Denizlerin Önemi Hakkında Gelecek Nesillerimizi Bilinçlendirme Çalışmaları

2016-06-03
Kıdeyş, Ahmet Erkan
Zenginer Yılmaz, Arife
Topaloğlu, Bülent
Dağtekin, Büket Buşra
Tezcan, Devrim
Yücel Gier, Güzel
Dağtekin, Murat
Yurtdaş, Soner
Ak Örek, Yeşim
Katı ve sıvı atıkların denizlere bırakılması, doğal kaynaklarımızın bilinçsizce tüketilmesi ve kıyılarımızın doğal yapılarının tahribatı gibi insan kaynaklı baskıların deniz ekosistemi üzerinde etkileri yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya konmaktadır. İnsan kaynaklı baskılar sonucu denizlerdeki biyoçeşitlilik azalmakta ve barındırdıkları canlılara geri dönüşü olmayan zararlara neden olmaktadır. Bu yüzden, ileride bilimadamı, politikacı ya da karar verici olacak olan geleceğimizin teminatıçocuklarımıza yönelik yaptığımız uygulamalı deniz bilimleri eğitim faaliyetleri hayati önem taşımaktadır. Bilinçlendirme çalışmaları ile çocukların her birinin doğaya vecanlılar arasındaki ilişkilere bakış açıları değişmekte vecanlıları korumaya yönelik sorumluluk kazanmaktadırlar.Deniz kaplumbağaları için doğal bir üreme alanı olan Enstitümüz (ODTÜ-Deniz Bilimleri Enstitüsü) sahilinin korunması için 2012 senesinde enstitümüzdeki bir grup bilimadamı ilkokul ve ortaokul çocuklarına yönelik bilinçlendirme çalışmalarını başlatmıştır.2 yıldır çocuklara yönelik gerçekleştirilen birçok uygulamalı deniz bilimleri eğitim programından sonra yerel halktan olumlu dönüşler gelmiş, programı ulusal boyuta taşıyarak daha fazla çocuğa ulaşmak için programı İstanbul, İzmir ve Trabzon’da da 2014 yılından bu yana uygulanmaya başlanmıştır. Yaklaşık dört yıldır Mersin başta olmak üzere Trabzon, İzmir ve İstanbul’da yapılan yarım ve tam günlük eğitimler neticesinde 4000’in üzerinde öğrenciye ulaşılmıştır. ‘Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum’ Uygulamalı deniz bilimleri eğitim programı iki aşamalı yapılmaktadır. ‘Denizimi Tanıyorum’ ile denizlerin ve deniz bilimlerinin önemi, deniz ekosistemi hakkında temel kavramlar, biyoçeşitliliğin önemi ve insan kaynaklı baskıların denizel çevre üzerindeki olumsuz etkileri anlatılmaktadır. ‘Denizimi Koruyorum’ ile hangi türlerin nesli tehlike altında olduğu ve nasıl korunması gerektiği, denizel çevreyi insan baskılarından nasıl korumamız gerektiği hakkında bilgiler verilmektedir. Çocuklarda farkındalığı artırmak için eğitimler seminerler, posterler, videolar, arazi gözlemleri, oyunlar ve eğitici bilime deneyleri eşliğinde yapılmakta olup donanımlı çevre gönüllüleri olarak yetişmeleri sağlanmaktadır.
Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı 2016

