‘Kuş Yuvası Saçlı Kız ve Huguftu’ ile Etkileşimli Bir Okuma Deneyimi

2019-10-20
Taneri, Pervin Oya
Elmacı, Seval
Sağlıklı davranış değişiminin kritik bir bileşenlerinden biri de tutum değişikliğidir. Bireylerin inanç ve tutumları, davranışlarını doğrudan etkilemektedir. Bireylerin tutum ve davranışlarında olumlu değişimlerin gerçekleştirilmesinde verilen eğitimin ve maruz kalınan eğitsel materyallerin niteliği esastır. Son yıllarda çocukların edebi eserlere verdikleri tepkiler eğitimcilerin, edebiyatçıların ve psikologların ilgilendiği konulardan biri haline gelmiştir. Araştırmalar edebi eserlerin bireylerin daha iyi insanlar olarak gelişmesini sağladığını, çünkü daha çok okuyan insanların ahlaki ya da sosyal olarak daha iyi olduklarını göstermektedir. Diğer bir deyişle, sık sık kitap okuyan kişiler diğer insanları daha iyi anlayabilir, onlarla empati kurabilir ve dünyayı kendi perspektiflerinden görebilirler (Mar ve ark. 2006; Mar, Oatley & Peterson, 2009). Okuma, çocuğun kelime hazinesini, okuryazarlık becerilerini geliştirebilir, matematik ve fen kavramlarını ve tarihi öğrenmelerine yardımcı olmalarının yanı sıra, onlara empatiyi de öğretebilir. Çocuklar hikaye okuduğunda, hikayeyi karakterlerin bakış açısından anlama fırsatı bulurlar. Hikayeler, çocukların başkalarının deneyimlerine saygı duymalarını sağlayan ve dünyayı başkasının gözleriyle görme konusunda pratik yapabilecekleri bir rol oynama oyunu gibidir (Borba, 2017). Çocuklar daha fazla hikaye okuduklarında, kurgusal anlatılara dahil olurlar, dünya hakkında bilgi edinirler, böylece diğer insanların niyetlerini daha rahat anlayabilirler (Mar, Tackett & Moore, 2010). Bir hikaye kurgusunda karakterleri anlamak, gerçek dünyadaki akranların da anlaşılmasını sağlamaktadır. Sık sık kurgu kitaplar okumak bireylerin empati gibi sosyal yeteneklerini desteklemektedir (Mar, Oatley, Hirsh, dela Paz & Peterson, 2006). Benzer şekilde Kidd ve Castano (2013) da çalışmalarında edebi kurgu kitapları okumanın, diğer insanların duygularını algılama ve anlama yeteneğini geliştirdiğini, karmaşık sosyal ilişkilerin yönlendirilmesinde çok önemli bir beceri olduğunu ortaya çıkarmışlardır. İyi yazılmış ya da çekici bir şekilde tartışılan kitapların genellikle “yaşamı değiştiren” kitaplar olarak tanımlanır (Hormes, Rozin, Green & Fincher, 2013). Ancak film, kitap veya oyun gibi materyalleri kullanarak öğrencilerde davranış değişimi oluşturup oluşturmayacağı konusuna çok az sayıda çalışmada yer verilmiştir. Ayrıca, kitaplarda yazarın vermek istediği mesajla okuyucuların anladıkları mesaj arasında da farklılık olabilmektedir. Okuma, anlam çıkarmak için sembolleri yorumlamaya dayanan karmaşık bilişsel ve öznel bir süreçtir. Diğer bir deyişle, bir okurun edebi bir metne verdiği tepki, edebi bir eserin anlaşılmasında esastır (Rosenblatt, 1938). Okuyucu-tepki kuramcıları farklı okurların edebi eserlere farklı cevaplar verebileceğini ve bir metinde yalnızca "tek" bir nesnel anlamı olmadığını kabul ederler. Diğer bir deyişle, bir metinde anlam, okuyucunun aklıyla metin arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir şeydir. Okuyucu-tepki uygulamalarını sınıfta uygulamak, öğrencilerin edebi metinleri nasıl yorumladıkları hakkında eğitimcilere ışık tutabilir. Öğrencilerin kendilerini bir kitapta görmeleri, karakterlerle ilişki/ duygudaşlık kurmaları, kendilerini tanımaları, başkalarını fark etmeleri ve bir kitabın içselleştirilmesi sağlandığında, tutum ve davranışlarının da değişeceği varsayımıyla, bu çalışmada okuyucu-tepki kuramıyla, öğrencilerin “Kuş Yuvalı Saçlı Kız ve Huguftu” adlı öykü kitabından çıkardıkları anlam ve bu anlamların öğrencilerin tutum veya inançları üzerindeki etkisini araştırılmıştır.

