Kullanıcı-ürün etkileşiminin çok duyulu doğası: küçük ev aletleri üzerine bir çalışma

2018-01-01
Coşkun, Merve
Şener Pedgley, Bahar
insanlar, çevreleri ve ürünlerle iletişim kurmalarını sağlayan duyu sistemleriyle donatılmıştır. Kullanıcı-ürün etkileşimi; görme, dokunma, kinestetik, işitme, koku ve tat almayı kapsayan çok duyulu bir doğaya sahiptir. Etkileşim sırasında her bir duyusal sistem aktif ve eşzamanlı olarak görev alır. Ancak görsel dışındaki duyusal niteliklerin ürün etkileşimlerindeki rolleri ve ürün deneyimine katkıları çoğunlukla gözden kaçırılmaktadır. Bu çalışma, etkileşimin çok duyulu doğasını gözönünde bulundurarak, etkileşim sırasında duyuların baskınlığını, farklı duyusal bilgilerin kendine has rollerini ve birbiri ile olan ilişkilerini sorgulamaktadır. Kullanıcıların, ürün etkileşimlerinde duyulara yönelik değerlendirmelerini kendi ifadeleri üzerinden toplamayı amaçlayan alan araştırması üç farklı araştırma metodunu (gözlem ve gölgeleme, anket ve derinlemesine mülakat) temel alan bir metodlar zinciri şeklinde kurgulanmıştır. Örnek ürün olarak iki elektrikli küçük ev aletinin (elektrikli çay makinesi ve elektrik süpürgesi) kullanıldığı araştırma, 12 kullanıcının katılımıyla yürütülmüştür. Duyuların etkileşim sırasındaki önemini sorgulamaya odaklanan anket sonuçlarına göre duyusal baskınlık; ürünün çeşidine, kullanım safhasına ve özellikle bu safhada uygulanan eylemlere bağlı olarak değişmektedir. Ürün kullanımının gözlemi ve gölgelemesi ile derinlemesine mülakatlar sırasında toplanan katılımcı ifadeleri içerik analizine tabii tutulmuştur. Analizin sonucunda, her duyusal bilgi çeşidinin fonksiyona yönelik etkileşimler bağlamında olumlu ve olumsuz değerlendirilme ölçütlerinin neler olduğu, bu ölçütlerin farklı duyulara göre nasıl değişiklikler gösterdiği ve farklı duyuların birbiriyle ilişkisinin nasıl değerlendirildiği ortaya konmuştur.
The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication

Suggestions

MULTI-SENSORY NATURE OF USER-PRODUCT INTERACTIONS: A STUDY ON SMALL HOUSEHOLD APPLIANCES
Coşkun, Merve; Şener Pedgley, Bahar (2018-07-01)
People are equipped with sensory systems that enable them to communicate with their surroundings and products. User-product interaction has a multi-sensory nature that includes vision, touch, kinesthetic, audition, smell and taste. Each sensory system is simultaneously active during an interaction. However, the role of other sensory qualities besides visual in product interactions and their contribution to the product experience are often overlooked. By taking multisensory nature of interaction into conside...
User experience over time with conversational agents: case study of woebot on supporting subjective well-being
Demirci, Hatice Merve; Töre Yargın, Gülşen; Department of Industrial Design (2018)
Technological advancements re-shaped user-product interactions by enabling people to make conversation with interactive systems. This new form of interaction led designers to create a new type of user interface: Conversational User Interface (CUI). Expensive psychological therapy fees and people’s increased awareness related to importance of well-being attracted the interactive system developers to create a domain specific Conversational Agent, which is particularly focusing on psychological terapy and has ...
Kullanıcıların Duyusal Ürün Deneyimlerini Değerlendirme Biçimleri Üzerine Bir Araştırma Kurgusu
Coşkun, Merve; Şener Pedgley, Bahar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Ürün deneyimi, ürün-kullanıcı etkileşimi sonucu zamanla şekillenen çok katmanlı ve karmaşık bir yapıdan oluşmaktadır. Duyuların tasarımda merkez alındığı ürün deneyimi ya da başka bir deyişle, duyusal ürün deneyimi de bu bütünün en önemli katmanlarından biri olup, ürünün kullanıcı tarafından algılanması, yorumlanması ve deneyimlenmesini doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkilemektedir. Bu çalışma, ürün kullanımı esnasında özellikle işleve yönelik ürün etkileşimlerinden doğan duyusal deneyimlere odaklanmakt...
Farklı Aktörlerin Gözünden Genç İşsizliği Nedenlerini Anlamak:“İşsizlik Yok, İş Beğenmeme var!”
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel; Topal, Çağatay(2016-12-31)
Farklı aktörlerin bakış açılarını dikkate alarak genç işsizliğinin nedenlerini anlamak bu projenin amacını oluşturmaktadır. Türkiye genç nüfuslu bir ülkedir ve aynı zamanda genç işsizliğinin yüksek olduğu bir ülkedir. Dünyada gençler arasında işsizlik, coğrafi farklılıklar göstermekle birlikte genelde artış eğilimi içindedir. Yapılan çalışmalar gençlerin yetişkinlerden iki, üç hatta dört kat daha fazla işsizlik oranına sahip olduğunu göstermektedir. Gençlerin ilk kez iş arıyor olmaları, çalışma yaşamına dai...
Spor Uygulamalarinda Yorumlanabilir Makine Öğrenmesi
Alemdar, Hande(2018-12-31)
Makine öğrenmesi ve insanlar birbirlerini tamamlayan becerilere sahipler. İnsanlar, bilgi ve deneyimlerinden soyutlama ve alanlar arasında bilginin aktarımı konusunda daha iyidir. Makine öğrenmesi, ham veri hesaplamada daha iyi ve hızlıdır. Projemin amacı, makine öğrenmesi algoritmalarını insan tarafından yorumlanabilir özelliklerle donatarak aradaki olası kopukluğu dolduracak bir çerçeve model geliştirmektir. Böylece, insanlar makine öğrenmesi teknikleriyle ilgili derinlemesine bilgi sahibi olmadan da büyü...
Citation Formats
M. Coşkun and B. Şener Pedgley, “Kullanıcı-ürün etkileşiminin çok duyulu doğası: küçük ev aletleri üzerine bir çalışma,” The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, pp. 537–550, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77283.