Özelleştirme Mağduruyuz”: 4-Cli Tekel İşçilerinin Mücadeleleri

2017-11-29
Bu çalışmanın amacı, AKP hükümetinin özelleştirme sürecinde güvencesizliğe mahkum ettiği Tekel işçilerinin, 4-C’li olmaya karşı 2009-2010 kışındaki direnişlerinden yola çıkarak, ekonomik ve sosyal güvenceden yoksun olan emeğin yeniden üretimini sınıf temelli bir perspektiften yeniden düşünmektir. Direnişe katılan yaklaşık 120 Tekel işçisi ile 2012-2013 yıllarında yapılan saha çalışmasının bulguları kullanılarak, kendilerini “özelleştirme mağduru” olarak tanımlayan söz konusu bireylerin, direniş sürecinde edindikleri farkındalığın sınıf mücadelesi pratikleri açısından bir değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu bağlamda, A. Gramsci’nin kolektif irade oluşumu kavramlaştırmasından yararlanarak, mücadele pratiklerinin farklı “halleri” üzerinde durulacaktır. Aynı zamanda, AKP iktidarının emeği siyasal mücadele dışında tutma stratejisi olarak 4-C uygulamasının yol açtığı mağduriyetlerin toplumsal ve ekonomik sonuçları irdelenecektir.
15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, (29 Kasım - 01 Aralık 2017)

Suggestions

Özel Bir Okuldaki Öğrencilerin Vatandaşlık Bilgileri ve Vatandaşlık Kavramlarına Ait Algıları: Karşılaştırmalı Uluslararası Bir Bakış
Akar, Hanife (2016-12-01)
Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin vatandaşlık bilgisi ile demokrasi ve vatandaşlığa yönelik tutumları ile ilgili betimsel bir çerçeve oluşturulmak istenmiştir. Bu bağlamda, Ankara ilinde özel bir okuldaki öğrencilerin kavramsal bilgileri ve tutumları bir durum olarak incelenerek uluslararası karşılaştırmalı bir bakış oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmada IEA 1999 öğrenci anketi uyarlanarak 196 katılımcıdan veri toplanmıştır. Genel olarak, ortaokula giden Türk öğrencilerinin yasaların işlevlerini, serbe...
Surveillance culture and citizen participation in policing through television: A case study on Müge Anlı ile Tatlı Sert
Mete, Alım Irmak; Topal, Çağatay; Department of Social Policy (2021-9)
The aim of this thesis was to illustrate the ways in which surveillance culture is utilized by Turkish crime-based reality TV programming in order to assure a surveillant form of citizen participation in policing, with a specific focus on the dynamics of the processes and their possible reflections on viewers’ everyday lives. For this purpose, Müge Anlı ile Tatlı Sert was chosen for its steady success in ratings and mobilization of its audiences, and from the show, the 13-episode case of Atalay Filiz was se...
Özdüzenleyici öğrenme stratejileri ölçeğinin ÖÖSÖ geliştirilmesi ve geçerlik analizi
Kadıoğlu, Cansel; Kondakçı, Esen; Çapa Aydın, Yeşim (2011-01-01)
The purpose of this study was to develop a scale assessing high school students’use of self- regulatory strategies while studying.In the pilot study,the scale was administeredto 422 students. Eight factors were obtained through explanatory factor analysis: namely, motivation regulation, effort regulation, planning, attention focusing, summary strategy, highlighting strategy, using additional resources, and self-instruction. In the validation study, the 29-item final version of the scale was administered to...
Özel Kiralık Kesimde Boş Konut Birimlerinin Sosyal Konut Olarak Kullanılması Üzerine Bir Değerlendirme: Cevizlidere Mahallesi Örneği
Aksoy Khurami, Esma; Özdemir Sarı, Özgül Burcu (2020-12-01)
Konut piyasaları, mevcut ve yeni konut stokunun üretim ve dağıtım süreçlerinde verimliliğini arttırmak ve piyasayı düzenlemek için çeşitli devlet politikalarına konu olmuştur. Sosyal konut aracılığıyla hane halklarına konut sunumu da bunlardan biridir. İlk etapta yeni birimler üretmek aracılığıyla gerçekleştirilen sosyal konut sunumu zamanla özel kesim elindeki mevcut stokun ve stoktaki boşlukların etkili kullanımına odaklanmıştır. Ancak Türkiye’de Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) inşasını üstlendiği sosya...
Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Siyasetinde İslami Kadın Ve Muafazakar Eril İktidar İlişkisi.
Aslan Akman, Canan(2012-12-31)
Çalışma, Turkiyede islami kesimdeki kadının sorunlarını ve bakış açısını siyasal alana taşıma iddasında olan dindar kadın aktörlerin iktidardaki adalet ve kalkınma partisinin kadın politikasıyla ilişkileri eleştirileri ve talepleri incelenecektir.
Citation Formats
A. Topal Yılmaz, “Özelleştirme Mağduruyuz”: 4-Cli Tekel İşçilerinin Mücadeleleri,” presented at the 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, (29 Kasım - 01 Aralık 2017), ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75706.