β-Fonksiyonel alfa-amino fosfonat türevlerinin sentezlenmesi

2019-10-15
Polat Çakır, Sıdıka
Doğan, Özdemir
Beksultanova, Nurzhan
Aziridin kimyası üzerine yapılan son çalışmalar özellikle bunların asimetrik yöntemler kullanılarak sentezlenmesi ve aziridin halkalarının regioselektif halka açılım raksiyonları üzerinedir. Gerilimli olan aziridin halkası nükleofillere karşı oldukça reaktiftir ve tepkime sonunda elde edilen primer veya sekonder aminler farklı bileşiklerin sentezlenmesi için kullanılabilirler. Bu çalışmada kullanılan N-alkil sübstitue olmuş aziridinil 2-fosfonatlar aziridin kimyasında aktive olmamış aziridin grubuna girmektedir. Aktive olmamış bu aziridin grubunun halka açılım tepkimelerinin gerçekleşmesi için tepkime ortamında bir Lewis asit veya bir protik asitle aktive edilmesi gerekmektedir. Azot atomuna bağlı elektron çeken grupların olması aziridin halkasını halıhazırda aktive ettiğinden bunların halka açılım reaksiyonlarının farklı nükleofillerle örneğin: halojenler, alkoller (O-atom içeren nükleofiller), aminler (N-atom içeren nükleofiller) ve organometallik reaktiflerle (C-atom içeren nükleofiller) açılım reaksiyonları literatürde bulunmaktadır (Dai 2000, Singh 2000, Ha 2017, Mucha 2016). Öncelikle ticari satışı olmayan aktive olmamış N-alkil sübstitüe aziridin halkaları modifiye edilmiş Gabriel-Cromwell tepkimesi kullanılarak sentezlenmiştir (Dogan 2018, 2017 ve 2011). Sentezlenen kiral ve rasemik N-alkil sübstitüe aziridinil 2-fosfonat türevleri tepkime ortamında protik asit ile aktive edildikten sonra birincil ve ikincil alkoller (O- atom içeren nükleofiller) kullanılarak halka açılım reaksiyonları gerçekleştirilmiştir. İstenilen β-fonksiyonel α-amino fosfonat türevleri 35-91% verimlerle elde edilmiştir.
Ulusal Kimya Kongresi, (10 - 13 Eylül 2019)

Suggestions

Y2O3 nanoparçacıkların termolüminesans özelliklerinin incelenmesi
Hasanlı, Nızamı; Bulur, Enver; Kökten, Hatice(2018-12-31)
Nadir toprak oksitleri arasında itriyum oksit (Y2O3), iyi kimyasal, geniş bant enerjisi, fotokimyasal kararlılık, iyi termal iletkenlik, düşük fonon enerjisi gibi özellikleri göz önünde bulundurularak optiksel çalışmalar için gelecek vadeden bir malzeme olarak tanımlanmaktadır. Hem katkısız hem de nadir toprak elementleri ile katkılı Y2O3 malzemesinin lüminesant malzeme olarak kullanılabilirliği bu malzemelerin bant yapısı içerisindeki tuzak merkezlerinin araştırılmasına ve bu merkezlerin aktivasyon enerjis...
Altın Nanoparçacıklarla katkılanan Tiyol Uçlu Polimerin Güneş Hücresi Performasına Etkileri
Çırpan, Ali (2022-06-20)
Bu çalışmada, altın nanoparçacıklarla katkılanan tiyol uçlu polimerlerin güneş hücresi performasına etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, tiyol grubu içeren polimerler dizayn edilmiştir. Tasarlanan ve sentezlenen yeni konjüge polimerlerin yapısal karakterizasyonları NMR ve GPC ile yapılmıştır. Sentezlenen polimerlerin HOMO-LUMO seviyeleri ve bant aralıkları dönüşümlü voltametri yöntemiyle belirlenmiştir. ITO/ PEDOT:PSS/ polimer:PC71BM/ LiF/ Al cihaz mimarisi kullanılarak organik güneş hücreleri üretilmişti...
Controlled synthesis of organic-inorganic composite particles
Erçelik, Elif; Büküşoğlu, Emre; Aydoğan, Nihal; Department of Chemical Engineering (2022-8-26)
Liquid crystal (LC) is a state of matter having long-range orientational order between crystalline solid and isotropic liquid, and its molecular orientation can be altered with external stimuli. The polymerization of liquid crystal droplets has been widely used for the synthesis of LC-templated functional materials due to its ordering property and fluidic behavior. In this study, we investigated the synthesis of composite particles with controlled internal and interfacial structure using surface-modified na...
Erdemli Zaman Serisi Deniz Araştırmaları 2018
Salihoğlu, Barış; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Ibello, Valeria; Uysal, Zahit; Örek, Hasan; Zenginer Yılmaz, Arife; Akoğlu, Ekin; Özhan, Koray; Akçay, İsmail; Karahan, Arzu; Yücel, Mustafa; Ok, Meltem; Gücü, Ali Cemal; Koçak, Mustafa; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea(2018-12-31)
Denizel ortamda kaynakların aşırı kullanımı, kirlilik ve iklim değişikliği gibi etkenlerden meydana gelen değişimlerin düzenli ve uzun süreli gözlemlenmesi ileride oluşturulacak sayısal modeller ile öngörü sistemlerinin oluşturulması açısından önem arz etmektedir. Denizlerde ölçüm ve öngürülerin oluşturulması bilimsel açıdan önemli olduğu kadar denizle ilişkili tüm sosyo-ekonomik alanlar içinde yer alan pek çok sektörü yakından ilgilendirmektedir.. Doğu Akdeniz’de yaklaşık 25 yıldır sürdürülen çalışmalar, ö...
Characterization and study of solution properties of poly(propylene oxide) synthesized by metal xanthate catalysts
Tarkın, Eylem; Alyürük, Kemal; Department of Polymer Science and Technology (2003)
Zinc xanthates polymerize propylene oxide into high polymer (PPO) with coordination mechanism. In order to identify structure and stereoisomerisms of this polymer, PPO was subjected to thermal and column fractionation. Obtained fractions were characterized by end-group analysis, cryoscopy, viscometry, IR and 13C-NMR spectroscopy, melting temperature. PPO is composed of a high molecular weight, stereoregular, crystallizable polymer (K-polymer) with low molecular weight (=500 g/mol) D-polymer. Presence of dou...
Citation Formats
S. Polat Çakır, Ö. Doğan, and N. Beksultanova, “β-Fonksiyonel alfa-amino fosfonat türevlerinin sentezlenmesi,” İstanbul, Türkiye, 2019, p. 122, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75078.