Psikolojik Sermayenin İş Yaşamı Kalitesine Etkisi: Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

2017-12-20
BIYIK, YUNUS
AYDOĞAN, ENVER
Bu çalışmanın amacı psikolojik sermayenin iş yaşamı kalitesi üzerindeki etkisini banka çalışanları örnekleminde ortaya koymaktır. Araştırmaya bir bankanın Ankara İli Yenimahalle İlçesindeki şubelerinde çalışan toplam 187 personel katılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre psikolojik sermayenin iyimserlik, psikolojik dayanıklılık, umut ve öz yeterlilik boyutları ile iş yaşamı kalitesi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bununla beraber psikolojik sermayenin bütün boyutlarının iş yaşamı kalitesi üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu ve %47 oranında açıklayıcı olduğu görülmektedir. Bir başka ifadeyle psikolojik sermayenin iş yaşamı kalitesi için önemli bir belirleyici olduğu söylenebilir. Buna göre katılımcıların psikolojik sermaye düzeylerinin artması durumunda iş yaşamı kalitesi düzeylerinin artacağı ifade edilebilir. Ayrıca banka çalışanlarının psikolojik sermaye ve iş yaşamı kalitesi ölçeklerinden aldıkları değerler, kendilerini iyimser, psikolojik anlamda dayanıklı, umutlu, yüksek öz yeterlilik ve yüksek iş yaşamı kalitesine sahip olarak gördüklerine işaret etmektedir.
Citation Formats
Y. BIYIK and E. AYDOĞAN, “Psikolojik Sermayenin İş Yaşamı Kalitesine Etkisi: Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma,” Komrat / Gagavuzya Özerk Bölgesi / MOLDOVA, 2017, p. 720, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.turkkongre.com/public/frontend/publications/2017/15_UTSBK_Bildiri_Kitabi.pdf.