Hide/Show Apps

Y2O3 nanoparçacıkların termolüminesans özelliklerinin incelenmesi

2018-12-31
Hasanlı, Nızamı
Bulur, Enver
Kökten, Hatice
Işık, Mehmet
Delice, Serdar
Nadir toprak oksitleri arasında itriyum oksit (Y2O3), iyi kimyasal, geniş bant enerjisi, fotokimyasal kararlılık, iyi termal iletkenlik, düşük fonon enerjisi gibi özellikleri göz önünde bulundurularak optiksel çalışmalar için gelecek vadeden bir malzeme olarak tanımlanmaktadır. Hem katkısız hem de nadir toprak elementleri ile katkılı Y2O3 malzemesinin lüminesant malzeme olarak kullanılabilirliği bu malzemelerin bant yapısı içerisindeki tuzak merkezlerinin araştırılmasına ve bu merkezlerin aktivasyon enerjisi, kaçış frekansı gibi kinetik parametrelerinin ortaya çıkarılmasına ihtiyaç hissettirmektedir. Y2O3 nano yapıların potansiyel kullanım alanları ve önemi göz önünde bulundurularak sunulan bu projede Y2O3 nano yapıların termolüminesans ölçümlerinin 10-300 K sıcaklık aralığında gerçekleştirilmesi ve analizlerinin yapılarak tuzak merkezi parametrelerinin elde edilmesi amaçlanmaktadır.