Denizlerdeki Mikrobiyal Reaksiyonların Yeni Yaklaşımlar Kullanılarak Araştırılması: Genetik, Biyojeokimya ve Modelleme

Download
2018
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından Mersin Körfezi?nde 1997 yılından bu yanasürdürülen Erdemli Zaman Serisi (ETS) programı dahilinde ölçülen degiskenlere ek olarak, buproje kapsamında toplam su kolonu derinligi 200 metre olan istasyonda altı farklı derinliktenbir yıl boyunca aylık periyotlarda deniz suyu örneklemesi yapılmıstır. Bu örneklerde yeni nesildizileme yönteminin kullanıldıgı amplikon dizilemesi (metagenomik) analizleri yapılarakbiyojeokimyasal döngülerde önemli roller oynayan bakteri türleri tayin edilmis, topluluk yapılarıve bolluklarının zamansal degisimi belirlenmistir. Taksalar arasında Pelagibacteriacea?ya aitolan SAR11 kladının tüm derinlikler ve aylarda baskınlıgı gözlenmistir. Bu kladın üyelerifonksiyonel olarak organik maddeyi oksitleyerek karbondioksit üreten heterotrofik bakterilerdirve dolayısıyla biyojeokimyasal döngülerin remineralizasyon ayagında rol almaktadırlar.SAR11 kladının bollugu yıl boyunca %22 ve %64 arasında degisim göstermistir. SAR11kladının ekotipleri olan Clade Ia ve Clade Ib ise derinlige baglı yayılım göstermektedirler.Clade Ia yüzey sularında baskınlık gösterirken Clade Ib?nin derin sularda komüniteye katkısıdaha fazla olmaktadır. Bunun yanı sıra komünite yapısını belirleyen en önemli çevreselfaktörler sıcaklık, nitrat, görünür oksijen kullanımı, sezon ve ısıklı tabaka derinligi olarakbelirlenmistir. Sezonlar arasındaki filogenetik çesitlilik, belirgin olarak farklı bulunmustur.Bunun yanı sıra bakterilerin aktif metabolizmalarını tayin etmek için sezonluk olarak mRNAörneklemesi yapılmıs ve örnekler metatranskriptom yöntemi ile analiz edilmistir. Bu yöntemaracılıgı ile bakteriler tarafından gerçeklestirilen biyokimyasal reaksiyonların aktif ve inaktifoldukları dönemler saptanmıstır. Nitrifikasyonun ilk basamagı olan amonyak oksitilenmesiKasım ayında oldukça yüksek bulunmustur. Ancak nitrifikasyonun ikinci basamagı olan nitritinnitrata oksitlenme sürecine ait olan belirteç genlere herhangi bir örnekde rastlanmamıstır.Sisteme yeni azot girdisi saglayan azot fiksasyonuna mRNA ifadelerinde rastlanmamıstır.Metatranskriptom yöntemine elde edilen bulgulara ek olarak nitrifikasyon ve azot fiksasyonsüreçleri izotop yöntemi ile de her ay dört farklı derinlikten yapılan örneklemeler ilearastırılmıstır. Nitrifikasyonun sadece afotik bölgede gerçeklesmedigi görülmüstür. Azotfiksasyonu belirteç genlerine rastlanmadıgı halde izotop yöntemi ile yapılan çalısmada azotfiksasyonu tüm yıl boyunca ve tüm derinliklerde çok düsük de olsa tespit edilmistir. Azotdöngüsüne ek olarak, metatranskriptom çalısması ile kısıtlı inorganik fosfat varlıgında aktiveolan alkalin fosfataz?ın sezonluk degisimi de göstermistir. Buna göre, ortamda düsük fosfatkonsantrasyonları gözlemlendiginde bakterilerin diger fosfor kaynaklarına yöneldigigözlemlenmistir.Bunlara ek olarak denizdeki biyokimyasal döngüleri sayısal olarak temsil eden ve tahminleridirekt olarak ölçümlerle karsılastırılabilecek bir modelleme sistemi bölgeye uyarlanmıstır. Bumodelleme sistemi bir parametre tahmin algoritması ve proje kapsamında yapılan ölçümverileri ile birlestirilerek modelde reaksiyon hızlarını kontrol eden parametrelerin tahminiyapılmıstır. Bu tahmin sonucunda ortaya çıkan nitrifikasyon hızları izotop yöntemi ile yapılannitrifikasyon hızları ile karsılastırılmıstır. Bu karsılastırma reaksiyon hızları tahmini içinmodelleme sistemi ve parametre tahmini kullanımının zor olan izotop yöntemine alternatif biryöntem olma potansiyelini göstermistir.Yapılan bir yıllık gözlemler, kullanılan izotop yöntemleri ve modelleme yaklasımı bölgedekibilimsel bilgiye önemli katkılar saglamıstır. Bakteri topluluk yapıları Türkiye kıyılarında ilk defakültür bagımsız yöntemlerle ortaya konmustur. Bunun yanı sıra izotop yöntemleri ve yapılanmetatranscriptom çalısması bölgede azot fiksasyonunun baskın bir süreç olmadıgını ortayakoymustur. Biyojeokimyasal bir modelleme sistemi basarıyla bölgeye uyarlanmıstır.

