Geç on dokuzuncu ve erken yirminci yüzyıl Amerikan Stereograf kartlarındaki Osmanlı imgesi

2020-06-01
Despite the fact that in the present day they are almost erased from public memory, stereograph cards were the prototypical examples of virtual reality in the second half of the nineteenth century and early twentieth century, especially in the United States and in several European countries. In the aforementioned period, a very wide range of stereographic images conveyed first-hand three dimensional visual information from all around the world to the Western countries. For the purpose of pinpointing how the Ottoman Empire, its people and culture were depicted and perceived immediately in the late nineteenth and early twentieth centuries, this paper will firstly provide the definitions of stereography, stereoscope and stereograph, and then it will concentrate on the stereograph cards which were issued in the United States, mainly by the Keystone View Company and Underwood & Underwood Stereograph Company, and will also examine the history and daily life of different Ottoman cities like İstanbul, İzmir and Thessaloniki which were portrayed in these photographs. In general, this article aims to demonstrate from which cultural and social perspectives the Ottoman Empire was portrayed to the American people in the late nineteenth and early twentieth centuries via the primary form of virtual reality.
Journal of Universal History Studies

Suggestions

The Tekkiye Süleymaniye In Damascus: Its Setting And Spatial Qualities
Hakky, Rafee I. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1995)
Hac yolunda son ve önemli bir durak olan Şam'da Mimar Sinan tarafından Sultan Süleyman zamanında yapılan Süleymaniye Kompleksi, Suriye'deki Osmanlı mimarı örneklerinin en iyisi olarak sayılmaktadır, inşa edildiği yıllar (1554-1555) Sinan'ın, Klasik Osmanlı Mimarisi'nin ilke ve ölçülerini belirginleştirdiği ve İstanbul Süleymaniye Küüiyesi'nin tasarımı üzerinde çalıştığı olgunluk yılları idi. İstanbul'dan uzak oluşu ve çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle Sinan tasarlamış olduğu Kompleks'in yapımını denetleyem...
Maddi Kültür ve Teknoloji Etkileşiminde Yeni Endüstriyel Konargöçerlik
Ağça, Ayşe Özge; Akbulut, Dilek (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Geçmişten bugüne konargöçer yaşam tarzını benimseyen Yörükler, gezip gördükleri coğrafyalardan edindikleri birikimleri, sahip oldukları becerilere adapte ederek değişimlere ayak uydurmuş ve Türkiye’nin kültürel mirasına katkıda bulunmuşlardır. Yörüklerin gezgin yaşamlarında yer alan nesnelerin, değişen doğal koşullara uyumlu, taşınabilir, pratik, az sayıda ama çok fonksiyonlu olmaları önemlidir. Ancak son yüzyılda yaşanan endüstriyel ve teknolojik gelişmeler ile Yörüklerin bu nesneleri, endüstriyel ürünler ...
Birim Yerdeğiştirme Ölçümü için Görüntü Korelasyon Yönteminin Hassasiyetinin Sınanması
Albostan, Utku; Kurç, Özgür(2015-12-31)
Dijital görüntü korelasyonu yöntemi, deney esnasında numuneye herhangi bir temasa ihtiyaç duymadan ölçüm yapabilmesi ve diğer deney düzeneklerine göre daha ucuz olması nedeniyle pek çok sektörde yer değiştirme ve deformasyon ölçümünde sıkça kullanılmaktadır. Bu yöntemde test edilecek numunenin yüzeyi siyah ve/veya beyaz boya kullanılarak homojen, rastgele benekler oluşacak şekilde boyanmalıdır. 1 adet dijital kamera ile 2 boyutlu ölçüm yapılabilirken, 3 boyutlu görüntüleme için 2 adet dijital kameraya ihti...
Beliren Yetişkinler için İyilik Hali Ölçeği’nin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Siyez, Diğdem Müge; Esen, Erol; Seymenler, Seçil; Öztürk, Barışcan (null; 2017-07-17)
Bir işte çalışmaya başlamak, evlenmek ve ebeveyn olmak gibi gelişim görevlerini içeren genç yetişkinlik döneminden farklı olarak beliren yetişkinlik dönemi özellikle sanayi ve bilgi toplumlarında gözlenen karmaşık ekonomik yapı ve eğitim hayatının uzamasıyla birlikte bireyin kendisini özgürce keşfettiği, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerini birbirine bağlayan dönem olarak tanımlanmaktadır (Arnett, 2000; 2007a; 2007b). Bireyin yaşamında farkındalıklarının arttığı ve yaşama dair önemli seçimlerin yapıldığı bu ...
Alternatif soğurucu katman olarak SnSexTe(1-x) ince film yapısının üretimi ve özelliklerinin araştırılması
Parlak, Mehmet; Erçelebi, Ayşe Çiğdem; Terlemezoğlu, Makbule(2018-12-31)
Bu çalışmada, SnSexTe(1-x) ince film yapısı cam altaşlar üzerine Sn, Se ve Te elementel kaynaklar kullanılarak belli bir sıra ile ısısal buharlaştırılarak katmanlı şekilde büyütülecektir. Bu üretim parametreleri, üçlü yapının ikili bileşenleri olarak SnSe ve SnTe ince filmlerinin üretimlerinin optimizasyonu ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi ile belirlenecektir. Öncelikle, oda sıcaklığında üretimi yapılacak olan SnSexTe(1-x) ince filminin, X-ışınları difraksiyonu (XRD) ile kristal yapı özellikleri ve y...
Citation Formats
B. Gürsel, “Geç on dokuzuncu ve erken yirminci yüzyıl Amerikan Stereograf kartlarındaki Osmanlı imgesi,” Journal of Universal History Studies, pp. 101–114, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.38000/juhis.738362.