Algılanan Değersizleştirme-Ayrımcılık Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması

2020-11-01
Bu çalışmanın amacı, Algılanan Devalüasyon-Ayrımcılık (YGB) ölçeğini Türk dili ve kültürü için uyarlamaktır. Yöntem: Klinik ve toplum popülasyonlarından katılımcılar çalışmaya dahil edildi. Toplum örneklemi genel toplumdan 145 sağlıklı bireyden, klinik örneklem ise kronik psikiyatrik bozukluğu olan 85 kişiden oluşmuştur. YGB'nin Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri toplum genelinde ve klinik örneklerde değerlendirildi. Açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, iç tutarlılık analizi, yakınsak ve ayırt edici geçerlilik analizleri yapılmıştır. Bulgular: Açımlayıcı faktör analizi sonucunda hem genel toplum hem de klinik örneklerde YGB için iki faktörlü bir yapı ortaya çıktı. Doğrulayıcı faktör analizi, her iki örneklemde de iki faktörlü yapıyı desteklemiştir. Bu faktörler, Algılanan Ayrımcılık ve Olumsuz Değerlendirme ve Algılanan Kabul ve Olumsuz Değerlendirme alt boyutları olarak adlandırılmıştır. YGB için Cronbach alfa değerleri genel toplum örnekleminde 0.76 ve klinik örneklemde 0.79 idi. YGB alt ölçeklerinin alfa değerleri her iki örneklemde 0.72 ile 0.77 arasında değişmektedir. Yakınsak ve ayırt edici geçerlilik testleri, genel toplum örnekleminde YGB'nin yapı geçerliliği için kısmi destek sağlarken, klinik örnekle yapılan yakınsak geçerlilik testleri YGB'nin geçerliliğine dair kanıt sağlamıştır. Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre, PDD'nin Türkçe versiyonunun güvenilir ve geçerli olduğu ve algılanan devalüasyon ve ayrımcılığı ölçmek için toplum ve klinik örneklerle birlikte kullanılabileceği gösterilmiştir.
Citation Formats
K. Saçak and D. Canel Çınarbaş, “Algılanan Değersizleştirme-Ayrımcılık Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması,” pp. 1–10, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72708.