Duygu düzenleme becerisi bağlamında temel kişilik özellikleri ve kişilik bozuklukları

2020-12-01
Duygu düzenleme, psikopatolojinin ortaya çıkmasında tanılararası ortak bir değişken olarak önerilmektedir. Duygu düzenlemenin kişilik özelliklerini ve kişilik bozukluklarını yordayıcı gücü görgül destek almıştır. Mevcut derlemenin amacı, duygu düzenlemenin temel kişilik özellikleri ve kişilik bozuklukları üzerindeki kritik rolünü incelemektir. Gözden geçirilen alan yazın, bağlanma organizasyonun duygu düzenleme kapasitesini ve kişilik örgütlenmesini şekillendirmedeki önemini ve bu ilişkide mentalizasyon yeteneğinin kritik bir rol oynadığını vurgulamaktadır. Nevrotisizm ve içedönük kişilik boyutlarında kuvvetli özellikler gösteren bireyler ile deneyime açık, uyumlu ve özdisiplinli olma boyutlarında zayıf özellikler gösteren bireylerin duygu düzenleme güçlüklerine veya işlevsiz duygu düzenleme stratejilerine yatkınlaşabileceği görülmektedir. Çalışmalar, A ve C küme kişilik bozukluklarının genel olarak duyguların aşırı kontrolüyle, B kümenin duyguların yetersiz kontrolüyle karakterize edilebileceğine işaret etmektedir. İlgili alan yazında, çalışmaların B kümeye, özellikle borderline kişilik bozukluğuna ağırlık verdiği, A ve C kümeye odaklanan çalışmaların kısıtlı kaldığı görülmektedir. Bu nedenle geniş kapsamlı çalışmaların bu alana olan hâkimiyette önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Citation Formats
T. Gençöz, Duygu düzenleme becerisi bağlamında temel kişilik özellikleri ve kişilik bozuklukları. 2020, p. 79.