Kullanıcı-ürün etkileşiminin çok duyulu doğası: küçük ev aletleri üzerine bir çalışma

2018-01-01
Coşkun, Merve
Şener Pedgley, Bahar
insanlar, çevreleri ve ürünlerle iletişim kurmalarını sağlayan duyu sistemleriyle donatılmıştır. Kullanıcı-ürün etkileşimi; görme, dokunma, kinestetik, işitme, koku ve tat almayı kapsayan çok duyulu bir doğaya sahiptir. Etkileşim sırasında her bir duyusal sistem aktif ve eşzamanlı olarak görev alır. Ancak görsel dışındaki duyusal niteliklerin ürün etkileşimlerindeki rolleri ve ürün deneyimine katkıları çoğunlukla gözden kaçırılmaktadır. Bu çalışma, etkileşimin çok duyulu doğasını gözönünde bulundurarak, etkileşim sırasında duyuların baskınlığını, farklı duyusal bilgilerin kendine has rollerini ve birbiri ile olan ilişkilerini sorgulamaktadır. Kullanıcıların, ürün etkileşimlerinde duyulara yönelik değerlendirmelerini kendi ifadeleri üzerinden toplamayı amaçlayan alan araştırması üç farklı araştırma metodunu (gözlem ve gölgeleme, anket ve derinlemesine mülakat) temel alan bir metodlar zinciri şeklinde kurgulanmıştır. Örnek ürün olarak iki elektrikli küçük ev aletinin (elektrikli çay makinesi ve elektrik süpürgesi) kullanıldığı araştırma, 12 kullanıcının katılımıyla yürütülmüştür. Duyuların etkileşim sırasındaki önemini sorgulamaya odaklanan anket sonuçlarına göre duyusal baskınlık; ürünün çeşidine, kullanım safhasına ve özellikle bu safhada uygulanan eylemlere bağlı olarak değişmektedir. Ürün kullanımının gözlemi ve gölgelemesi ile derinlemesine mülakatlar sırasında toplanan katılımcı ifadeleri içerik analizine tabii tutulmuştur. Analizin sonucunda, her duyusal bilgi çeşidinin fonksiyona yönelik etkileşimler bağlamında olumlu ve olumsuz değerlendirilme ölçütlerinin neler olduğu, bu ölçütlerin farklı duyulara göre nasıl değişiklikler gösterdiği ve farklı duyuların birbiriyle ilişkisinin nasıl değerlendirildiği ortaya konmuştur.
The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication

Suggestions

MULTI-SENSORY NATURE OF USER-PRODUCT INTERACTIONS: A STUDY ON SMALL HOUSEHOLD APPLIANCES
Coşkun, Merve; Şener Pedgley, Bahar (2018-07-01)
People are equipped with sensory systems that enable them to communicate with their surroundings and products. User-product interaction has a multi-sensory nature that includes vision, touch, kinesthetic, audition, smell and taste. Each sensory system is simultaneously active during an interaction. However, the role of other sensory qualities besides visual in product interactions and their contribution to the product experience are often overlooked. By taking multisensory nature of interaction into conside...
Birlikte Tasarım Yaklaşımı İle Hatıralarla Bağlantılı Seslerin Üç Boyutlu Form Oluşturma Ve Nesne Üretiminde Kullanılması
Alpay, Efe; Doğan, Çağla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Hatıralar, nesnelerle olan ilişkilerimizde nesnenin bizler için anlam ve değerini belirlemede başka yollar ile elde edilemeyecek getiriler sunar. Ancak alışıldık üretim yöntemleri ile yapıla bilen kişiselleştirme örnekleri, üretim tekniklerinin doğası gereği bu getirilerden faydalanmak tan uzaktır. Sahibi ile bağ kuramayan nesneler/ürünler, işlevlerini kaybetmeseler bile kullanıcı larıyla olan ilişkilerini kaybetmekte ve ömürleri dolmadan dünyadaki çöp yığınının bir parçası haline gelmekte. Bu çalıştay k...
Kullanıcıların Duyusal Ürün Deneyimlerini Değerlendirme Biçimleri Üzerine Bir Araştırma Kurgusu
Coşkun, Merve; Şener Pedgley, Bahar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Ürün deneyimi, ürün-kullanıcı etkileşimi sonucu zamanla şekillenen çok katmanlı ve karmaşık bir yapıdan oluşmaktadır. Duyuların tasarımda merkez alındığı ürün deneyimi ya da başka bir deyişle, duyusal ürün deneyimi de bu bütünün en önemli katmanlarından biri olup, ürünün kullanıcı tarafından algılanması, yorumlanması ve deneyimlenmesini doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkilemektedir. Bu çalışma, ürün kullanımı esnasında özellikle işleve yönelik ürün etkileşimlerinden doğan duyusal deneyimlere odaklanmakt...
Exploring The Potentials of Voice-Based Conversational Agents for The Elderly: Beyond a Pragmatic Perspective
Şahin, Hilal; Töre Yargın, Gülşen; Günay, Aslı; Department of Industrial Design (2023-1-27)
Speech, the fundamental basis of human communication, is now enabling interaction between humans and machines. Correspondingly, the acceptance of Voice-based Conversational Agents (VCAs) by different age groups is remarkably rising. The aging population and events like COVID-19 have led to increased attention on elderly users in academic research, which focuses mostly on their declining mental and physical abilities. The aim of this thesis is to examine the impact of values, hedonic aspects, and routines of...
Farklı Aktörlerin Gözünden Genç İşsizliği Nedenlerini Anlamak:“İşsizlik Yok, İş Beğenmeme var!”
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel; Topal, Çağatay(2016-12-31)
Farklı aktörlerin bakış açılarını dikkate alarak genç işsizliğinin nedenlerini anlamak bu projenin amacını oluşturmaktadır. Türkiye genç nüfuslu bir ülkedir ve aynı zamanda genç işsizliğinin yüksek olduğu bir ülkedir. Dünyada gençler arasında işsizlik, coğrafi farklılıklar göstermekle birlikte genelde artış eğilimi içindedir. Yapılan çalışmalar gençlerin yetişkinlerden iki, üç hatta dört kat daha fazla işsizlik oranına sahip olduğunu göstermektedir. Gençlerin ilk kez iş arıyor olmaları, çalışma yaşamına dai...
Citation Formats
M. Coşkun and B. Şener Pedgley, “Kullanıcı-ürün etkileşiminin çok duyulu doğası: küçük ev aletleri üzerine bir çalışma,” The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, pp. 537–550, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77283.