Rhazya orientalis (DCNE) bitkisinden kardiyoaktif glikosidlerin, glikoalkaloidlerin ve yeni glikosidlerin izole edilmesi ve yapılarının aydınlatılması

1999-09-01
Akın, Sebahat
Akın, Metin
Yıldırım, Osman
Özen, Fazıl
Rhazya orientalis (DCNE) bitkisi, Apocynaceae familyasının nadir ve nesli tehlikede olan bir türü olup bu nedenle Bern sözleşmesi gereğince Avrupa konseyi tarafından mutlak korunması gereken Flora listesine alınmıştır. Tıbbi bakımdan çok değerli alkaloit ve glikosit içerdiği bilinen bitkinin glikosid içeriği yeteri kadar araştırılmamıştır. Bu proje ile Rhazya orientalis (DCNE) bitkisinin glikosit ve gliko alkaloidleri araştırılmıştır.

Suggestions

Türkiye damarlı bitkileri Nomenklatürel veri tabanı
Babaç, Tekin; Doğan, Musa; Güner, Adil(1999)
Bu projede Türkiye Damarlı bitkilerine ilişkin bir nomenklatürel veri tabanı hazırlanmıştır. Bu amaçla Excell temelli kayıt girişinde Türkiye Florası'nda bulunan taksonlar, takson literatürü, sinonimler, tip örneğine ilişkin bilgiler ve kaynakların giriş} yapılmıştır.
Batı Karadeniz Bölgesi’nde Deprem Kaynaklı Heyelan Riski Analizi
Gülerce, Zeynep(2015-12-31)
Gerçekleştirilmesi planlanan bu projenin hedefi, Batı Karadeniz Bölgesi’nde özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) boyunca olacak depremlerden kaynaklanabilecek heyelan (toprak kayması) duyarlılığının belirlenmesi ve bölgenin deprem kaynaklı heyelan riski analizinin yapılmasıdır. Bölgenin topoğrafyası nedeniyle deprem kaynaklı heyelanların görülme olasılığı yüksektir, örneğin 1999 Düzce Depremi sırasında Kaynaşlı Viyadüğü heyelan sebebiyle ağır hasar görmüştür. Batı Karadeniz Bölgesi’nde gelecekteki sismik...
Batı Anadolu kabuk/üst manto yapısı ve anizotropisi üzerine birleştirilmiş sismolojik çalışmalar
Akyol, Nihal; Erhan, Zülfikar; Sözbilir, Hasan; Timur, Emre; Akıncı, Aybige; Sömer, Adem; Danışman, Ali M.; Zhu, Lupei; Mıtchell, J. Brian(2005)
Batı Anadolu'nun kabuk/üst manto yapısını ve anizotropisini daha iyi anlayabilmek amacıyla, toplam 50 farklı lokasyonda, yaklaşık 11 aylık bir süre ile deprem verisi toplanmıştır. 1-D tomografi uygulaması ile kabuk yapısı ve sismisite, iki farklı receiver fonksiyonu analiz yöntemi ile kabuk kalınlığı ve yapısı, relokasyon ile deprem kümelenmelerinin gözlendiği bölgelerdeki faylanma, moment tensör analizi ile deprem mekanizma çözümleri ve Shear Wave Splitting (SWS) ölçümleri ile üst manto'daki deformasyon ve...
THE FOUNDATION OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT THROUGH RATIONALIST LENSES
Çolak, Nihal; Bahçecik, Şerif Onur; Department of Middle East Studies (2021-8-27)
In the literature on the International Criminal Court (ICC), the understanding that the Court was founded first and foremost thanks to the efforts of non-state actors (NSA), especially non-governmental organizations is predominant. This thesis advances a contrary argument and claims that one ofthe most significant factorsfor the foundation of the Court is the interest and initiative of state actors. As such, the thesis supports the literature on the foundation of the Court that argues that there should...
Astana process in context with Iranian, Russian and Turkish foreign policies on Syrian complexity
Çoban, Mehmet İlbey; Bağcı, Hüseyin; Applied Ethics (2020-9)
This thesis is based on explaining the dynamics that led the Iran, Russia and Turkey to initiate Astana Process within the framework of the Syrian Civil War’s changing dynamics. The theoretical part intends to combine neorealism with the “complexity” paradigm. Neorealism’s linear ontology is problematic in explaining the changing dynamics. The complexity paradigm explains non-linear processes derived from its ontological foundation. Especially the variety and diversity of actors, their interconnection, inte...
Citation Formats
S. Akın, M. Akın, O. Yıldırım, and F. Özen, “Rhazya orientalis (DCNE) bitkisinden kardiyoaktif glikosidlerin, glikoalkaloidlerin ve yeni glikosidlerin izole edilmesi ve yapılarının aydınlatılması,” 1999. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95690.