Kireçtaşı rezervuar kayaçlarında kaya mekaniği özelliklerinin ölçülmesi ve rezervuar parametrelerine etkisinin araştırılması

2001-09-01
Kök, Mustafa Verşan
Bağcı, A. Suat
Akın, Serhat
İşcan, A. Gürkan
Karaaslan, Uğur
Petrol ve doğal gaz rezervuarlarmda üretim yapılan kayaçlann kaya mekaniği özelliklerinin belirlenmesi rezervuarın üretime geçirilmesinden öriîce ve sonrasında gerekli olabilecek parametrelerin kullanımı açısından son derece önemlidir. Temel olarak petrol ve doğal gaz rezervuarlarının performansını kontrol eden ve sıvıların akışında önemli rol oynayan parametreler geçirgenlik ve gözenekliliktir. Geçirgenlik ve gözeneklilik, rezervuar kayacı üzerinde uygulanan overburden basıncın etkisiyle değişmektedir. Bu nedenle kayaç üzerine uygulanan yüklerin meydana getirdiği stress ve strain 'in geçirgenlik ve gözeneklilik üzerine olan etkilerinin belirlenmesi gereklidir. Bu proje kapsamında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ortak olarak belirlenen bir sahanın kireçtaşı rezervuar kayaçlarının kaya mekaniği parametrelerinin belirlenmesi için öncelikle sahadan karot numuneleri toplanmış, geçirgenlik ve gözeneklilik ölçümleri yapılmıştır. Daha sonra oluşturulan deney düzeneği ile rezervuar kayacının kaya mekaniği özellikleri belirlenmiştir. Ayrıca kayaç üzerine uygulanan yüklerin meydana getirdiği stress ve strain parametrelerinin geçirgenlik ve gözeneklilik üzerine olan etkileri araştırılmıştır.

Suggestions

Kireçtaşı rezervuarlarda formasyon hasarının ( Formation damage ) tespit edilmesi ve petrol üretimine etkisinin incelenmesi
Bağcı, Suat A.; Kök, V. Mustafa; Türksoy, Ulaş; Arıkan, Murat A.(1998)
Petrol rezervuarlarmda su enjeksiyonu sırasında, formasyon hasarının kuyuların su Tektivitesini azaltması önem kazanmaktadır. Formasyon içerisindeki meydana gelen reaksiyonları en iyi belirleyen parametre akan sıvının pH'mdaki değişimdir. Yüksek gözenekli ortamda askıda kum taneciklerinin çökelmesiyle formasyon hasan meydana gelmekte ve askıda taneciklerin gözenekleri tıkamasına neden olmaktadır. Formasyon hasarının ölçülerinden biriside, geçirgenlik azalıtmdır. Deneysel çalışma kireçtaşı ortamda öteleme...
Si güneş gözelerinde arttırılmış kızılötesi verimi için doğrusal olmayan plazmonik çevirici tasarımı ve üretimi
Turan, Raşit; Bek, Alpan(2016)
Projemiz plazmonik yapıların doğrusal olmayan özelliklerinin irdelenerek, bunların ikinci harmonik üst çevirici olarak kullanılabilmeleri için gereken tasarımların yapılması, üretim tekniklerinin geliştirilmesi ve üretilen yapılardan üst çevirim elde edilmesini kapsamaktadır. Projenin geliştirilme motivasyonu silisyum güneş gözelerinin kızılötesi dalga boyu bölgesinde soğurmasının düşük kalması ile baş edebilmek üzere üst çevirici tabaka olarak plazmonik yapıların klasik doğrusal olmayan malzemelere bir alt...
Nehir suyu kalite gözlem sonuçlarının hidrolik ve taşınım modelleri yardımıyla incelenmesi
Göktaş, Recep Kaya; Ayvaz, Mustafa Tamer; Kargı, Pınar Gökçe; Kentel Erdoğan, Elçin; Mesta, Buket; Tezyapar, İpek; Tezel, Ulaş (null; 2018-10-27)
Bu çalışmanın amacı, matematiksel modellerin nehir suyu kalitesi izleme çalışmaları kapsamında üretilen saha gözlemleri ile kirletici ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesindeki kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır. Çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenen 115Y064 numaralı “Ergene Havzası Su Kalitesi Yönetimi İçin Kirletici Parmak İzine Bağlı Coğrafi Bilgi Sistemi Bazlı Karar Destek Sistemleri Geliştirilmesi” başlıklı projenin bir parçası olarak gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında Ergene Nehri’ne özgü h...
Hydration and properties of limestone incorporated cementitious systems
Erdoğdu, Korhan; Tokyay, Mustafa; Department of Civil Engineering (2002)
As limestone is a new widely used mineral addition in cement, understanding the effects of this material on cement properties and hydration in a detailed manner is of substantial importance for efficient and proper usage. Consequently, the current study is designed. In the experiemental study, three different limestones were used. The aim of using different limestones is to reach broad generalisations by crosschecking the results and compare the effects of limestones with different structures. These limesto...
Menderes masifi metasedimenter kayalarının çökelme yaşı ve kırıntı kaynağının zirkon jeokronolojisi ile çözümlenmesi ve bunun tetis evrimindeki anlam ve önemi
Bozkurt, Erdin (null; 2018-04-23)
Kırıntılı sedimanlardaki kırıntı ve kalıtsal zirkonların U-Pb ve Hf izotop analizleri, maksimum çökelme yaşı ve kaynak alan analizi ile çökel kayaların oluşumundan önceki süreçte kıta kabuğunun evriminin anlaşılabilmesi için potansiyel göstergeler olarak kullanılırlar. Bildiride, Batı Anadolu’nun önemli unsurlarından biri olan güney Menderes Masifini oluşturan metasedimenter kayalardaki kırıntı zirkonları konu alan izotop çalışmasının sonuçları sunulacaktadır. Metasedimenter kayalar, Eosen YS/OB bölgesel me...
Citation Formats
M. V. Kök, A. S. Bağcı, S. Akın, A. G. İşcan, and U. Karaaslan, “Kireçtaşı rezervuar kayaçlarında kaya mekaniği özelliklerinin ölçülmesi ve rezervuar parametrelerine etkisinin araştırılması,” 2001. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95595.