Suggestions

Ürün Odaklı Araştırmalarda Toplumsal Cinsiyeti Konuşmak
Koyun, Havva Bilge (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Tasarım disiplini dahil olduğu iktidar ağları ve ürettiği ilişkiler bakımından toplumsal cinsiyet ilişkilerinden bağımsız düşünülemez. Bu ilişkiler tasarım alanında yapılan araştırmaların sonucunda etken olarak göz önünde bulundurulabilirken tasarım araştırmalarının odağına alınarak tasarımcının cinsiyeti, ürünün cinsiyetlendirilmesi ve hatta tasarım yöntemlerinin toplumsal cinsiyete dayalı tahakküm biçimleriyle ilişkisi gibi konularda araştırmalar yürütülmektedir. Fakat, hassas bir konu olarak toplumsal ci...
Ürün Odaklı Araştırmalarda Toplumsal Cinsiyeti Konuşmak
Koyun, Havva Bilge (2022-09-30)
Tasarım disiplini dahil olduğu iktidar ağları ve ürettiği ilişkiler bakımından toplumsal cinsiyet ilişkilerinden bağımsız düşünülemez. Bu ilişkiler tasarım alanında yapılan araştırmaların sonucunda etken olarak göz önünde bulundurulabilirken tasarım araştırmalarının odağına alınarak tasarımcının cinsiyeti, ürünün cinsiyetlendirilmesi ve hatta tasarım yöntemlerinin toplumsal cinsiyete dayalı tahakküm biçimleriyle ilişkisi gibi konularda araştırmalar yürütülmektedir. Fakat, hassas bir konu olarak toplumsal ci...
Best Option for Reducing On-Campus Private Car-Based CO2 Emissions: Reducing VKT or Congestion?
Altıntaşı, Oruç; Tüydeş Yaman, Hediye (2016-01-01)
Reducing carbon emissions, especially that of private car use, is an inevitable goal of sustainable transportation policies. This study focuses on i) determination of the current level of CO2 emissions from private cars on the Middle East Technical University (METU) campus and ii) evaluation of the impact of different emission reduction scenarios. Such scenarios were based on hypothetical conditions that can either reduce Vehicle-km-travelled (VKT) or congestion on campus, which are defined as the two major...
Attention mechanisms for semantic few-shot learning
Baran, Orhun Buğra; Cinbiş, Ramazan Gökberk; İkizler-Cinbiş, Nazlı; Department of Computer Engineering (2021-9-1)
One of the fundamental difficulties in contemporary supervised learning approaches is the dependency on labelled examples. Most state-of-the-art deep architectures, in particular, tend to perform poorly in the absence of large-scale annotated training sets. In many practical problems, however, it is not feasible to construct sufficiently large training sets, especially in problems involving sensitive information or consisting of a large set of fine-grained classes. One of the main topics in machine learning...
Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Türkiye’de Yükseköğretime Erişimi ve Yükseköğretim Düzeyindeki Deneyimleri
Kondakçı, Yaşar; Kaya Kaşıkcı, Sevgi; Keleş, Elif(2018-12-31)
Göçmen ve mültecilerin eğitim deneyimleri sosyal bilimlerin değişik alanlarında geniş bir şekilde çalışılmış olmasına rağmen yükseköğretim düzeyinde konu nispeten daha az çalışılmıştır. Yükseköğretim düzeyinde, mülteciler eğitim yaşamlarının önemli bir kısmını başka bir ülkede geçirdiklerinden, geldikleri ülkelerin eğitim sistemine erişimleri, hakim uygulamalara alışmaları ve yeni sistemde bir başarı yakalamaları zorlu olmaktadır. Bu çalışma göçmen, sığınmacı ve mültecilerin yükseköğrenime erişimleri ve yük...
Citation Formats
P. O. Taneri and S. Elmacı, “‘Kuş Yuvası Saçlı Kız ve Huguftu’ ile Etkileşimli Bir Okuma Deneyimi,” Ankara, Türkiye, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76001.