Algısal Çokdillilik çerçevesinde Türkiye ve Azerbaycan Türkçesi arasında karşılıklı anlaşılırlık

2016-05-13

Suggestions

Individual differences in performance on perceptual multiple cue probability learning tasks
Bayındır, Mustafa; Çağıltay, Kürşat; Bolger, Fergus; Department of Cognitive Sciences (2013)
What makes an individual, or as the initial motivation of this study, a pilot, perform above the average in a complex task where speed is the primary concern? The answer of this question is closely related to the task and the individual in the task environment. It is plausible to model such a task by mapping it to responding to several stimuli (cues) that are related to a environmental variable (criterion). This model actually corresponds to a judgment analysis paradigm, studied extensively in the literatur...
Perceptual quality preserving adversarial attacks
Aksoy, Bilgin; Temizel, Alptekin; Department of Modeling and Simulation (2019)
Deep learning is used in various succesful computer vision applications such as image classification. Deep neural networks (DNN) especially convolutional neural networks have reached above human level accuracy rates for image classification tasks. While DNNs have solved the image classification task and enabled its use in many practical applications, recent research has unveiled some properties which could degrade their performance. Adversarial images are samples that are intentionally modified by adding no...
Algılanan Değersizleştirme-Ayrımcılık Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması
Saçak, Kutay; Canel Çınarbaş, Deniz (2020-11-01)
Bu çalışmanın amacı, Algılanan Devalüasyon-Ayrımcılık (YGB) ölçeğini Türk dili ve kültürü için uyarlamaktır. Yöntem: Klinik ve toplum popülasyonlarından katılımcılar çalışmaya dahil edildi. Toplum örneklemi genel toplumdan 145 sağlıklı bireyden, klinik örneklem ise kronik psikiyatrik bozukluğu olan 85 kişiden oluşmuştur. YGB'nin Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri toplum genelinde ve klinik örneklerde değerlendirildi. Açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, iç tutarlılık analizi, yakı...
Algısal Sapmalar Ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişki: Yönetici Ve Yönetici Adayları Üzerinde Bir Saha Araştırması
Özdemir, Özlem (2011-05-10)
Designing perceptual persuasion; development of a design tool that enables designers to use the persuasiveness of visual elements in conversion centered website design/
Middendorf, Wouter H.; Hasdoğan, Gülay Fatma; Ridder, Huib de; Department of Industrial Design (2011)
Citation Formats
M. Akkuş and S. Ç. Sağın Şimşek, “Algısal Çokdillilik çerçevesinde Türkiye ve Azerbaycan Türkçesi arasında karşılıklı anlaşılırlık,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74206.