Suggestions

Ortaokul Öğrencilerinin Yeraltı Su Kaynakları Hakkındaki Zihinsel Şemaları ve Kavramsal Anlamaları
Öztekin, Ceren; Demirci, Sinem; Şen, Mehmet; Şahin, Elvan; Teksöz, Gaye(2018-12-31)
Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin yer altı sularının yeri, hareketi ve su döngüsü ile ilişkisi hakkındaki bilgileri zihinsel şemaları ve kavramsal anlayışlarının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın verileri kişisel bilgi formu ve yer altı suyu kavram testi toplanması planlanmaktadır. Ek olarak öğrencilerinin yer altı suları ile ilgili zihinsel şemalarını ortaya çıkarmak amacıyla bir çizim yapmaları istenecektir. Bu çizimlerde öğrencilerin yer altı sularının yeri, hareketi, kullanımı ve su d...
Denizlerdeki Mikrobiyal Reaksiyonların Yeni Yaklaşımlar Kullanılarak Araştırılması: Genetik, Biyojeokimya ve Modelleme
Tuğrul, Süleyman; Salihoğlu, Barış; Ibello, Valeria; Örek, Hasan; Karahan, Arzu(2018)
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından Mersin Körfezi?nde 1997 yılından bu yanasürdürülen Erdemli Zaman Serisi (ETS) programı dahilinde ölçülen degiskenlere ek olarak, buproje kapsamında toplam su kolonu derinligi 200 metre olan istasyonda altı farklı derinliktenbir yıl boyunca aylık periyotlarda deniz suyu örneklemesi yapılmıstır. Bu örneklerde yeni nesildizileme yönteminin kullanıldıgı amplikon dizilemesi (metagenomik) analizleri yapılarakbiyojeokimyasal döngülerde önemli roller oynayan bakteri türleri...
Organize sanayi bölgelerinde çevre kirliliğini minimize edici teknolojilerin ve maliyet boyutlarının belirlenmesi (ODTÜ, DEÜ, İTÜ raporları)
Atımtay, Aysel; Sarıkaya, Z. Hasan(1995)
Organize Sanayi Bölgelerinin son yıllarda sayılarının giderek artması ve bu artışla beraber gelen çevre sorunlarının da büyümesi üzerine, sorunlara çözüm bulmak amacıyla DPT tarafından 1991 yılında başlatılan "Organize Sanayi Bölgelerinde Çevre Kirliliğini Minimize Edici Teknolojilerin ve Maliyet Boyutlarının Belirlenmesi" projesi, bu yıl son aşamasına gelmiştir. Bu rapor projenin üçüncü yılında yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Projenin bundan önceki yıllarında yapılan çalışmalar çerçevesinde, pilot olara...
Odtü Deniz Bilimleri Enstitüsü Yerleşkesi Kıyılarının Deniz Kaplumbağaları Açısından Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
Kıdeyş, Ahmet Erkan; Özalp, Mehmet; Mutlu, Talha; Güven, Olgaç; Kurtuluş, Dilek Funda; Öztürk, Ilayda Destan; Cevher, Levent(2014-12-31)
ODTÜ-Deniz Bilimleri Enstitüsü yerleşkesinin sahillerini kullanan soyu tehdit ve tehlike altındaki canlılardan deniz kaplumbağalarının üreme özellikleri dahil yakın kıyısal kesimin ekolojik yapısının belirlenmesi, hem bu güzide sahilin koruma altına alınması ve hem de gelecekteki benzer çalışmalara temel veri oluşturması bakımından önemlidir. Projenin temel amaçları, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü kıyılarında görülen 3 tür deniz kaplumbağasının yaşam, yumurtlama ve yumurtadan çıkma faaliyetlerinin belirlenm...
İzmir Körfezi' ndeki kalıcı ve toksik organik kimyasal madde kirliliğinin biyoteknolojik yöntemlerle belirlenmesi ve izlenmesi
Arınç, Emel; Boyuneğmez, Tuğba; Bozcaarmutlu, Azra; Cihangir, Bülent(2004)
İzmir Körfezi 1960' lı yıllardan bu yana endüstriyel atıkların, şehir ve zirai bölgelerden dökülen atık suların, gemilerden yayılan petrol atıklarının ve nehirlerin kirli sularının taşıdığı ağır metaller ve kalıcı organik kirleticileride (POPs) içeren organik kimyasallarla ciddi boyutlarda kirlenmiştir. Kalıcı organik kirleticilerden olan PAH, PCB dibenzodioksinler ve dibenzodifuranlar besin zinciri ile konsantre olarak balıklara geçmekte, balıklarda birikmekte ve balıkları yiyen insanlar kirleticilere oldu...
Citation Formats
A. E. Kıdeyş et al., “Denizlerin Önemi Hakkında Gelecek Nesillerimizi Bilinçlendirme Çalışmaları,” presented at the Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı 2016, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73904.