Sporda pozitif gençlik gelişimi ölçeklerinin 8 14 yaş grubu çocuk ve genç sporcular tarafından anlaşılırlığının incelenmesi

2016-08-01
Kılıç, Koray
İnce, Mustafa Levent
Bu çalışmanın amacı Vierimaa ve arkadaşları 2012 tarafından geliştirilen “Pozitif Gençlik Gelişimi Ölçek Paketi”nin PGG Positive Youth Development Measurement Framework for Sport Türkçe formunun anlaşılırlık ve içerik açısından çocuk ve genç yaştaki sporculara uygunluğunun değerlendirilmesidir. Farklı yaşlardan yarışma amacıyla spor yapan 12 sporcu 8 – 14 yaş; 5 kız, 7 erkek ile “zihinsel görüşme”ler cognitive interview yapılmıştır. Beş farklı ölçek içeren PGG ölçek paketi ile, çocuk ve genç yaştaki sporcularda: a yetkinlik Sporda yetkinlik envanteri , b kendine güven Sporda kendine güven envanteri , c spora bağlılık Antrenör – sporcu ilişkisi anketi ve sporcu – akran ilişkisi anketi ve d karakter Sporcu davranışı ölçeği niteliklerinin ölçülmesi hedeflenmektedir. Zihinsel görüşmelerde, katılımcıların ölçekleri uygularken kendi düşünce süreçlerini tanımlayabilmeleri amacı ile “sesli düşünme” tekniği think-aloud technique , ölçek maddelerini ne düzeyde anladıklarını daha ayrıntılı incelemek amacıyla da sözel sondalama verbal probing technique tekniği kullanılmıştır. Görüşmeler ses kaydedicisi ile kayıt altına alınmış ve birebir çözümlenmiştir. Çözümleme metni tematik analiz yöntemi Thematic analysis; Sparkes & Smith, 2014 kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular bazı katılımcıların ölçek maddelerini anlamakta ve birbirinden ayırt etmede zorlandığını göstermiştir. Özellikle 12 yaşından küçük katılımcılarda, cinsiyete bağlı olmaksızın, “baskı”, “bağlı olma”, “fedakarlık”, “geribildirim” ve “yakın olma” kavramlarının anlaşılamadığı saptanmıştır. Piaget’in 1970 zihinsel gelişim teorisine göre bireyler somut işlem döneminden soyut işlem dönemine 11-12 yaş aralığında geçmektedir. Bu bakış açısıyla, PGG ölçeklerindeki bazı kavramlar küçük yaş grupları için soyut olabilir. Çalışma bulguları ışığında ilgili ölçeklerin en erken 12 yaşından itibaren kullanılması uygun gözükmektedir. Anahtar Kelimeler: Ölçüm hatası, pozitif gençlik gelişimi, ölçek geçerliliği, ölçek tasarımı
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Suggestions

COVID-19 Stresörlerine Maruziyet ve Stres Tepkisi Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Atak, Zuhal Beyza; Yalçınkaya Alkar, Özden (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Bu çalışma ile COVID-19 pandemi sürecine ilişkin stresörleri, bireylerin bu stresörlere maruziyetlerini ve stresörlere ait stres düzeylerini değerlendirmek amacıyla Park ve arkadaşları (2020) tarafından geliştirilen COVID-19 Stresörlerine Maruziyet ve Stres Tepkisi Ölçeğinin (CSÖ) Türkçe uyarlama ve geçerlik-güvenirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Ölçek, COVID-19 pandemi sürecine ilişkin 23 stresör maddesinden ve enfekte olma, aktiviteler ve kaynaklarla ilişkili stres alanları olmak üzere üç alt fa...
Aydınlık Üçlü (Light Triad) Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Tekeş, Burcu; Bıçaksız, Pınar (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2021-10)
Bu çalışmanın amacı, Karanlık Üçlü kişilik özellikleri (narsisizm, Makyavelizm ve psikopati) ile ters yönde ilişki gösteren Aydınlık Üçlü Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve uyarlanan bu ölçeğin psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Bu amaçla % 47’si kadın (N = 189), % 46.3’ü erkek (N = 186) toplam 402 katılımcıdan çevrimiçi olarak veri toplanmıştır. Katılımcılar Aydınlık Üçlü Ölçeğinin yanı sıra, Karanlık Üçlü Ölçeği, Pozitiflik Ölçeği, Kişilerarası İlişkilerde Affetme Ölçeğinin Olumluya Odaklanma Alt ...
Geometriye Yönelik Bir Tutum Ölçeği
Bulut, Safure; İşeri, İ Aykut; Helvacı, Ebru (2002-01-01)
Bu çalışmada bireylerin geometriye yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yeni bir ölçek geliştirilmiştir. Bu tutum ölçeği, 10 olumlu ve 7 olumsuz maddeden oluşmaktadır. Bu ölçeğin geçerliğini test etmek ve ölçeğin alt boyutlarını saptamak için faktör analizi yapılmış ve ölçeğin “hoşlanma”, “yarar” ve "kaygı” olmak üzere üç boyuta sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu ölçeğin güvenirlik katsayısı (Cronbach alfa) 0.92 olarak bulunmuştur
Spor Ve Eğlence Sektöründe Birden Fazla Organizasyonun Paket Halinde Satılma Methodları
Duran, Serhan(2011-12-31)
Bu çalışmada maç / organizasyonların zamanları ve fikstür etkisi göz önüne alındığında hangi oyunların sezon / kombine biletler içine dahil edilmesinin geliri en fazla miktarda arttıracağı incelenecektir. Temel olarak çalışma iki bölüm şeklinde düşünülebilir: 1- Belirlemiş bir fikstür için geliri en çok arttıracak şekilde hangi maç / organizasyonların gruplanarak sezon / kombine biletler olarak satılması gerektiğinin belirlenmesi; 2- Geliri en çok arttıracak maç / organizasyon gruplamasının ve fikstürün ber...
Comparison of the overlapping lattice and thefinite element approaches for the prediction of the collapse state of concrete gravity dams
Soysal, Berat Feyza; Arıcı, Yalın; Binici, Barış; Tuncay, Kağan (null; 2017-10-11)
Estimating the collapse limit state of concrete gravity dams within the framework of performance based design is challenging due to the uncertainty in modelling the response of these systems and the strong dependence of the behavior on the ground motion. In this context, the purpose of the study is to investigate the prediction capability of numerical tools in determining the collapse state of concrete gravity dams. The first tool used to this end is the classical finite element method with the smeared crac...
Citation Formats
K. Kılıç and M. L. İnce, “Sporda pozitif gençlik gelişimi ölçeklerinin 8 14 yaş grubu çocuk ve genç sporcular tarafından anlaşılırlığının incelenmesi,” Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, pp. 213–225, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://dergi.nigde.edu.tr/index.php/besyodergi/article/view/1087.