Ortaokul 7 ve 8 Sınıf Öğrencilerinin Sorunlu İnternet Kullanımı ve Anne Baba Tutumları İlişkisinin İncelenmesi

2015-12-01
Araştırmada, K.K.T.C.’ de bulunan üç farklı okulda ki 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin problemli internet kullanımı ile anne baba tutumları arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kesitsel tarama modeli temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Tesadüfî örnekleme yöntemi kullanılarak evrenden seçilen 313 öğrenci örneklemi oluşturmuş ve araştırmada Kişisel Bilgi Anketi, Problemli İnternet Kullanım Ölçeği ve Anne Baba Tutum Ölçeği ile veriler toplamıştır. Araştırmada toplanan veriler SPSS 20 paket programı kullanılarak analiz edilmiş ve bulgular tablolar halinde açıklanarak yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; 7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin yarısından fazlası günde yaklaşık 2 saat interneti kullanmakta ve yine yarıya yakınının interneti kullanma konusunda aile denetiminin olmadığı görülmektedir. Demokratik anne baba tutumları arttıkça problemli internet kullanımındaki internetin olumsuz sonuçları, sosyal fayda/rahatlık alt gruplarında azalma gözlenmekte ancak aşırı kullanım demokratik tutumlardan etkilenmemektedir. Koruyucu ve otoriter anne baba tutumları arttıkça problemli internet kullanımında da artış görülmektedir. Cinsiyete, sınıfa ve internetin denetlenip denetlenmemesine göre anne baba tutumları aralarında anlamlı bir fark yoktur. Bununla birlikte Problemli internet kullanımında internetin olumsuz sonuçlarından kızların erkeklerden daha çok etkilendiği, internetin fayda /rahatlık açısından erkekleri kızlara göre daha çok etkilediği, ancak aşırı internet kullanımında cinsiyete göre fark olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca problemli internet kullanımının sınıf ve internetin denetlenip denetlenmemesine göre fark göstermediği sonucuna varılmıştır.
The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Suggestions

Ergenler arasında nomofobi yaygınlık düzeyi ile internet bağımlılığının ilişkisi
Gezgin, Deniz Mertkan; Çakır, Özlem; Yıldırım, İbrahim Soner (null; 2016-06-15)
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gittikçe hızlandığı ve teknolojinin aynı hızla günlük yaşamımıza girdiği düşünüldüğünde bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaşamımızdaki vazgeçilmez yeri hale gelmiştir. Özellikle mobil teknolojileri gelişmesiyle beraber cep telefonları ve akıllı telefonların kullanımı hızlı bir şekilde artmaktadır. Bunun sebebi olarak mobil internet servislerinin ve kablosuz erişim ağlarının gelişmesi, akıllı telefonların kapasitesinin artması ve mobil cihaz fiyatlarının düşmesi gösteril...
Analysis and design of a novel reciprocating compressor utilizing a minfas-tar mechanism(s)
Ercan, Abdulkadir; Soylu, Reşit; Department of Aerospace Engineering (2021-1-26)
Similar to the slider crank mechanism that is utilized in a conventional reciprocating compressor, the MinFaS-TaR (Minimum Friction and Shaking – Translation to any Rotation) mechanism may also be used to convert a rotational motion into a translational motion. In the MinFaS-TaR mechanism, the translational and rotational motions can be related to each other in any desired manner. Furthermore, it has favourable dynamic properties. In this study, the piston motion function, , or the chamber pressure function...
Türkiye Hisse Senedi ve Döviz Piyasaları Arasındaki Dinamik Bağımlılık ve Volatilite Yayılımı
Öcal, Nadir; Öztek, Fatih Mehmet(2017)
Bu projede Türkiye hisse senedi ve döviz piyasaları arasındaki bağımlılığın değişen yapısı ve özellikleri Şubat 2002 – Kasım 2015 tarihlerini kapsayan dönem için çok değişkenli GARCH modelleri kullanılarak incelenmiştir. Bağımlılığın zaman içerisinde almış olduğu değerler ve dinamik yapısını etkileyen değişkenler tespit edilmiştir. Ayrıca seriler arasındaki bağımlılığın ve ortak hareketlerin incelenmesi için çok değişkenli GARCH yapısı altında DCC ve STCC modellerinin bir karışımı olarak formüle edilen yeni...
Sporda kendine güven kaynakları ölçeğinin Türk popülasyonuna uyarlanması
Miçooğulları, Bülent Okan; Kirazcı, Sadettin (2010-01-01)
Bu çalışmanın amacı, Sporda Kendine Güven Kaynakları Ölçeği’nin (SKGKÖ) (Vealey ve diğ., 1998) Türk sporcu popülasyonu üzerinde geçerliğinin ve güvenirliğinin test edilmesidir. Çalışmaya 12 farklı spor dalından toplam 409 sporcu gönüllü olarak katılmıştır (Xyaş=20.47 yıl, Ss=2.81) Bunlardan 192’si erkek (X yaş=20.60 yıl, Ss=3.58) ve 217’si kadındır ( X yaş=20.72 yıl Ss=3.93). Veri toplama aracı olarak Vealey ve diğ. (1998) tarafından geliştirilmiş olan 43 ifadeden ve dokuz alt boyuttan (Uzmanlık, Becerinin ...
Si Alttaş Üzerine Tip II InAs/GaSb Süperörgü Yapıların Moleküler Demet Epitaksi Yöntemiyle Büyütülmesi
Serincan, Uğur; Kulakcı, Mustafa(2019-05-01)
Tip II InAs/GaSb süperörgü (T2SL) yapılar geniş aralıkta (3-30 µm) kızılötesi algılayıcılığı olan ve özellikle askeri alanlar olmak üzere uydu/uzay çalışmalarında, sağlık ve çevresel alanlarda kullanılan yapılardır. T2SL yapılar, maliyet ve tekrarlanabilirlik göz önüne alındığında kızılötesi dedektörler arasında en yaygın olarak kullanılan II-VI grubu Cıva-Kadmiyum-Tellür (MCT) yapılara karşı ciddi bir alternatif oluşturmaktadırlar. MCT yapılara göre diğer avantajlarının yanında maddi avantajlar da sağlayan...
Citation Formats
P. O. Taneri, “Ortaokul 7 ve 8 Sınıf Öğrencilerinin Sorunlu İnternet Kullanımı ve Anne Baba Tutumları İlişkisinin İncelenmesi,” The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), pp. 205–223, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/69613.