'Kenti Dokumak’: Kentsel Formun Çoklu Üretimi İçin (Parametrik) Gelişim Denetimi Modeli

Download
2019-01-15
Kestirimi önceden olanaksız açık sistemde çok sayıda aktörün üretimine katıldığı uzun erimli süreçler içerisinde; genotip olarak adlandırabileceğimiz tasarım ve inşa kodlarının dönem içerisinde başkalaşması ile ortaya çıkardığı doku türlerinin aşamalı uyumu (tipolojik adaptasyonu) sayesinde farklı nitelikte kent alt-parçaları birbirine eklemlenerek bir araya gelirler. Bu süreç, tasarımın temel amacı olan bütünde çeşitlilik ilkesinin kendiliğinden gerçekleşmesi anlamına gelen oluşsal (emergent) bir üretim biçimine karşılık gelir. Bu anlamda bütün, tekil bir planın ürünü olarak tasarlanmaz ama kendi kendini yeniden üretir. Üretimin biçimine dair bu saptama, ürünün niteliği ve onu elde etme yöntemine dair de bir takım ipuçları sunar. Uzun dönemdir modernist planlama ve şehircilik yaklaşımlarının eleştirisi, çoğunlukla biçem odaklı ya da karar alma süreçlerine katılım anlamında süreçsel unsurlara referansla yürütülegelmiştir. Bununla birlikte özellikle karmaşıklık kuramının şehircilik bağlamında tartışıldığı son on senelik süre içerisinde modernist şehircilik yaklaşımının karşı-savı olan geleneksel şehirciliğin söz konusu evrimsel ve üretimsel (generative) niteliği çok sayıda araştırmaya konu olmuştur. Kentsel morfolojinin de temel ilgi alanı olan bu konu, eleştirel şehircilik yazını içerisinde ortaya çıkan yeni bir kentsel planlama ve tasarım yaklaşımının (‘üretici şehircilik / generative urbanism) altyapısını oluşturmaktadır. Bu yeni şehircilik yaklaşımı, kentsel formun üretiminde yerleşik araç ve teknikler yerine yeni yöntemsel yaklaşımları da gerekli kılmaktadır. Buna göre geleneksel kentsel dokularda gözlemlediğimiz bütünleşik ve bağdaşık morfolojiyi üretmede yetersiz kalan anaplan (masterplan) yerine tıpkı geleneksel şehircilikte olduğu gibi üretken tasarım kodu dizini (algoritma) temelli bir tasarım denetimi çerçevesi yeni şehircilik yaklaşımının temel yöntem tercihidir. Bu çerçeve içerisinde çalışma, farklı nitelikte kentsel dokunun geniş mekansal bağlamda üretimi ve bağdaşık bir araya getirilebilmesine yönelik bir tasarım denetimi çerçevesini parametrik olarak modellemektedir. Algoritmik ortamda tasarlanan model, dokunun üretimine dayalı temel kodların morfolojik olarak tanımlanması yoluyla elde edilmektedir. İstanbul Ataköy’de dönüşmekte olan büyük bir kent alt-parçası üzerinde hipotetik olarak uygulanan model ile kentsel doku bağlamında farklı tasarım uygulamalarının algoritmik olarak kodlanabileceği ve bu parçaların tıpkı evrimsel süreçlerde olduğu gibi çoklu, bağdaşık ve bütünleşik biçimde uyumlandırılabileceği tartışmaya açılmaktadır.
Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu

Suggestions

‘Kenti Dokumak’: Kentsel Formun Çoklu Üretimi İçin (Parametrik) Gelişim Denetimi Modeli
Çalışkan, Olgu (2019-04-14)
Kestirimi önceden olanaksız açık sistemde çok sayıda aktörün üretimine katıldığı uzun erimli süreçler içerisinde; genotip olarak adlandırabileceğimiz tasarım ve inşa kodlarının dönem içerisinde başkalaşması ile ortaya çıkardığı doku türlerinin aşamalı uyumu (tipolojik adaptasyonu) sayesinde farklı nitelikte kent alt-parçaları birbirine eklemlenerek bir araya gelirler. Bu süreç, tasarımın temel amacı olan bütünde çeşitlilik ilkesinin kendiliğinden gerçekleşmesi anlamına ge...
Graphene Based Flexible Hall Sensors
İnkaya, Uğur Yiğit; Oral, Ahmet; Department of Physics (2021-9-09)
Graphene is a two-dimensional material that has electronic properties such as having low density of charge carriers with high mobility, which are ideal for fabricating Hall sensors. Also considering its elastic properties, it is a promising material for flexible electronics including flexible Hall sensorics. Graphene was synthesized via atmospheric pressure chemical vapor deposition (CVD) on 20μm-thick copper by using methane as carbon feedstock. CVD-graphene was transferred onto EVA-coated PET film via lam...
Towards Hands-On Computing in Design: An Analysis of the Haptic Dimension of Model Making
Zaman, Çağrı Hakan ; Özkar, Mine ; Çağdaş, Gülen (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Tasarımın erken veya kavramsal aşamalarında maketle çalışmak, nesne-beden ilişkisini düşünmeye ve üç boyutlu değerlendirmeye olanak sağlar; görme, dokunma ve hareketleri de içeren mekan algısını devreye sokarak tasarım sürecini zenginleştirir. Mimari tasarımın erken aşamalarının sayısal ortama taşınması, tasarım ve üretim süreçlerinin hızlanıp bütünleşmesiyle giderek yaygınlaşırken, elle çalışmanın getirdiği kazanımların yeni ortamlarda nasıl sürdürülebileceği sorusu ortaya çıkmaktadır. Üç boyutlu algının g...
Tasarım Sürecinde Kullanılan Fikir Geliştirme Yöntemlerinin Etkisini Nicelik Yönünden Değerlendirmek İçin Bir Ölçüm Tekniği Önerisi
Bayırlı, Ümit; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Ürün geliştirme süreci içerisinde fikir geliştirme aşaması, sürecin geri kalanına ve son ürüne olan etkisi bakımından kritik öneme sahiptir. Bu aşamada tasarımcılardan olabildiğince fazla sayıda, yenilikçi ve çeşitlilik sunan fikirler geliştirmeleri beklenir. Bu beklentiyi karşılamak ve özellikle tasarım öğrencilerine destek olmak amacıyla pek çok fikir geliştirme yöntemi ve aracı geliştirilmiştir. Bu yöntem ve araçlar kullanılabilirlik, uygulanabilirlik ve etkileri bakımından test edilmelidirler. Ancak, ge...
Experimental investigation of flow characteristics of flexible wings with different stiffener orientations in linear translating motion
Karakaş, Hasan Halil; Perçin, Mustafa; Department of Aerospace Engineering (2022-8-12)
This study experimentally investigates the flow field around the wings, which first accelerate with constant acceleration from the rest and then perform a linear translating motion with constant velocity. Four wings, which are 3D-printed, with a bending stiffness in different directions are examined. The difference in bending stiffness values is achieved by placing stiffeners having different angles with the leading edge on the upper surface of the wing. The stiffeners are printed with wings to obtain well-...
Citation Formats
O. Çalışkan, “‘Kenti Dokumak’: Kentsel Formun Çoklu Üretimi İçin (Parametrik) Gelişim Denetimi Modeli,” presented at the Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://kentselmorfolojisempozyumu2018.files.wordpress.com/2019/04/m-06.pdf.