Etanolün adsorpsiyon destekli reformlanmasına katalizör ve sorbent sıralamasının etkisi

2018-09-03
Çevresel kaygılar ve fosil kaynakların hızlı tüketimi, biyokaynaklardan yeni enerji kaynakları ve enerji taşıyıcılarının üretimi için yapılan araştırma faliyetlerini hızlandırmıştır. Yakıt pili teknolojisinde yapılan ilerlemeler, yenilenebilir kaynaklardan hidrojen üretimi için yapılan çalışmalara öncü olmuştur. Yüksek hidrojen içeriği, toksik olmaması ve kolay dağıtım olanakları sayesinde, biyo-etanol umut vaad eden bir kaynaktır. Etanolün buharlı reformlanması termodinamik açıdan yüksek hidrojen verimine ulaşamamaktadır. Ayrıca, yakıt pili uygulamaları için hidrojen karışımının içerdiği karbon monoksit miktarı çok düşük olmalıdır. Etanolün adsorpsiyon destekli reformlanmasında hidrojen verimini artırmak ve kabon monoksit ve karbon dioksit miktarını azaltmak için alternatif bir yol olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, düzenli gözenekli SBA-15, yüksek yüzey alanına ve hidrotermal kararlılığa sahip olması nedeniyle destek malzemesi olarak kullanılmış ve nikelin yüksek aktivitesinden dolayı nikel emdirilerek hazırlanan katalizörler kullanılmıştır. Hidrojen saflığını artırmak ve üretilen CO2’i reaksiyon ortamından uzaklaştırmak için, sorbent olarak CaO kullanılarak, adsorpsiyon destekli proses gerçekleştirilmiştir. Ayrıca reaktör yatağında farklı katalizör sorbent dizilimlerinin, sorbentin CO2’i tutma süresinde ve hidrojen saflığında etkisi gözlemlenmiştir. Aktivite test sonuçlarına göre 600°C’de sorbent kullanılmadan elde edilen gaz karışımının hidrojen yüzdesi 5 saat boyunca ortalama %70’dir. Katalizör ve sorbentin fiziksel olarak karıştırıldığı deneylerde, ilk 120 dakika hidrojen yüzdesi %85 olarak gözlemlenmiştir. Diğer taraftan, 120 dakikadan sonra etanolün parçalanması reaksiyonu sebebiyle hidrojen yüzdesi %60’lara düşmüştür. Sorbentin ve katalizörün sıralı olarak yerleştirildiği deneyler ise, ilk 100 dakika hidrojen saflığı %95’lere ulaşmaktadır ve nerdeyse hiç CO2 ve CO gözlemlenmemiştir.
UKMK 13, (03 - 06 Eylül 2018)

Suggestions

ETANOL SUSUZLAŞTIRILMASI İÇİN ASİMTERİK PERVAPORASYON MEMBRANLARININ ÜRETİLMESİ
Kalıpçılar, Halil(2015-12-31)
Proje de etanol susuzlaştırılması amacıyla yüksek akıya ve seçiciliğe sahip asimetrik ve simetrik pervaporasyon membranlarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Asimetrik membranların üretiminde faz değişimi, simetrik membranların üretiminde çözücü uçurma yöntemi kullanılacaktır. Polimerik membranların performansını arttırmak için karışık matrisli membranlar üretilecek, dolgu malzemesi olarak metal organik iskelet çeşidi olan ZIF-8 kullanılacaktır.
Mikrodalga Reaktörde Adsorpsiyon Destekli Buharlı Etanol Reformlanmasından Hidrojen Üretimi
Sezgi, Naime Aslı; Sarıyer, Merve(2017-12-31)
Çevresel kaygılar ve fosil kaynakların hızlı tükenmesi, alternatif yakıt ve enerji taşıyıcılarının üretimleri için yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerini hızlandırmıştır. Hidrojen, yakıt pili içeren arabalar için geleceği umut vaad eden enerji kaynaklarından biri olarak görülmektedir. Hidrojen, temiz yanma özelliğine sahip olması nedeniyle çevre dostu bir yakıt olarak düşünülebilir. Hidrojen temiz yanma özellikleriyle yakıt olarak önerilmesine rağmen, yüksek basınçta depolanma zorluğu, taşınması ve...
Çözücü-olmayan Faz Değişimi Yöntemi İle Üretilecek Polimer-MOF-Uyumlaştırıcı Kovuklu Elyaf Membranlarla Biyogazın Arıtılması
Antepli, Tüzün Burcu; Kalıpçılar, Halil; Yılmaz, Levent(2017)
Toplumların enerji ihtiyacı günden güne artarken, ana enerji kaynağı olarak kullanılan fosilyakıtlar sınırlı miktardadır ve bu yakıtların kullanımı çevre sorunlarına neden olmaktadır. Bunedenle yenilenebilir enerji kaynaklarına ve enerji verimliliği yüksek saflaştırma teknolojilerineihtiyaç vardır. Organik atıkların fermantasyonu ile elde edilen biyogaz yenilenebilir enerjikaynağı olarak büyük bir potansiyele sahiptir.Kimya sanayiinde gazların saflaştırılması için membranla ayırım teknolojileri üzerinde son...
Petrol Ürünü Yakıtların Terahertz Spektroskopiyle Analizi
Esentürk, Okan; Altan, Hakan(2013-12-31)
Bu çalışma çeşitli akaryakıt örneklerini Zamana Dayalı Terahertz Spektroskopisi tekniğine dayalı bir analiz metodu geliştirerek ayrıştırmayı amaçlamaktadır. Önerilen projede amaca iki basakta ulaşılması hedeflenmektedir: mevcut ölçüm sisteminin örneklere uygun olacak şekilde geliştirilmesi ve akaryakıt ürünlerini ayırt edici metot geliştirilmesi. Motorlu taşıtlarda kullanılan akaryakıtlar çok sayıda farklı molekülleri barındırır. Bu moleküller arasında değişik uzunluklarda karbon zincirleri, alkoller ve hal...
Bitkisel ve Hayvansal Kökenli Polimerlerin Jelleşme Özelliklerinin İncelenmesi
Alpas, Hami; Öztop, Halil Mecit(2018-12-31)
Bu projede, hayvansal ve bitkisel kaynaklı polimerlerin, yüksek hidrostatik basınç (YHB) uygulandığında jelleşme özelliklerindeki değişimlerin tespiti ve bu jellerin karakterizasyonu amaçlanmaktadır.Bu projenin hedefleri;a. Yüksek hidrostatik basınç altında elde edilen polimerin incelenmesi ve karakterizasyonub. Yüksek basınç tekniğinin polimerlerin reolojik yapısı üzerindeki etkisi c. Elde edilen bitkisel ve hayvansal kökenli jel yapılarının kıyaslanması ve parametrelerinin analiz edilmesid. Reolojik yapıl...
Citation Formats
M. Sarıyer, N. A. Sezgi, and T. Doğu, “Etanolün adsorpsiyon destekli reformlanmasına katalizör ve sorbent sıralamasının etkisi,” Türkiye, 2018, p. 97, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74681.