Rhazya orientalis (DCNE) bitkisinden kardiyoaktif glikosidlerin, glikoalkaloidlerin ve yeni glikosidlerin izole edilmesi ve yapılarının aydınlatılması

1999-09-01
Akın, Sebahat
Akın, Metin
Yıldırım, Osman
Özen, Fazıl
Rhazya orientalis (DCNE) bitkisi, Apocynaceae familyasının nadir ve nesli tehlikede olan bir türü olup bu nedenle Bern sözleşmesi gereğince Avrupa konseyi tarafından mutlak korunması gereken Flora listesine alınmıştır. Tıbbi bakımdan çok değerli alkaloit ve glikosit içerdiği bilinen bitkinin glikosid içeriği yeteri kadar araştırılmamıştır. Bu proje ile Rhazya orientalis (DCNE) bitkisinin glikosit ve gliko alkaloidleri araştırılmıştır.

Suggestions

Batı Karadeniz'de ekonomik önemi olan bazı deniz ürünlerinde ağır metallerin belirlenmesi
Ünsal, Mustafa; Bekiroğlu, Yılmaz; Akdoğan, Şengül; Ataç, Ülkü; Kayıkçı, Yusuf; Alemdağ, Nigar; Aktaş, Muammer; Yıldırım, Celal(1992)
Bu raporda "Batı Karadeniz'de Ekonomik Önemi olan Bazı Deniz Ürünlerinde Ağır Metallerin Belirlenmesi" Projesi çerçevesinde Hamsi, İstavrit, Mezgit, Midye, Makroalg, Sediman ve Planktonda (fito- ve zooplankton) Cıva, Bakır ve Kurşun düzeyleri belirlenmiş ve bu düzeylerin yer ve zamana göre değişimleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlardan, İnebolu bölgesinde cıva ve özellikle 1 bakır konsantrasyonlarının en yüksek düzeyde olduğu ve bunu İğneada'nın izlediği gözlenmiştir. Kurşun Konsantrasyonu İğneada bölge...
THE FOUNDATION OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT THROUGH RATIONALIST LENSES
Çolak, Nihal; Bahçecik, Şerif Onur; Department of Middle East Studies (2021-8-27)
In the literature on the International Criminal Court (ICC), the understanding that the Court was founded first and foremost thanks to the efforts of non-state actors (NSA), especially non-governmental organizations is predominant. This thesis advances a contrary argument and claims that one ofthe most significant factorsfor the foundation of the Court is the interest and initiative of state actors. As such, the thesis supports the literature on the foundation of the Court that argues that there should...
Karadeniz' de partikül organik maddenin kaynağı ve kompozisyonu
Yılmaz, Ayşen; Tuğrul, Süleyman; Yıldız, Yeşim Çoban(2003)
Bu çalışmada, Karadeniz'de su kolonunda askıda bulunan partikül organik maddenin (SPOM) kimyasal kompozisyonu, piroliz gaz kromatografı-kütle spektometresi tekniği (Py- GC/MS) kullanılarak belirlenmeye çalışılmış ve elde edilen sonuçlar, su kolonunun fiziksel ve kimyasal özellikleri ile birlikte değerlendirilerek tartışılmıştır. Laboratuvar koşullarında büyütülen ve Karadeniz'de yaşayan türlere ait fitoplankton kültürleri de aynı teknikle analiz edilmiş ve elde, edilen sonuçlar ve bilgiler, su kolonunun ışı...
Genetik kökenli kas hastalıklarına yönelik gen ve hücre tedavisinde kullanılmak üzere miyojenik büyüme faktörlerinin araştırılması
Özgüç, Meral; Kocaefe, Çetin; Israelı, David; Garcia, Luis(2001-11-01)
İnsanda kas rejenerasyonunun kas yıkılımı dengeleyebilmesi için dışarıdan miyojenik büyüme faktörleri verilerek duraklamakta olan kas yapım mekanizmalarını tekrar aktive etme fikrinden yola çıkarak farelerde deneysel bir kas hasarına cevap olarak bir miyojenik büyüme faktörü olan FGF-6 molekülünün tamir mekanizması içindeki rolünü gözlemek üzere bir çalışma gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmada, FGF-6 molekülünün kontralateral kas dokusunda transkripsiyonunun aktive olmadığını, ancak FGF-6 molekülünün trans...
Zooplankton araştırma laboratuvarının alt yapısını iyileştirmek ve işler halde tutarak bilimsel ve teknik gücü arttırmak
Beşiktepe, Şengül(2005-10-15)
Enstitümüzde yapılmakta olan zooplankton araştırmaları bu altyapı projesi kapsamında satın alınan sarf malzemeleri, mikroskop objektifi ve ağ dikimi ile desteklenmiştir. Bu destek ile Enstitümüzce yürütülmekte olan Karadeniz projesi kapsamında gerçekleştirilen Haziran 2006 seferinde, Karadeniz'de dominant kopepod olan Calanus euxinus'un yumurta üretim deneyleri gerçekleştirilmiştir. Haziran ayı için ortalama yumurta üretimi 4.9±4.3 yumurta $dişi^{-1} gün^{-1}$ olarak bulunmuştur. Üretilen yumurta çapları 16...
Citation Formats
S. Akın, M. Akın, O. Yıldırım, and F. Özen, “Rhazya orientalis (DCNE) bitkisinden kardiyoaktif glikosidlerin, glikoalkaloidlerin ve yeni glikosidlerin izole edilmesi ve yapılarının aydınlatılması,” 1999. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95690.