Triticeae Dumort. (Gramineae) Tribus’unda bulunan Hordeum L., Triticum L., Secale L. cinslerine ait bazı taksonların polen morfolojileri

2018-04-27
Başer, Birol
Cabi, Evren
Doğan, Musa
Pehlivan, Sevil
Angiospermlerin monokotiller sınıfında yer alan Gramineae (Poaceae) familyası, dünya çapında 6 alt familya, 50’den fazla tribus, 650 cins ve 10 000 türe sahip büyük bir familyadır. Ülkemizde ise 142 cins, 520 tür, 19 alt tür ve 52 varyete ile temsil edilir. Bu çalışmada 2005–2008 yılları arasında devam etmekte olan 105T171 numaralı ve “Türkiye’de Bulunan Triticeae Dumort.(Gramineae) Oymağının Revizyonu” isimli TÜBİTAK projesi kapsamında, tüm Türkiye çapında yürütülen araştırmalarda Gramineae familyasının Triticeae tribüsüne ait Triticum, Secale, Hordeum, cinslerine dahil olmak üzere toplamda 7 taksonun polen morfolojileri IM ve SEM ile ayrıntılı olarak incelenmiştir. Araştırılan taksonlara ait polenlerin ortak özellikleri tektat, monoporat, polen şekillerinin prolat-sferoidal, subprolat, oblatsferoidal ve suboblat, simetrisinin heteropolar, ve por şeklinin prolat-sferoidal, subprolat olmasıdır. Çalışmamızda ornamentasyona göre polenler; Skabrat, Gruplu skabralar karışık; Skabralar bir araya gelerek grup oluşturmuş. Bazı yerlerde arada serbest skabralarda var ve karışık görünüm sergilemektedir: Triticum aestivum Secale anatolicum. İnsular skabrat karışık; Hordeum murinum ssp. leporinum, Hordeum geniculatum, Hordeum bulbosum var. bourgaei, Triticum turgidum.
International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), (26 - 27 Nisan 2018)

Suggestions

Triticum Ve Aegilops Türlerinin Filogenetik Yapısının Pcr Ve Ftır Spektroskopisi Yöntemleriyle Belirlenmesi
Önde, Sertaç(2012-12-31)
Triticum ve Aegilops cinsleri Graminaea familyası içinde yer almakta olup bir çok özellik bakımından birbirlerine benzemektedirler. Özellikle morfolojik bakımdan birbirine benzerlik göstermesinden dolayı moleküler teknikler kullanılarak filogenetik olarak ayrılması buğday ıslahına yönelik bilimsel çalışmalara büyük destek sağlayacaktır Filogenetik çalışmalar için matK bölgesi PCR yardımıyla çoğaltılıcaktır. Ek olarak yukarıda anlatılan ayrımı desteklemesi açısından Azaltılmış Toplam Yansıma - Fourier Trans...
Growth and nitrogen fixation dynamic of azotobacter chroococcum in nitrogen-free and omw containing medium
Sarıbay, Gül Fidan; Hamamcı, Haluk; Department of Food Engineering (2003)
Olive Mill Wastewater (OMW), by-product of oil industry, is a dark liquid with a characteristic fetid smell, bitter taste and bright appearance; having a high pollution potential, creating serious problems in countries producing olive oil. Azotobacter chroococcum as a Nitrogen-fixing bacteria can bioremediate OMW, by degrading its toxic constituents. With the help of this detoxification process OMW can be used as biofertilizer. In this study, the dynamics of growth and nitrogen fixation at different physiol...
Haymana Havzası’ndan (İç Anadolu, Türkiye) Geç Paleosen-Erken Eosen Pteropodları (Gastropoda: Euthecosomata)
Tanık, Gamze; Altıner, Sevinç (2021-05-26)
Bütün hayat döngülerini planktonik olarak geçiren Gastropoda Sınıfında yer alan Pteropoda Takımı’ndan Alttakım Euthecosomata’nın stratigrafik dağılımı (Kretase-Güncel) tam olarak ortaya konulmamıştır. Bunun iki nedeni olabilir: birincisi, aragonitik kavkılı olmalarından ötürü fosilleşme problemleri vardır, yani fosil kayıtları seyrektir; ikincisi ise birlikte bulundukları planktonik foraminiferlere göre daha az bol olduklarından göz ardı edilmeleridir. Pteropodlardan Alttakım Euthecosomata üyeleri aragoni...
Rhazya orientalis (DCNE) bitkisinden kardiyoaktif glikosidlerin, glikoalkaloidlerin ve yeni glikosidlerin izole edilmesi ve yapılarının aydınlatılması
Akın, Sebahat; Akın, Metin; Yıldırım, Osman; Özen, Fazıl(1999-09-01)
Rhazya orientalis (DCNE) bitkisi, Apocynaceae familyasının nadir ve nesli tehlikede olan bir türü olup bu nedenle Bern sözleşmesi gereğince Avrupa konseyi tarafından mutlak korunması gereken Flora listesine alınmıştır. Tıbbi bakımdan çok değerli alkaloit ve glikosit içerdiği bilinen bitkinin glikosid içeriği yeteri kadar araştırılmamıştır. Bu proje ile Rhazya orientalis (DCNE) bitkisinin glikosit ve gliko alkaloidleri araştırılmıştır.
Structural controls of Özyurt shear-hosted gold deposit, Niğde, central Türkiye
Onat, Kaan; Kaymakcı, Nuretdin; Department of Geological Engineering (2022-8)
Shear-hosted Özyurt Gold Deposit is located in the Niğde Massif, a metamorphic core complex at the southern tip of Kırşehir Block, in Central Türkiye. The massif is composed of alternations of gneiss, schist, quartzite, marble, and amphibolites. It is tectonically overlain by Neotethyan ophiolites and intruded by Üçkapılı Granite. Gold mineralization is hosted along the foliation surfaces, by oxidized cataclastic breccias formed in schists along a high-angle fault network, as well as the gossans at the cont...
Citation Formats
B. Başer, E. Cabi, M. Doğan, and S. Pehlivan, “Triticeae Dumort. (Gramineae) Tribus’unda bulunan Hordeum L., Triticum L., Secale L. cinslerine ait bazı taksonların polen morfolojileri,” 2018, p. 132, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74683.