Farklı Aktörlerin Gözünden Genç İşsizliği Nedenlerini Anlamak:“İşsizlik Yok, İş Beğenmeme var!”

2016-12-31
Farklı aktörlerin bakış açılarını dikkate alarak genç işsizliğinin nedenlerini anlamak bu projenin amacını oluşturmaktadır. Türkiye genç nüfuslu bir ülkedir ve aynı zamanda genç işsizliğinin yüksek olduğu bir ülkedir. Dünyada gençler arasında işsizlik, coğrafi farklılıklar göstermekle birlikte genelde artış eğilimi içindedir. Yapılan çalışmalar gençlerin yetişkinlerden iki, üç hatta dört kat daha fazla işsizlik oranına sahip olduğunu göstermektedir. Gençlerin ilk kez iş arıyor olmaları, çalışma yaşamına dair deneyim eksiklikleri, ‘son giren ilk çıkar’ anlayışının yarattığı ekonomik kriz dönemlerinde işten çıkarılmalarının kolay oluşu, gelişen ileri teknolojinin daha az işgücü gerektirmesi, gençlerin beklentilerinin yüksek olması gibi nedenler temel olarak bu yapısal durumu açıklamak için kullanılmaktadır. En çok değinilen neden de eğitimlerinin düşük olması ve/veya eğitimlerinin işgücü piyasasının gerektirdiği nitelikleri karşılamıyor olmasıdır. Çalışan gençler de sıklıkla kısmi süreli, geçici, kısa süreli veya mevsimlik istihdam şeklinde çalışmaktadırlar. Bu sayılan nedenlere ek olarak Türkiye’de gençlerin işsiz olmalarını “iş beğenmeme” ile açıklayan ve bu kapsamda kendi işsizliklerinden gençleri sorumlu tutan bir anlayışın da hakim olduğu görülmektedir. Bu kapsamda gençlerin işsizlik nedenleri hakkında görüşleri olan aktörlerin bakış açılarının ve görüşlerini haklılaştırmak için kullanmakta oldukları argümanların anlaşılması önemli olacaktır. Bu çerçevede genç işsizliğinin

Suggestions

Diyanet: Küresel bir Aktör?
Çıtak Aytürk, Zana Ayşe(2018-12-31)
Bu proje, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın (Diyanet), küresel bir aktör olma iddiasını ve bu iddianın kurumun misyon ve faaliyetlerindeki yansımalarını araştırmayı amaçlamaktadır. Diyanet, 1980lerden itibaren sadece Türkiye içinde din hizmetlerini düzenleyen bir ulusal bürokratik kurum olmaktan çıkmış ve önce Avrupa’da daha sonra ise Avustralya’dan Orta Asya’ya ve Amerika’ya kadar büyük bir coğrafyada faaliyet yürüten ulus-aşırı (transnational) bir aktöre dönüşmüştür. Yine de bu ulusaşırı faaliyetler daha çok...
Erken Çocukluk Döneminde Aktif Öğrenme Ortamlarının Yaratılması
Sevimli Çelik, Serap; Demircan, Hasibe Özlen(2018-12-31)
Bilgisayar, video oyunları, televizyon, apartman hayatı ve okula servis ile ulaşım sonucunda aktif olmayan bir yaşam biçimi sürdüren günümüz çocukları için okul öncesi eğitim kurumları günlük hareketi desteklemede önemli bir role sahiptir. Okul ortamında fiziksel gelişimi desteklenen çocukların ileriki yaşamlarında fiziksel olarak daha aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürdükleri ve spora katılımlarının hareketsiz bir yaşam sürdüren çocuklara oranla daha yüksek olduğu vurgulanmaktadır (Gallahue & Ozmun, 2006)....
Ailesi Mevsimlik Tarım İşçisi Olan İlköğretim Öğrencilerinin Duygusal Ve Davranışsal Problemleri.urfa İli Örneği.
Güneri, Oya; Ünlü Kaynakçı, Fatma Zehra(2013-12-31)
Bu çalışmanın temel amacı mevsimlik tarım işçisi ailelerin okula devam eden çocuklarının davranışsal ve duygusal problemlerini araştırmaktır. Çalışmanın katılımcılarını, Urfa merkez ve ilçelerindeki tarım işçisi ailelerin ilköğretime devam eden çocukları oluşturacaktır. Mevsimlik tarım işçilerinin %53.1 Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunmaktadır. Bölge illeri arasında ise Urfa ili ve ilçeleri mevsimlik tarım işçisi oranında önde gelmektedir. Örneğin Urfa ili merkezdeki nüfusun % 11.7 si mevsimlik tarım ...
İlköğretim Öğrencileri için İklim Değişikliği Bilgi ve Tutum Ölçeği Çalışması
Teksöz, Gaye; Şahin, Elvan(2013-12-31)
İklim değişikliği, dünya üzerinde yaşamış olan ve yaşayan toplumların şimdiye kadar yüz yüze kaldığı en ciddi küresel çevre sorunlarının başında gelmektedir. Gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş ülkeler, .iklim değişikliği ve küresel ısınmaya en az sebep olan ülkeler olmalarına rağmen bundan en fazla etkilenecek bölgeler olmaları beklenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerden biri olan Türkiye’nin de iklim değişikliğinin yol açacağı olumsuzluklardan etkilenmesi muhtemeldir. Bu riski en aza indirmek, iklim o...
Suriyeli kentli mültecilerin kente entegrasyonu- Ankara, Altındağ ilçesi, Önder mahallesi
Işık, Oğuz; Pınarcıoğlu, Mehmet Melih(2018-12-31)
Proje kapsamında yakın dönemde Ankara'ya yerleşmiş bulunan Suriyeli mültecilerin kent ile nasıl entegre olduklarını anlamak üzere Altındağ ilçesi, Önder mahallesinde derinlemesine mülakat tekniği ile bir çalışma yürütülecektir.Projenin amaç, kapsam ve yöntemi ekli dosyada ayrıntısı ile açıklanmaktadır.
Citation Formats
H. S. Kalaycıoğlu and Ç. Topal, “Farklı Aktörlerin Gözünden Genç İşsizliği Nedenlerini Anlamak:“İşsizlik Yok, İş Beğenmeme var!”,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58679.