çerçevesini parametrik olarak modellemektedir. Algoritmik ortamda tasarlanan model, dokunun üretimine dayalı temel kodların morfolojik olarak tanımlanması yoluyla elde edilmektedir. İstanbul Ataköy’de dönüşmekte olan büyük bir kent alt-parçası üzerinde hipotetik olarak uygulanan model ile kentsel doku bağlamında farklı tasarım uygulamalarının algoritmik olarak kodlanabileceği ve bu parçaların tıpkı evrimsel süreçlerde olduğu gibi çoklu, bağdaşık ve bütünleşik biçimde uyumlandırılabileceği tartışmaya açılmaktadır.

Suggestions

'Kenti Dokumak’: Kentsel Formun Çoklu Üretimi İçin (Parametrik) Gelişim Denetimi Modeli
Çalışkan, Olgu (2019-01-15)
Kestirimi önceden olanaksız açık sistemde çok sayıda aktörün üretimine katıldığı uzun erimli süreçler içerisinde; genotip olarak adlandırabileceğimiz tasarım ve inşa kodlarının dönem içerisinde başkalaşması ile ortaya çıkardığı doku türlerinin aşamalı uyumu (tipolojik adaptasyonu) sayesinde farklı nitelikte kent alt-parçaları birbirine eklemlenerek bir araya gelirler. Bu süreç, tasarımın temel amacı olan bütünde çeşitlilik ilkesinin kendiliğinden gerçekleşmesi anlamına gelen ol...
Boşta Hareket Doğrusalsızlığı Bulunan Göreve Uyumlu Kontrol Yüzeylerinin Çırpma Yönünden İncelenmesi
Ünlüsoy, Levent; Yaman, Yavuz (2013-09-12)
Bu çalışmada kontrol yüzeyleri göreve uyumlu olarak şekil değiştirebilen bir kanadın, açık kesitli kontrol yüzeylerine ait bağlantılardan kaynaklı olarak ortaya çıkan boşta hareket davranışının (freeplay), kontrol yüzeyi ve kanadın çırpma özellikleri (flutter) üzerindeki etkileri incelenecektir. Çalışma kapsamında sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak kanadın eş-direngenlik ve eş-ağırlık özellikleri hesaplanacak ve bu özellikler kullanılarak üç serbestlik dereceli bir çırpma modeli oluşturulacaktır. Model iç...
Semi-supervised generative guidance for zero-shot semantic segmentation
Önem, Abdullah Cem; Cinbiş, Ramazan Gökberk; Department of Computer Engineering (2022-1)
Collecting fully-annotated data to train deep networks for semantic image segmentation can be prohibitively costly due to difficulty of making pixel-by-pixel annotations. In this context, zero-shot learning based formulations relax the labelled data requirements by enabling the recognition of classes without training examples. Recent studies on zero-shot learning of semantic segmentation models, however, highlight the difficulty of the problem. This thesis proposes techniques towards improving zero-shot gen...
Kireçtaşı rezervuar kayaçlarında kaya mekaniği özelliklerinin ölçülmesi ve rezervuar parametrelerine etkisinin araştırılması
Kök, Mustafa Verşan; Bağcı, A. Suat; Akın, Serhat; İşcan, A. Gürkan; Karaaslan, Uğur(2001-09-01)
Petrol ve doğal gaz rezervuarlarmda üretim yapılan kayaçlann kaya mekaniği özelliklerinin belirlenmesi rezervuarın üretime geçirilmesinden öriîce ve sonrasında gerekli olabilecek parametrelerin kullanımı açısından son derece önemlidir. Temel olarak petrol ve doğal gaz rezervuarlarının performansını kontrol eden ve sıvıların akışında önemli rol oynayan parametreler geçirgenlik ve gözenekliliktir. Geçirgenlik ve gözeneklilik, rezervuar kayacı üzerinde uygulanan overburden basıncın etkisiyle değişmektedir. Bu ...
Development of a web-based manufacturing application system for rotational parts
Özsüer, Erhan; Anlağan, Ömer; Department of Mechanical Engineering (2003)
Developing process plans and part programs rapidly and correctly for CNC machine tools plays a vital role in manufacturing. This study is concerned with the development of a web-enabled virtual design and manufacturing application system for rotational parts. The object oriented methodology is used in the application development. Windows Distributed interNet Application (DNA) architecture which describes a framework of building software technologies in an integrated web and client-server model of computing,...
Citation Formats
O. Çalışkan, “‘Kenti Dokumak’: Kentsel Formun Çoklu Üretimi İçin (Parametrik) Gelişim Denetimi Modeli,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://kentselmorfolojisempozyumu2018.wordpress.com/.