İngilizce hazırlık okullarındaki okutmanların toplumsallaşmaları

2014-01-01
Kondakçı, Yaşar
Ataman, Mebrure Fatma
Bu çalışmanın amacı, deneyim, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim, mentörlük, tazminat ve ek ödemeler ve sosyal hizmetlerden duyulan memnuniyetin örgüte yönelik toplumsallaşma ile göreve yönelik toplumsallaşmayı ne düzeyde yordadığını ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak çalışma ilişkisel bir çalışma olarak desenlenmiş ve uyarlanan bir ölçek Ankara’da bulunan dört devlet üniversitesinin İngilizce hazırlık okullarında çalışan toplam 228 öğretim elemanına uygulanmıştır. Elde edilen verilerle yapılan doğrusal regresyon analizi sonuçları hizmet öncesi eğitim, tazminat ve ek ödemelerden duyulan memnuniyet ve sosyal hizmetlerden duyulan memnuniyetin hem örgüte hem de göreve yönelik toplumsallaşma için anlamlı bir yordayıcılar olduğunu göstermiştir. Elde edilen bulgular yükseköğretimin genel özellikleri ile Türkiye’de yükseköğretimin yapılandırılması ve işleyişi bağlamında tartışılmıştır.
Citation Formats
Y. Kondakçı and M. F. Ataman, “İngilizce hazırlık okullarındaki okutmanların toplumsallaşmaları,” pp. 46–61, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75785.