Algılanan Değersizleştirme-Ayrımcılık Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması

2020-11-01
Bu çalışmanın amacı, Algılanan Devalüasyon-Ayrımcılık (YGB) ölçeğini Türk dili ve kültürü için uyarlamaktır. Yöntem: Klinik ve toplum popülasyonlarından katılımcılar çalışmaya dahil edildi. Toplum örneklemi genel toplumdan 145 sağlıklı bireyden, klinik örneklem ise kronik psikiyatrik bozukluğu olan 85 kişiden oluşmuştur. YGB'nin Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri toplum genelinde ve klinik örneklerde değerlendirildi. Açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, iç tutarlılık analizi, yakınsak ve ayırt edici geçerlilik analizleri yapılmıştır. Bulgular: Açımlayıcı faktör analizi sonucunda hem genel toplum hem de klinik örneklerde YGB için iki faktörlü bir yapı ortaya çıktı. Doğrulayıcı faktör analizi, her iki örneklemde de iki faktörlü yapıyı desteklemiştir. Bu faktörler, Algılanan Ayrımcılık ve Olumsuz Değerlendirme ve Algılanan Kabul ve Olumsuz Değerlendirme alt boyutları olarak adlandırılmıştır. YGB için Cronbach alfa değerleri genel toplum örnekleminde 0.76 ve klinik örneklemde 0.79 idi. YGB alt ölçeklerinin alfa değerleri her iki örneklemde 0.72 ile 0.77 arasında değişmektedir. Yakınsak ve ayırt edici geçerlilik testleri, genel toplum örnekleminde YGB'nin yapı geçerliliği için kısmi destek sağlarken, klinik örnekle yapılan yakınsak geçerlilik testleri YGB'nin geçerliliğine dair kanıt sağlamıştır. Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre, PDD'nin Türkçe versiyonunun güvenilir ve geçerli olduğu ve algılanan devalüasyon ve ayrımcılığı ölçmek için toplum ve klinik örneklerle birlikte kullanılabileceği gösterilmiştir.
Türk Psikiyatri Dergisi

Suggestions

Algılanan marka otantikliği ölçeğinin Türkçe geçerlemesi
İpek, İlayda; Duman, Sumeyra; Genç, Furkan; Kılıç, Betül; Dikkaya, Dilay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6)
Son yıllarda artan rekabet koşullarının etkisi ile birlikte, marka otantikliği hem pazarlama araştırmacıları hem de uygulamacıları arasında önemli bir yer teşkil eden bir kavram olarak gösterilmektedir. Buna bağlı olarak, tüketicilerin markalarla olan bağları ve marka otantikliğini nasıl algıladıkları konularına verilen önem giderek artmasına rağmen, Türkiye bağlamında marka otantikliği üzerine yapılan ampirik çalışmaların sayısı oldukça kısıtlıdır. Marka otantikliğinin kültüre özgü bir kavram olmasına...
Optical Tactics for Spatial Justice in the Works of Forensic Architecture and Hito Steyerl
Oskay, H. Esra (ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 2022-6-31)
Görselleştirme teknolojilerinin tarihi, içinde yaşadığımız dünyayı anlamak ve düzene sokmak çabasında dünyayı resmetmek için gösterilen amansız çabaya işaret eder. Dünyayı görselleştirme becerisi, hayatta kalma ve kontrol için önemli bir stratejidir, bununla birlikte bize bu olanağı sağlayan teknolojiler bir görme asimetrisi içinde yönetilir. Zemin gerçekliği üzerinde doğrudan etkileri olan teknik görüntülerin erişilebilirliği yasal düzenlemeler tarafından desteklenen her şeyi gören gücün bakışı tarafından ...
The roots of corruption in the Kyrgyz civil service
Djoroev, Erkinbek; Aksoy, Şinasi; Department of Political Science and Public Administration (2003)
This thesis analyzes the roots of corruption in the Kyrgyz civil service in terms of historico-political context. Nomenklatura system in the former Soviet Union and its corollary, patron-client relationship, are focused on as the main reasons for corruption. Transition reforms, such as privatization of state assets and liberalization of economy are suggested to be very sensitive points for corruption unless properly implemented. Further, high-level corruption in Kyrgyzstan is explained taking both the Sovie...
Algılanan Ebeveynlik Biçimlerinin Kişiler Arası Döngüsel Model Üzerinde Temsili
Akyunus, Miray; Akbay, Sergen (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Şema Terapi Kuramına göre farklı ebeveynlik biçimleri, çocukluk çağında karşılanmayan veya fazlasıyla karşılanan temel psikolojik ihtiyaçlar aracığıyla erken dönem uyumsuz şemaların gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu şemaların da farklı psikolopatolojilerin gelişiminde ve kişiler arası işlevselliğin bozulmasında etkili olduğu öne sürülmektedir. Bu çalışmada, algılanan farklı ebeveynlik biçimlerinin özgül kişiler arası problem türleri ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, yaşları 1...
Sağlıklı bilgi sistemleri için web servisleri tabanlı bir P2P birlikte işlerlik platformu
Doğaç, Asuman(2005)
Günümüzde kullanılan Sağlık Bilgi sistemlerinin büyük çoğunluğu özel kullanımlar için geliştirilmiş olup çoğunlukla sağlık kurumlarının belli bölümlerine hizmet vermektedirler. Bunun ötesinde bir hastanın sağlık kayıtları birlikte çalışamayan birden fazla sağlık kurumunda bulunuyor olması mümkündür. Tüm bunlar sağlık personelinin bir hastanın sağlık kayıtlarının tamamına ulaşmasını çok zorlaştırmaktadır. Bu projenin amacı bu problemlere çözüm olarak, Sağlık Bilgi Sistemleri için Web Servis tabanlı P2P altya...
Citation Formats
K. Saçak and D. Canel Çınarbaş, “Algılanan Değersizleştirme-Ayrımcılık Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması,” Türk Psikiyatri Dergisi, pp. 1–10, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72708.