MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’nın FeTeMM (STEM) Eğitimi Açısından Analizi

2018-06-03

Suggestions

An Assessment of MoNE-YLYS scholarship program from the perspectives of scholars’: changes in cultural, political, economic and educational perceptions
Erden, Özlem; Ok, Ahmet; Department of Educational Sciences (2013)
This study aimed to assess MoNE-YLSY scholarship program relying on the opinions of scholars, and determine the changes in scholars’ cultural political, economic and educational perceptions and the reasons that lie behind the changes. Mixed design was used to examine the stated purpose. Qualitative data were collected from 18 participants studying in the UK to obtain information on the program. A self-developed questionnaire was delivered to 156 participants studying in the UK to obtain information on the c...
Ortaokul Matematik Derslerinde STEM Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri
KURTULUŞ, AYTAÇ; AKÇAY, AHMET OĞUZ; Karahan, Engin (2017-11-01)
Ortaokul Matematik Derslerinde STEM Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri
KURTULUŞ, AYTAÇ; AKÇAY, AHMET OĞUZ; Karahan, Engin (2017-10-28)
Ortaokul 7 ve 8 Sınıf Öğrencilerinin Sorunlu İnternet Kullanımı ve Anne Baba Tutumları İlişkisinin İncelenmesi
Taneri, Pervin Oya (2015-12-01)
Araştırmada, K.K.T.C.’ de bulunan üç farklı okulda ki 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin problemli internet kullanımı ile anne baba tutumları arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kesitsel tarama modeli temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Tesadüfî örnekleme yöntemi kullanılarak evrenden seçilen 313 öğrenci örneklemi oluşturmuş ve araştırmada Kişisel Bilgi Anketi, Problemli İnternet Kullanım Ölçeği ve Anne Baba Tutum Ölçeği ile veriler toplamıştır. Araştırmada to...
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tahmin Hakkındaki Görüşleri
Boz Yaman, Burçak; Bulut, Safure (2017-07-01)
Bu araştırmada 5-8. sınıflar matematik öğretmenlerinin tahmin becerisi hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim kullanılmıştır. Farklı ilköğretim matematik dersi öğretim programlarında çeşitli deneyimlere sahip yedi öğretmen ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda tahmin tanımı, tahmin becerisinin çeşitleri, tahmin becerisi için kullanılan stratejiler, sınıf içi/dışı uygulamalar, tahmin öğretiminde karşılaşılan zorluklar ve t...
Citation Formats
H. Ö. Demircan, M. Çetin, and E. Şenyurt, “MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’nın FeTeMM (STEM) Eğitimi Açısından Analizi,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74257.