Psikolojik Sermayenin İş Yaşamı Kalitesine Etkisi: Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

2017-12-20
Bu çalışmanın amacı psikolojik sermayenin iş yaşamı kalitesi üzerindeki etkisini banka çalışanları örnekleminde ortaya koymaktır. Araştırmaya bir bankanın Ankara İli Yenimahalle İlçesindeki şubelerinde çalışan toplam 187 personel katılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre psikolojik sermayenin iyimserlik, psikolojik dayanıklılık, umut ve öz yeterlilik boyutları ile iş yaşamı kalitesi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bununla beraber psikolojik sermayenin bütün boyutlarının iş yaşamı kalitesi üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu ve %47 oranında açıklayıcı olduğu görülmektedir. Bir başka ifadeyle psikolojik sermayenin iş yaşamı kalitesi için önemli bir belirleyici olduğu söylenebilir. Buna göre katılımcıların psikolojik sermaye düzeylerinin artması durumunda iş yaşamı kalitesi düzeylerinin artacağı ifade edilebilir. Ayrıca banka çalışanlarının psikolojik sermaye ve iş yaşamı kalitesi ölçeklerinden aldıkları değerler, kendilerini iyimser, psikolojik anlamda dayanıklı, umutlu, yüksek öz yeterlilik ve yüksek iş yaşamı kalitesine sahip olarak gördüklerine işaret etmektedir.
15. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (11 - 12 Eylül 2017)

Suggestions

Gençlerin Gelecek Beklentilerinde Sosyal Hareketlilik ve Zenginleşme Tahayyülleri
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2017-12-31)
Son 20 yıldır Türkiye’de Gençlik üzerine yapılan kapsamlı pek çok araştırmanın sonuçları, gençliğin yükselme konusundaki beklentilerinde “para” ya verdiği önem tezini destekler niteliktedir. Bu araştırmalarda ortak sonuç olarak gençler gelecek için rahat ve konforlu bir hayat düşlemekte, en çok parasızlıktan ve işsizlikten korktuklarını belirtmektedirler. Önerilen araştırma ile görece daha donanımlı olan üniversite gençliğinin gelecek ufkunda yükselme ve zenginliğin nasıl tahayyül edilmekte olduğu anlaşılm...
Psikolojik Danışma Öz Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu'nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Pamukçu, Burcu; Demir, Ayhan Gürbüz (2013-01-01)
Bu çalışmanın amacı Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu’nun (PDÖÖ) geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu değişik illerde bulunan on bir üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı dördüncü sınıfında eğitim görmekte olan 470 psikolojik danışman adayı oluşturmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği kapsamında yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, ölçeğin Türkçe formunun orijinalinde olduğu gibi üç faktörlü bir yapıya sahip olduğunu ortaya koym...
An investigation on customer interactional principles and face-threatening speech act performance in service encounters : the case of Turkish and English
Işık, Hale; Ruhi, Şükriye; Department of English Language Teaching (2003)
This thesis investigates self-guiding sociopragmatic interactional principles (SIP) in communication and choice of linguistic strategies of politeness during service encounters in Turkish and English. To this end, two questionnaires were administered to 67 monolingual native speakers of English (ENS) by online administration and 85 monolingual native speakers of Turkish (TNS) by pen and paper administration who were all university students. Data were collected (1) by a SIP questionnaire to determine what pr...
Türkiye’de aile içi kuşaklararası ilişki dinamiklerinin üç kuşak boyunca incelenmesi: Ankara, Muğla, Mardin’de yaşlılar ve yaşlı yakınları
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2013-12-31)
Önerilen çalışmada, Türkiye’nin üç farklı ilindeki aile içi kuşaklararası ilişki dinamiklerinin üç kuşak üzerinden incelenmesi hedeflenmektedir. Bu inceleme sırasında, literatürde yer alan farklı perspektifler göz önünde bulundurulacak, sadece kuşaklararası dayanışma değil aynı zamanda olası kuşaklararası çatışma ve karşıtdeğerlilikler de çalışmanın odağında tutulacaktır. Üç kuşak boyunca incelenecek kuşaklararası ilişki dinamikleri aynı zamanda bize kuşaklararasında yaş bütünlüğünün (age integration) ne ka...
Sınıf Siyaseti Olarak Kız Kardeşlik: Batı ve Doğu Karadeniz Fındık Kırma Fabrikaları ve İstanbul Serapool Fabrikası Örneği
Zırh, Besim Can(2016-12-31)
Bu çalışmanın konusu kadınların işyerlerindeki kolektif eylemleridir. Çalışma, işyeri ve emek sürecinin nesnel koşullarının nasıl ve hangi mekanizmalarla kadın işçilerin kolektif işçi olma deneyiminin uğraklarına dönüştürüldüğünü sorgulamaktadır. Çalışmada, feminist teorinin önemli ve tartışmalı kavramlarından biri olan kız kardeşlik kavramının sınıf siyaseti, feminist teori ve epistemoloji bakımından olanakları tartışılacaktır.
Citation Formats
Y. Bıyık, “Psikolojik Sermayenin İş Yaşamı Kalitesine Etkisi: Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma,” Komrat / Gagavuzya Özerk Bölgesi / MOLDOVA, 2017, p. 720, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.turkkongre.com/public/frontend/publications/2017/15_UTSBK_Bildiri_Kitabi.pdf.