Y2O3 nanoparçacıkların termolüminesans özelliklerinin incelenmesi

2018-12-31
Nadir toprak oksitleri arasında itriyum oksit (Y2O3), iyi kimyasal, geniş bant enerjisi, fotokimyasal kararlılık, iyi termal iletkenlik, düşük fonon enerjisi gibi özellikleri göz önünde bulundurularak optiksel çalışmalar için gelecek vadeden bir malzeme olarak tanımlanmaktadır. Hem katkısız hem de nadir toprak elementleri ile katkılı Y2O3 malzemesinin lüminesant malzeme olarak kullanılabilirliği bu malzemelerin bant yapısı içerisindeki tuzak merkezlerinin araştırılmasına ve bu merkezlerin aktivasyon enerjisi, kaçış frekansı gibi kinetik parametrelerinin ortaya çıkarılmasına ihtiyaç hissettirmektedir. Y2O3 nano yapıların potansiyel kullanım alanları ve önemi göz önünde bulundurularak sunulan bu projede Y2O3 nano yapıların termolüminesans ölçümlerinin 10-300 K sıcaklık aralığında gerçekleştirilmesi ve analizlerinin yapılarak tuzak merkezi parametrelerinin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Suggestions

Sol-jel yöntemi ile üretilecek ZnO nanokristal ve ince filmlerin yapısal, optiksel ve termolüminesans özelliklerinin incelenmesi
Hasanlı, Nızamı; Bulur, Enver; Kökten, Hatice(2015-12-31)
ZnO, sahip olmuş olduğu optiksel ve elektriksel özellikleri sayesinde teknolojik uygulamalarda önemli kullanım alanları bulunan II-VI grubu bileşiklerin en önemlilerinden bir tanesidir. ZnO, 3.37 eV direkt ve geniş bant aralığına, oda sıcaklığında 60 meV gibi büyük eksiton bağlanma enerjisine sahip, hekzagonal yapıda bir yarıiletken malzemedir. Morötesi ve görünür bölgede ışık yayan lazerler, yüzey akustiği dalga aletleri, gaz sensörleri, ışık yayan diyotlar, güneş pilleri ve birçok optoelektronik aletler Z...
TlInS2 ve TlGaSe2 yarıiletken kristallerinde düşük sıcaklıklarda termolüminesans ölçümleri
Hasanlı, Nızamı; Bulur, Enver(2013-12-31)
Bu proje aracılığı ile düşük sıcaklıklarda TlInS2 ve TlGaSe2 yarıiletken kristalleri üzerinde termolüminesans ölçümleri yapmayı planlıyoruz. Elde edilecek deneyler farklı metodlar kullanılarak analiz edilecek ve kristal içerisindeki kusurlardan veya safsızlıklardan dolayı oluşan tuzak merkezlerinin özellikleri bulunacaktır. Analizler sonucunda tuzak merkezlerinin aktivasyon enerjileri, yakalama kesit alanları, konsantrasyonları ve bant boşluğundaki dağılımları hakkında detaylı bilgiler elde edilecektir. Ayr...
GaS(x)Se(1-x) yarıiletken kristallerinin yapısal ve optiksel özelliklerinin incelenmesi
Hasanlı, Nızamı; Bulur, Enver; Kökten, Hatice(2016-12-31)
III-VI grubu katmanlı bileşiklerinden GaSe ve GaS, özellikle gelecek vaad eden optoelektronik malzemelerin başında gelmektedir. Kristal yapıdaki bu yarıiletken malzemeler yüksek optiksel lineer olmayan özelliklere sahip olduğu için optiksel anahtarlama aletlerinin ve fotodetektörlerin üretiminde gelecek vaad etmektedirler. Ayrıca kırmızı ve mavi görünür bölgede kullanılan optoelektronik malzemelerin üretiminde de potansiyel özelliklere sahip oldukları bu malzemeler üzerine çalışan insanlar tarafından göster...
YÜKSEL ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GENLİK MODÜLASYONU İLE UZAYSAL TARAMA
Yüce, Emre; Yüksel, Çağdaş Anil(2018-12-31)
Elektromanyetik dalgaların yönlendirilmesi ve kontrol edilebilmesinin başlamasıyla birlikte, radarlardan GPS’e (Global Positioning System), telsiz sistemlerden kızılötesi görüntülemeye, iklim ölçümlerinden enerji haritalamaya kadar birçok teknolojik gelişme hayatımıza girmiş ve insanlığı bir adım daha ileri götürmüştür. Elektromanyetik dalgalar çok geniş bir spektruma sahip olmakla beraber bu dalgaların kontrol edilebilir biçimde yönlendirilmesi, kendilerini tanımlayan parametrelerin (genlik, faz, frekans)...
Femtosaniye kızılötesi lazerle silisyum pul içi gömülü kırınım yapılarının 5 mikrometre altı çözünürlükle doğrudan yazılması
Bek, Alpan; Öztürk, İbrahim Murat; Idikut, Firat(2018-12-31)
Projenin amacı, bizim keşfettiğimiz ve dünyada ilk kez silisyumun (Si) yüzey-altında ve 3 boyutlu olarak işlenmesine olanak sağlayan bir tekniği geliştirerek gömülü kırınımsal optik elemanların üretimi için sisteme yüksek çözünürlük kazandırmaktır. Bu teknikte kristal Si’un içinde kristal yapısı bozulmuş Si yapılar, Si’un geçirgen olduğu 1,5 μm dalgaboyunda çalışan kısa (femtosaniye) lazer atımlarının Si içinde doğrusal olmayan bir geri besleme mekanizmasıyla kendiliğinden oluşmaktadır. Yapıların...
Citation Formats
N. Hasanlı, E. Bulur, and H. Kökten, “Y2O3 nanoparçacıkların termolüminesans özelliklerinin incelenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58793.