Suggestions

Mikroplastik Partiküllerin ve Plastik Katkısı Olan "Bisfenol A" Organik Bileşiğinin Mersin Körfezi'nde Dağılım Gösteren Bazı Zooplankton Türleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Örek, Ak Yeşim; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Yılmaz, Mesut; Özhan, Koray; Karahan, Arzu(2018)
Proje kapsamında Erdemli açıklarındaki transekt borunca 3 istasyonda ve bölgedeki bazınehirlerde 2016 Agustos?undan itibaren en az 1 yıl boyunca aylık örneklemeler yapılmıs,ayrıca laboratuvarda çesitli zooplankton türleri ile birçok deney gerçeklestirilmistir.Türkiye?de ilk defa yapılan ölçümlerle, deniz suyunda 4.33-16.92 ug/L aralıgında degistigigörülen BPA kirleticisi, nehir sularında göreceli olarak biraz daha yüksek olarak, 4.14-29.92ug/L aralıgında ölçülmüstür.Çalısılan 3 istasyondan Nansen siseleri i...
Orta ve Doğu Karadeniz'de ağır metal kirliliğinin karasal kaynaklarının belirlenmesi
Ünsal, Mustafa; Bekiroğlu, Yılmaz; Beşiktepe, Şengül Akdoğan; Kayıkçı, Yusuf; Alemdağ, Nigar; Aktaş, Muammer; Yıldırım, Celal(1995)
Bu raporda, Orta ve Doğu Karadeniz'de Ağır Metal Kirliliğinin Karasal Kaynaklarının Belirlenmesi Projesi çerçevesinde 14 kaynak ve 4 referans istasyonundan alınan Toplam Askı Yük, Sediman, Midye ve Makroalgier Örneklerinde Cıva, Bakır ve Kurşun analizleri yapılarak bu metallerin karasal kaynaklarının belirlenmesine çalışılmıştır. Ayrıca konsantrasyonların yer ve zamana göre değişimi incelenmiştir. En yüksek cıva konsantrasyonu, Hopa yöresinde, ayrıca dere, nehir ve atık suların bulunduğu yerden alınan örnek...
Karadeniz' de yaşayan Mnemiopsis' in solunum yoluyla harcadığı enerji miktarının belirlenmesi
Kıdeyş, Ahmet Erkan(1996)
Bu çalışmada Karadeniz'e 1980'li yılların sonunda Atlantikten kazara taşınan ktenofor Mnemiopsism oksijen tüketimi değişik sıcaklıklarda tesbit edildi. Oksijen tüketiminin Mnemiopsis'in vücut hacmi ile orantılı olarak arttığı gözlendi. Mnemiopsis'te kuru ağırlık (mg) ile oksijen tüketimi (R; $\mu$ l birey^{-1} saat^{-1}$ ) arasındaki ilişki 20 °C için; Log10 R = 0.46 + 0.86 Kuru Ağırlık, ve 8 °C için; Log10 R = 0.46 + 0.86 Kuru Ağırlık, denklemleri ile tanımlandı. Karadeniz'de Mnemiopsis'in boy dağılımı...
HES’ler (HidroElektrik Santralleri) ve Deniz Ekosistemlerine Olası Etkileri
Yücel, Nebil; Uysal, Zahit; Örek, Ak Yeşim; Örek, Hasan; Çevik, Cem; Tuğrul, Süleyman; Koçak, Mustafa(2019)
Göksu nehri tatlı su girdileri özellikle kıs (Subat) ve ilkbahar (Nisan) aylarında deniz yüzeyi veyüzeye yakın alt tabakaların sıcaklık, tuzluluk ve yogunluk dagılımlarında belirgindegisikliklere sebep olmus ve bölgede hakim Küçük Asya Akıntısı etkisi ile batı yönlü yayılımgöstermistir. Yaz ve sonbahar dönemlerinde nehir debisinin düsük olması nedeni ile etki alanısınırlı kalmıstır. Tatlı su etki alanında açıklara oranla besin tuzu yükleri daha yüksek çıkmıstır.Deniz çalısma alanı yüzey sularında besin tuzl...
Terrain modeling and atmospheric turbulent flow solutions based on meteorological weather forecast data
Leblebici, Engin; Tuncer, İsmail Hakkı; Department of Aerospace Engineering (2012)
In this study, atmospheric and turbulent flow solutions are obtained using meteorological flowfield and topographical terrain data in high resolution. The terrain topology of interest, which may be obtained in various resolution levels, is accurately modeled using structured or unstructured grids depending on whether high-rise building models are present or not. Meteorological weather prediction software MM5, is used to provide accurate and unsteady boundary conditions for the solution domain. Unsteady turb...
Citation Formats
S. Tuğrul, B. Salihoğlu, V. Ibello, H. Örek, and A. Karahan, “Denizlerdeki Mikrobiyal Reaksiyonların Yeni Yaklaşımlar Kullanılarak Araştırılması: Genetik, Biyojeokimya ve Modelleme,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpBd09EazU.