Bir Deniz Dolgusunda Çöküntü Konilerinin Oluşum Hikayesi

2018-05-10
Bu bildiri, titreşimli (vibro) sıkıştırma (kompaksiyon) kolonları kullanılarak iyileştirilen bir deniz dolgusunda yüzeyde gözlemlenen çöküntü konilerinin oluşum mekanizmasını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Çöküntü konilerinin olası oluşum mekanizmaları sırası ile irdelenmiş, saha geçmişi ve arazi çalışmaları ile en uyumlu mekanizma tariflenmeye çalışılmıştır. Değerlendirmeler sonrasında literatürde sıklıkla rastlanmayan yeni denilebilecek bir çöküntü konisi oluşum mekanizması belirlenmiştir. Titreşimli sıkıştırma kolonları imalatı sırasında, özellikle yüzeye yakın kesimde vibroflot düzeneğinde meydana gelen kamçılanma hareketi sebebi ile daha geniş bir çapın oluştuğu ve bu hacmin doldurulması sırasında özellikle üstte daha sıkı bir kabuk teşkil edilmesi sonrası bu kabuğun hemen altında bir boşluk cebinin gizli kalabildiği anlaşılmıştır. Bu gizli boşluk ceplerinin inşaat trafik yükleri ve titreşimi altında göçmesi sonrası çöküntü konilerinin oluştuğu sonucuna varılmıştır.
Prof. Dr. Feyza Cinicioglu Onuruna Teoriden Uygulamaya Geoteknik Mühendisliği Sempozyumu (10 May 2018)

Suggestions

Kanser tedavisinde kullanılmak üzere doksorubisin ve CpG-oligonükleotit yüklü manyetik nanoparçacıkların hazırlanması
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin(2017-12-31)
Bu çalışmada, sentezlenen 7. jenerasyon dendrimerik manyetik nanoparçacıklara (G7DcMNP) doksorubisin yüklenecek ve parçacıkların yüzeyi CpG oligodeoksinükleotit ile modifiye edilecektir. CpG-ODN, meme kanseri, melanoma ve hepatoma gibi malign hücrelerde endozomal TLR9’u aktive ederek apoptozu tetikleyen tek iplikli DNA analogudur. CpG-ODN’lerin nanoparçacıklara bağlanması, DcMNP’lerin tümör bölgesine hedeflenmesine katkı sağlayacağından aktif hedefli taşıma sistemlerinin üretilmesinde etkili araçlar olacaktır.
Osmanlı Toplumunda Aile İlişkileri, Yasal Yükümlülük ve Yaşlı Yoksulluğu: 18. Yüzyıl Üsküdar Kadı Mahkemesi Örneği
Dal, Eyüp Ensar; Yakar, Gülşen (2022-09-09)
Bu çalışma, 18. yüzyıl Osmanlı toplumunda yaşlılar ve yaşlıların sosyo-hukuki konumları, ailelerin ve akrabaların yaşlı üyelere karşı yasal yüküm- lülükleri ve yaşlı yoksulluğuna ilişkin soruları ortaya koymaya yönelik bir ön girişimdir. 18. yüzyıl Osmanlı Üsküdar kadı mahkemesine ait Şer’iye sicilleri ve Osmanlı hukuk metinleri bu çalışmanın ana kaynaklarını oluşturmaktadır. Siciller, ailenin yaşlı ve yetişkin fertlerinin kadı huzurunda karşı karşıya gelme sebeplerini ve şekil...
Social identity and constructions of European Union among Turkish University youth
Cem, Nevra; Hortaçsu, Nuran; Department of Psychology (2003)
The aim of this study was twofold: to investigate (i) the relationship between values, social identities, constructions of European Union (EU) and (ii) reactions to December 12th Copenhagen decision concerning Turkey. In order to fullfil the aim, two methodologically different analyses were carried out: A qualitative analysis of newspapers representing different ideologies, and a quantitative analysis of Turkish university students̕ responses to questionaries. The qualitative analysis revealed different con...
Manisa Çukur Hamam’ın Onarımına Yönelik Malzeme Çalışmaları
Yıldırım Esen, Sibel; Telatar, Sinem; Tavukçuoğlu, Ayşe; Saltık, Emine Nevin (2004-10-06)
Bu çalışmada, bir 14. yüzyıl Saruhanoğulları Beyliği dönemi yapısı olan Manisa’daki Çukur Hamam’ın yapı malzemeleri temel fiziksel, mekanik, dayanıklılık ve hammadde özellikleri bakımından incelenmiştir. Tuğla örgülerde kullanılan tuğla ve harçların, homojen ve hafif bir bütün oluşturduğu; harç, sıva ve tuğlaların düşük birim hacim ağırlığına, yüksek gözenekliliğe, buna rağmen yeterli esneklik modülüne ve yüksek puzolanik aktiviteye sahip olduğu anlaşılmıştır. Farklı gözeneklilik ve su buharı geçiriml...
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının İspat ve Doğrulama Becerilerinin İncelenmesi
Haser, Çiğdem; Kaplan Can, Gözde; Dilberoğlu, Merve(2015-12-31)
Bu çalışmada, 3. ve 4. sınıf ortaokul matematik öğretmeni adaylarının cebir ve geometri alanlarında matematiksel ispat yapma ve verilen bir argümanın doğru ve tam bir matematiksel ispat olup olmadığını değerlendirme becerileri incelenecektir. Ayrıca öğretmen adaylarının matematiksel ispat ve doğrulama algıları araştırılacak ve karşılaştırılacaktır. Elde edilen sonuçların ilköğretim matematik eğitimi alanında yetiştirilen öğretmen adaylarının matematik alan bilgisi ve matematik eğitimi pedagojik alan bilgisi...
Citation Formats
K. Ö. Çetin, B. Söylemez, and E. Çakır, “Bir Deniz Dolgusunda Çöküntü Konilerinin Oluşum Hikayesi,” presented at the Prof. Dr. Feyza Cinicioglu Onuruna Teoriden Uygulamaya Geoteknik Mühendisliği Sempozyumu (10 May 2018), 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76252.