COVID-19 Stresörlerine Maruziyet ve Stres Tepkisi Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

2022-2
Atak, Zuhal Beyza
Yalçınkaya Alkar, Özden
Bu çalışma ile COVID-19 pandemi sürecine ilişkin stresörleri, bireylerin bu stresörlere maruziyetlerini ve stresörlere ait stres düzeylerini değerlendirmek amacıyla Park ve arkadaşları (2020) tarafından geliştirilen COVID-19 Stresörlerine Maruziyet ve Stres Tepkisi Ölçeğinin (CSÖ) Türkçe uyarlama ve geçerlik-güvenirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Ölçek, COVID-19 pandemi sürecine ilişkin 23 stresör maddesinden ve enfekte olma, aktiviteler ve kaynaklarla ilişkili stres alanları olmak üzere üç alt faktörden oluşmaktadır. Bu çalışmanın örneklemini yaşları 19-60 aralığında değişen 154 katılımcı oluşturmaktadır. Ölçeğin geçerlik analizleri için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri kullanılmıştır. Aynı zamanda ölçüt bağlantılı geçerlik analizi için COVID-19 Pandemisi Toplum Ölçeği alt boyutları (pandemi duyarlılığı, pandemiden korunma ve pandemide sosyal güven) ve COVID-19’a ilişkin risk algısı değişkeni kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu, orijinalinde üç alt faktör ve 23 maddeden oluşan CSÖ Türkçe formunda 20 madde ve enfekte olma, aktiviteler ve finansal ve finansal olmayan kaynaklar ile ilişkili stresörler olmak üzere üç faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Ölçek, COVID-19 Pandemisi Toplum Ölçeği pandemi duyarlılığı ve pandemiden korunma alt boyutlarıyla pozitif korelasyon göstermiştir ve bulgular ölçeğin geçerliğini destekler niteliktedir. Ölçeğin güvenirlik analizi için iç tutarlılık katsayısı, madde-toplam korelasyon değerleri, test yarılama yoluyla elde edilen güvenirlik katsayısı ve test-tekrar test güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Bulgular, söz konusu uyarlanan ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğunu göstermektedir. Ölçeğin Türkçe formu, COVID-19 pandemi sürecine ilişkin stresörleri ele alarak Türkiye’de bireylerin ölçekte yer alan her bir stresöre ait maruziyetlerini ve stres düzeylerini değerlendirmede özgün bir katkı sağlayacaktır.

Suggestions

Turkish Version of the Dyadic Almost Perfect Scale: Reliability and Validity
Bugay, Asli; KALKAN, MELEK; Delevi, Rakel (2016-07-01)
The present study examined the reliability and validity of the Turkish version of the Dyadic Almost Perfect Scale (DAPS). The Turkish version of DAPS and Multidimensional Perfectionism Scale (MPS) was administered to 263 (157 female and 104 male) Turkish university students and 2 participants didn't specify their gender. Internal reliability was calculated and Cronbach's a coefficients ranged between .87 and .90. Criterion validity (Pearson correlation) between the DAPS and the MPS ranged from .27 to .50. A...
Turkish adaptation of the drive for muscularity scale: a validity and reliability study
Selvi, Kerim; Bozo Özen, Özlem (2019-06-01)
In the current study, it was aimed to adapt the Drive for Muscularity Scale (DMS), which has been commonly used to measure attitudes and behaviors related to muscularity, to Turkish. For this purpose, the data collected from 297 male participants were analyzed with exploratory factor analysis, and its results indicated that Turkish DMS has a three-factor structure for Turkish men, KMO = .87; Bartlett’s test of sphericity χ 2 (105) = 2512. 12, p < .001. This three-factor structure of DMS was also supported b...
Eşli ruminasyon ölçeğinin Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenirlik çalışması
Bugay Tuna, Aslı; Erdur Baker, Özgür (2015-01-01)
Bu araştırmanın amacı, Eşli Ruminasyon Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik özelliklerinin incelenerek Türkçeye kazandırılmasıdır. Çalışmanın katılımcılarını birbirinden bağımsız ve ulaşılabilir örneklem yoluyla seçilmiş iki farklı üniversite öğrenci grubu oluşturmaktadır. Birinci çalışma grubu 256 (146 Kadın, 110 Erkek) üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Ölçeğin test-tekrar test güvenilirliğini ölçmek için ulaşılan ikinci çalışma grubuise 113 (72 Kadın, 41 Erkek) öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilere Eşli R...
3 x 2 Hedef Yönelimi Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması
Akbulut, Cansel; Kondakçı, Esen (2019-10-01)
The purpose of this study was to adapt the Goal Orientation Scale revised by Elliot, Murayama, and Pekrun (2011) based on the 3 x 2 model into Turkish and to conduct the validity and reliability analyses. The scale had been administered to pre-service teachers who were taking university level “Educational Psychology” course. The research consisted of two parts as pilot and main studies. A total of 198 pre-service teachers participated in the pilot study while 311 pre-service teachers attended to the main st...
ADAPTATION OF THE ATTITUDE TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT SCALE TO TURKISH
Demirel, Zeynep Merve; Sungur, Semra (2018-08-01)
This study aimed to adapt the Attitudes toward Sustainable Development Scale (ASDS) to Turkish. To this end,the ASDS, which has 20 items in the dimensions of environment, economy, society, and education, was translated into Turkish and piloted in a group of 205 pre-service science teachers. Two items were revised based on the preliminary findings of the pilot study. Then, the revised instrument was administered to 281 pre-service science teachers. Confirmatory factor analysis results supported the 4-factor ...
Citation Formats
Z. B. Atak and Ö. Yalçınkaya Alkar, “COVID-19 Stresörlerine Maruziyet ve Stres Tepkisi Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 9, no. 1, pp. 135–159, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/68692/973914.