Kassel Projesi Cebir Testinde bir grup Türk Öğrencinin Genel Başarısı ve Öğrenme Güçlükleri

2005-01-01
Ersoy, Yaşar
Erbaş, Ayhan Kürşat
Ülkemizde örenci baarılarına yönelik uluslararası karılatırmalı çalımalar, öretim programlarını, öretmen yetkinliklerini deerledirmeye yönelik incelemeler, neredeyse yok denecek kadar, azdır. Bu çalımada, uluslararası örenci baarısını belirlemeye yönelik Kassel Projesi Cebir Testi (KaPAT) 1997-98 öretim yılının son haftasında Ankara’nın sosyo-ekonomik gelimilik bakımından orta-alt gelir grubunun yerletii bir bölgedeki ilköretim okulunda sekizinci sınıfta uygulandı; örenci baarılarıyla ilgili derlenen veriler analiz edildi ve yorumlandı. Türkiye’de pilot çalıma olarak tasarlanan uygulamanın yapıldıı okullarda bir grup örencinin KaPAT’ deki genel baarı puan ortalamasının, bazı Avrupa ülkelerle karılatırıldıında, yüzdelerinin daha yüksek; Dou Avrupa ve uzak dou ülkelerinden ise daha düük olduu görülmektedir. Aynı okulda kız ve erkek örencilerin baarı puanları arasında belirgin bir fark olmadıı; bireysel bazda ise örencilerin baarı düzeyinin çok farklı olduu anlaılmaktadır. Bununla birlikte, örencilerin KaPAT soruları içinde ilem aırlıklı soruların yer aldıı EM soru kümesinde baarı oranlarının daha yüksek olduu, “eitlikler ve problemler” diye adlandırılan EP1 ve EP2 soru kümelerinde ise baarı düzeylerinin azaldıı, örencilerin çok sayıda ve deiik türlerde yanlı yaptıkları belirlenmitir. Gözlemlenen bu durum, örencilerin Cebir konularını örenmede bir takım örenme güçlüklerinin olduununun belirgin iaretleri olup özellikle eitlik ve deiken kavramlarında birtakım kavram yanılgılarının olabileceini akla getirmekte; ayrıca, tanıya yönelik uygun ölçme araçları gelitirilerek derinlemesine inceleme yapılmasını gerektirmektedir
İlköğretim-Online (Elementary Education Online)

Suggestions

Dürtüsellik ve Sürücülük
Özkan, Türker(2016-12-31)
Yürütülecek olan bu çalışmada katılımcıların hem genel hem de sürücülük bağlamına özel işlevsel ve işlevsiz dürtüsellik seviyeleri beyana dayalı ölçümler kullanılarak ölçülecek ve bu dört boyuttaki dürtüsellik düzeylerinin araç kullanma simülatöründe ölçülecek olan belirli sürücü davranışları ile aralarındaki ilişki incelenecektir. Bu sayede, genel işlevsel/işlevsiz dürtüselliğin sürücü davranışları ile ilişkisi, sürücülük bağlamına özel işlevsel ve işlevsiz dürtüsellik boyutlarının sürücü davranışlarıyla i...
Karasal ve deniz üstü rüzgar çiftliklerinin ekonomik ve çevresel etkilerinin incelenmesi
Şentürk, Ayşe Eylül; Oğuz, Elif (2020-06-01)
Çevreye zarar vermeden üretilecek enerji günümüz insanlarının en önem verdiği konular arasında yer almaktadır. Bu yüzden, yenilenebilir enerji sistemlerinin geleneksel enerji sistemlerinin yerini alması gerektiği görüşü öne çıkmaktadır. Hangi yenilenebilir enerji sisteminin bir bölge için daha sürdürülebilir olduğuna karar verebilmek için kullanılan en önemli yöntemlerden biri yaşam döngüsü analizleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşam döngüsü değerlendirmesi (YDD), enerji üretim süreçlerinin tüm çevresel ...
İlköğretim 6 sınıf cebirsel görevlerin bilişsel istem seviyelerine göre incelenmesi Ders kitapları ve sınıf uygulamaları
Ubuz, Behiye (2014-04-01)
Bu çalışmanın amacı dört İlköğretim Matematik Öğretmeninin sınıf ortamında uyguladıkları cebirsel görevlerin ve kullandıkları İlköğretim 6. sınıf ders kitabında yer alan cebirsel görevlerin bilişsel istemler açısından incelenmesidir. Bilişsel istemler öğrencinin bir görev içerisinde yer alan soru ya da problemlere başarılı bir şekilde cevap verebilmesi için gerekli olan düşünme seviyesi ve biçimi olarak tanımlanmaktadır (Stein, Smith, Henningsen ve Silver, 2000). 6. sınıf ders kitabında bulunan cebirsel gör...
Görsel Öge Tanıma Modellerinin Eksik Gözetimli Öğrenimi
Cinbiş, Ramazan Gökberk; İkizler Cinbiş, Nazlı(2020-06-01)
Derin öğrenme tabanlı modellerdeki gelişmeleri takiben, yapay zeka çatısı altındaki pek çok araştırma alanında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bu alanlar içerisinde en hızlı gelişim gösteren alanlardan biri bilgisayarlı görü olmuştur. Derin öğrenme öncesi dönemle kıyasladığımızda, görüntü sınıflandırma, nesne tanıma, nesne tespiti, sahne tanıma, görüntü segmentasyonu, görüntü özetleme ve diğer pek çok bilgisayarlı görü probleminde çok büyük gelişmeler sağlandığı göze çarpmaktadır. Derin öğrenme dönemi...
Görsel Sanatlar Eğitiminde Teknoloji Kullanımı
Köseoğlu, Kamuran; Tunga, Yeliz (null; 2017-12-17)
Çağımızda yaşanan hızlı ve sürekli teknolojik gelişim teknolojinin eğitim-öğretim sürecinde kullanılmasını gerekli kılmıştır. Buna paralel olarak alanyazında farklı disiplinlerde eğitimde teknoloji kullanımı konu alan birçok akademik çalışma yapılmaktadır. Farklı disiplinlerde eğitim teknolojilerinin kullanım düzeyini tespit etmeyi amaçlayan, farklı alanlardan eğitimcilerinin ve öğrencilerin eğitimde teknoloji kullanılmasına yönelik yeterlilik ve tutumlarını inceleyen çalışmalar bu araştırmalardan sadece ba...
Citation Formats
Y. Ersoy and A. K. Erbaş, “Kassel Projesi Cebir Testinde bir grup Türk Öğrencinin Genel Başarısı ve Öğrenme Güçlükleri,” İlköğretim-Online (Elementary Education Online), pp. 18–39, 2005, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ilkonline/.