Yatay eksenli rüzgar türbini kanadı ve kanat profillerinin BEM ve CST metodları ve genetik algoritma kullanarak aerodinamik optimizasyonu

2019-10-03
Oğuz, Keriman
Sezer Uzol, Nilay
Bu çalışmada yatay eksenli rüzgar türbini palalarının ve kanat kesitlerinin aerodinamik optimizasyonu yapılmaktadır. Kanat kesit geometrisi tasarımında Sınıf-Şekil Transformasyonu Metodu (CST) kullanılmıştır. Aerodinamik veriler, bir potansiyel akış çözücüsü olan XFOIL yazılımı ile elde edilmiştir. Rotor güç hesaplamaları için Pala Elemanı-Momentum (BEM) teorisi kullanılmıştır. Genetik Algoritma (GA), rotor maksimum güç üretimi amacıyla, pala kanat kesitigeometrisi optimizasyonunda kullanılmıştır.Bu bildiride, seçilen rotorlariçin doğrulama çalışmaları yapılmış, ve yapılan optimizasyon çalışmaları ve aerodinamik performans karakteristikleri hesaplamaları ve sonuçlar literatürdeki mevcut test rüzgar türbinleri ilekarşılaştırılmıştır.Kalın ve ince kanat kesiti optimize tasarımlarını da kullanan üç kanat kesitli tasarlanan yeni rotor için analizler yapılmış ve aerodinamik performans artırımları incelenmiştir.
5. İzmir Rüzgâr Sempozyumu, (3-5 Ekim 2019)

Suggestions

Yatay Perdeli Narin Yüksek Yapılarda Rüzgâr Kaçış Katlarının Optimizasyonu
Ay, Bekir Özer(2018-12-31)
Narin yüksek binalarda cephe ve kütlenin aerodinamik tasarımına ek olarak yapı cephesinde oluşturulan açıklıklar (rüzgâr kaçış katları) ile binadaki yatay ötelenme kontrol edilebilir. Ancak bu durum yapıdaki kullanılabilir alanı azaltmaktadır. Benzer şekilde yüksek yapılarda rijitliğin arttırılması (örn. yapının taşıyıcı elemanlarının boyutunun büyümesi) kullanılabilir alanların veya panoramik görüşün azalması gibi tasarımcılar tarafından arzu edilmeyen sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu çalışmada, rüzgar kaçı...
Yatay Eksenli Rüzgar Türbinlerinde Uç Enjeksiyonu Kullanılarak Aktif Uç Girdabı Kontrolü Yönteminin Deneysel İncelenmesi
Uzol, Oğuz(2015)
Kaldırma kuvvetinin oluşmasını sağlayan kanat alt ve üst yüzeyleri arasındaki basınç farkı, kanat uçlarında havanın alt yüzeyden üst yüzeye doğru sızmasına sebep olur. Bu sızma, kanat üzerine gelen ana akışla birleştiği zaman kanat ucunda konsantre bir şekilde dönen girdaplara dönüşür. Bu girdap yapıları yatay eksenli rüzgar türbinlerinde performans kayıplarına, gürültü problemlerine yol açmakta ve rüzgar çiftliklerinde art arda dizilen türbinlerde girdap-türbin etkileşimlerinin yol açtığı ciddi yapısal ve ...
Dikey Eksenli Darrieus Tip Su Turbinlerinin Hesaplamali Akiskanlar Dinamgi ile Analizi
Demircan, Eren; Aksel, Mehmet Haluk; Yavuz, Mehmet Metin (2013-05-04)
Bu çalışma Darrieus rotor tipi dikey eksenli su türbini performansınınHesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) kullanılarak elde edilmesini içermektedir. Çalışmada literatürde deneysel verileri bulunan dikey eksenli bir su türbininin iki boyutlu HAD modellenmesi yapılmış ve elde edilen güç katsayıları deneysel verilerle karşılaştırılmıştır. Ayrıca iki farklı türbülans modelinin türbin güç katsayısı elde etmedeki performansları karşılaştırılmıştır.
Yatay eksenli rüzgâr türbinleri için gürbüz tasarım yöntemi
Altuğ Yalçın, Ayşe Hazal; Yavrucuk, İlkay; Uzol, Oğuz (null; 2019-10-03)
Gürbüz tasarım, kontrol edemediğimiz değişkenlerden çok etkilenmeyen tasarımdır ve rüzgarın stokastik yapısı dolayısıyla rüzgar türbinleri için önemlidir. Bu makalede enerji maliyetini düşürebilmek için yatay eksenli rüzgar türbinlerinin tasarımında kullanılmak üzere Gürbüz Tasarım Simülasyonu yöntemi anlatılmıştır. Bu yöntemde öncelikle uygun tasarım değişkenleri ve geçerli oldukları aralıklar seçilir. Sonrasında deney tasarımları yöntemi uygulanarak tasarım uzayının incelenmesini kolaylaştırır. Enerji mal...
THE EFFECT OF HORIZONTAL IRREGULARITIES AND BASE ISOLATION CONFIGURATION ON SEISMIC RESPONSE OF RC BUILDINGS
Yazıcıoğlu, Eylem Bilge; Caner, Alp; Dicleli, Murat; Department of Earthquake Studies (2022-2-22)
This study aims to evaluate the effect of horizontal irregularities and base isolation configuration on the seismic response of reinforced concrete base-isolated buildings. A set of structural models with varying re-entrant corner geometric properties has been utilized to make evaluations with respect to square-symmetric ordinary form. In addition to this set, alternative models with non-uniform mass distributions in the plan have also been employed to expand the building set. Elastic response spectrum-base...
Citation Formats
K. Oğuz and N. Sezer Uzol, “Yatay eksenli rüzgar türbini kanadı ve kanat profillerinin BEM ve CST metodları ve genetik algoritma kullanarak aerodinamik optimizasyonu,” presented at the 5. İzmir Rüzgâr Sempozyumu, (3-5 Ekim 2019), İzmir, Türkiye, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.ruzgarsempozyumu.org/wp-content/uploads/2019/09/001.pdf.