Triticum Ve Aegilops Türlerinin Filogenetik Yapısının Pcr Ve Ftır Spektroskopisi Yöntemleriyle Belirlenmesi

2012-12-31
Triticum ve Aegilops cinsleri Graminaea familyası içinde yer almakta olup bir çok özellik bakımından birbirlerine benzemektedirler. Özellikle morfolojik bakımdan birbirine benzerlik göstermesinden dolayı moleküler teknikler kullanılarak filogenetik olarak ayrılması buğday ıslahına yönelik bilimsel çalışmalara büyük destek sağlayacaktır Filogenetik çalışmalar için matK bölgesi PCR yardımıyla çoğaltılıcaktır. Ek olarak yukarıda anlatılan ayrımı desteklemesi açısından Azaltılmış Toplam Yansıma - Fourier Transform Kızılötesi (ATR-FTIR) spektroskopisi de kullanılacaktır. Proje sonunda elde edilen veriler bilimsel toplantılarda bildiri olarak sunulacak ve bilimsel dergilerde makale olarak yayınlanacaktır.

Suggestions

Triticeae Dumort. (Gramineae) Tribus’unda bulunan Hordeum L., Triticum L., Secale L. cinslerine ait bazı taksonların polen morfolojileri
Başer, Birol; Cabi, Evren; Doğan, Musa; Pehlivan, Sevil (2018-04-27)
Angiospermlerin monokotiller sınıfında yer alan Gramineae (Poaceae) familyası, dünya çapında 6 alt familya, 50’den fazla tribus, 650 cins ve 10 000 türe sahip büyük bir familyadır. Ülkemizde ise 142 cins, 520 tür, 19 alt tür ve 52 varyete ile temsil edilir. Bu çalışmada 2005–2008 yılları arasında devam etmekte olan 105T171 numaralı ve “Türkiye’de Bulunan Triticeae Dumort.(Gramineae) Oymağının Revizyonu” isimli TÜBİTAK projesi kapsamında, tüm Türkiye çapında yürütülen araştırmalarda Gramineae familyasının Tr...
Termofilik mantar Scytalidium thermophilum'un çift aktiviteli katalaz/katekol oksidaz enziminin fenolik maddeler varlığında üretimi ve biyokatalitik özellikleri
Ögel, Begüm Zümrüt; Karakaş, Gürkan; Şensoy, İlkay; Çoruh, Nursen(2009)
Scytalidium thermophilum mantar kompostunda yaşayan ve yenebilir mantar Agaricus bisporus’un üretimini tetikleyen bir termofilik mantardır. S. thermophilum’un çok miktarda melanin üretmesinden hareketle, bu küfte fenol oksidaz enzimlerinin varlığının araştırılması hedeflenmiştir. Sonuç olarak, S. thermophilum hücre-dışı fenol oksidazının bir çift aktiviteli katalaz-fenol oksidaz (KATFO/CATPO) olduğu belirlenmiştir. Bu proje kapsamında S. thermophilum 15 farklı fenolik madde varlığında ve fark...
Streptomyces clavuligerus NRRL3585 ve S. clavuligerus Antibiyotik Aşırı Üretici Mutantlarında Sekonder Metabolit Üretimini Etkileyen Genlerin RNA Seviyesinde Araştırılması
Özcengiz, Gülay(2017-12-31)
Streptomyces cinsi klinik alanda kullanılan antibiyotiklerin büyük bir çoğunluğunu üretmesiyle tanınmaktadır. Bu antibiyotikler, organizma tarafından ikincil metabolizma sırasında üretilmekte ve genel ismiyle ikincil metabolitler olarak ifade edilmektedir. İkincil metabolitlerin bir kısmı farmakolojik özelliklere sahip olup, antibiyotik, antitumorigenik, antifungal özellikler gösterebilmektedir. Streptomyces clavuligerus türünün ürettiği çeşitli sekonder metabolitler arasında sefamisin C, klavulanik asit, k...
Kimyasal sinyallere dayalı hızlı ve güvenilir bir balık stoku tayin metodu tasarımı
Beklioğlu, Meryem; Severcan, Feride; Gözen, Çetin Ayşegül; Akkaş, Sara Banu; Zorlu, Pelin; Zöğ, Duygu; Kepenek, A. Özge; Telli, Murat; Görgülü, Türker Sevgi(2004-03-01)
Zooplankton türlerinin balık avlanma baskısı altında çeşitli morfolojik ve davranışsal adaptasyonlar gösterdiği bilinen bir gerçektir. Ancak, bu savunma tepkilerine neden olan sinyalin yapısı hala bilinmemekte ve dolayısıyla önemli bir araştırma konusudur. Bu projede, Daphnia'lann balık avlanma baskısı altında gösterdikleri Günlük Dikeysel Göç (GDG) davranışsal adaptasyonu aracılığıyla; çeşitli ekolojik, mikrobiyolojik ve biyofıziksel yaklaşımlardan yararlanılarak balık sinyalinin kimyasal yapısının belirle...
Haymana Havzası’ndan (İç Anadolu, Türkiye) Geç Paleosen-Erken Eosen Pteropodları (Gastropoda: Euthecosomata)
Tanık, Gamze; Altıner, Sevinç (2021-05-26)
Bütün hayat döngülerini planktonik olarak geçiren Gastropoda Sınıfında yer alan Pteropoda Takımı’ndan Alttakım Euthecosomata’nın stratigrafik dağılımı (Kretase-Güncel) tam olarak ortaya konulmamıştır. Bunun iki nedeni olabilir: birincisi, aragonitik kavkılı olmalarından ötürü fosilleşme problemleri vardır, yani fosil kayıtları seyrektir; ikincisi ise birlikte bulundukları planktonik foraminiferlere göre daha az bol olduklarından göz ardı edilmeleridir. Pteropodlardan Alttakım Euthecosomata üyeleri aragoni...
Citation Formats
S. Önde, “Triticum Ve Aegilops Türlerinin Filogenetik Yapısının Pcr Ve Ftır Spektroskopisi Yöntemleriyle Belirlenmesi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58839.