Görsel Sanatlar Eğitiminde Teknoloji Kullanımı

2017-12-17
Köseoğlu, Kamuran
Tunga, Yeliz
Çağımızda yaşanan hızlı ve sürekli teknolojik gelişim teknolojinin eğitim-öğretim sürecinde kullanılmasını gerekli kılmıştır. Buna paralel olarak alanyazında farklı disiplinlerde eğitimde teknoloji kullanımı konu alan birçok akademik çalışma yapılmaktadır. Farklı disiplinlerde eğitim teknolojilerinin kullanım düzeyini tespit etmeyi amaçlayan, farklı alanlardan eğitimcilerinin ve öğrencilerin eğitimde teknoloji kullanılmasına yönelik yeterlilik ve tutumlarını inceleyen çalışmalar bu araştırmalardan sadece bazılarıdır. Yeni teknolojilerin farklı eğitsel içeriklerin kazandırılmasına yönelik kullanımını konu alan araştırmalar da eğitim teknologları ve alan eğitimcileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Görsel sanatlar eğitimi teknolojik gelişmeden etkilenen ve yaşanan bu gelişmeler ile bilirkte köklü değişimler geçiren bir alan olarak teknoloji kullanımından bağımsız düşünülememektedir. Teknolojik gelişmenin sanatsal tekniklere ve sanat akımlarına yön vermesi göz önünde bulundurulduğunda, görsel sanatlar ve teknoloji kavramları arasında kökeni eskilere uzanan çift yönlü bir ilişki olduğu söylenebilmektedir. Fotograf makinesinin icadı ile sanatsal çözümlemelerin farklı yönlere kaymaya başlamasının yanı sıra video, animasyon, üç boyutlu bilgisayar modellemeleri gibi büyük oranda ekranda sergilenen sanat dalları ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra geleneksel çalışmalar dijital dokunuşlar ile desteklenebilmektedir. Sanatçılar ise eserlerini dijital ortamlarda zaman ve mekan sınırlaması olmadan daha geniş kitlelere ulaştırabilmekte, bu durum da teknoloji kullanımının görsel sanatlar için önemini göstermektedir. Bu bağlamda görsel sanatlar eğitiminde teknoloji kullanılması kaçınılmaz olmakla birlikte, bazı teknolojilerin etkin ve verimli kullanılması aynı zamanda etkin bir eğitim-öğretim sürecininde önkoşulu olarak görülmektedir. Bu araştırmada görsel sanatlar eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik bir literatür araştırması gerçekleştirilmiş olup ulaşılan veriler görsel sanatlar eğitimcisi akademisyen ve öğretmen görüşmelerinden elde edilen veriler ile desteklenmiştir. Araştırma sonucunda görsel sanatlar eğitiminde teknoloji kullanımının teknik becerilerle sınırlı tutulduğu gözlemlenirken, teknolojik gelişme ile birlikte alan eğitiminde kazandırılması hedeflenen yeni teknik becerilerin ortaya çıkması ile teknoloji kullanımını zorunlu kılınmıştır. Alan eğitiminde sık kullanılan teknolojik araç ve platformlar ile görsel sanatlar eğitimcilerinin teknoloji kullanımına yönelik görüşleri bu çalışma kapsamında derlenerek görsel sanatlar eğitimde teknoloji kullamına yönelik bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır.
5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium - ITTES 2017

Suggestions

Improvements on one-stage object detection by visual reasoning
Aksoy, Tolga; Halıcı, Uğur; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-5-09)
Current state-of-the-art one-stage object detectors are limited by treating each image region separately without considering possible relations of the objects. This causes dependency solely on high-quality convolutional feature representations for detecting objects successfully. However, this may not be possible sometimes due to some challenging conditions. In this thesis, a new architecture is proposed for one-stage object detection that reasons the relations of the image regions by using self-attention. T...
Görsel Öge Tanıma Modellerinin Eksik Gözetimli Öğrenimi
Cinbiş, Ramazan Gökberk; İkizler Cinbiş, Nazlı(2020-06-01)
Derin öğrenme tabanlı modellerdeki gelişmeleri takiben, yapay zeka çatısı altındaki pek çok araştırma alanında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bu alanlar içerisinde en hızlı gelişim gösteren alanlardan biri bilgisayarlı görü olmuştur. Derin öğrenme öncesi dönemle kıyasladığımızda, görüntü sınıflandırma, nesne tanıma, nesne tespiti, sahne tanıma, görüntü segmentasyonu, görüntü özetleme ve diğer pek çok bilgisayarlı görü probleminde çok büyük gelişmeler sağlandığı göze çarpmaktadır. Derin öğrenme dönemi...
Görme Engelli Öğrencilerin Bazı Lise Fizik Konularının Öğreniminde Kullanabilecekleri Ders Aracı Tasarımı Ve Geliştirilmesi.
Eryılmaz, Ali(2010-12-31)
Kapsam Lise fizik öğretim programına uygun ve görme engellilerin kullanabileceği, üretimi ve kullanımı kolay ders araçlarını alandan bulmak gerekiyorsa tasarlamak, deneyerek geliştirmek ve ürün haline getirmek temel amacımızdır. Uluslararası alanda fizik öğretiminde kullanılan bazı ders araçlarının özellikleri incelendiğinde iki temel grup karşımıza çıkmaktadır: 1. Sesli materyaller 2. Dokunsal materyaller Sesli materyaller, dokunsal hale getirilemeyen konuların anlatımında kullanılmaktadır. Bu malzemeler k...
Ürün Tasarım Sürecinde Ürün Okunabilirliği Kavramının Sesli Düşünme Protokolü İle Ölçülmesi: Karşılaştırmalı Ürün Analizi
Narter, Çınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Günümüzde ürün tasarımı etkinliğinin, kullanıcı deneyimi odaklı teknoloji ve üretim açısından hiç olmadığı kadar hızlı bir gelişme ve ivme içinde olduğu gözlemlenmektedir. Bununla birlikte ürün tasarımında uygulanan ve araştırılan birçok yöntemin tek başına ürünü anlamlandırma ve okuyabilme noktasında yetersiz kaldığı da görülmektedir. Bu nokta da endüstriyel ürünlerin kullanıcılar ile kurduğu iletişim düzleminin önemi ön plana çıkmaktadır. Ürün iletişimi, ürün okunabilirliği, kavramların ürün üzerinde...
Görüntü ve video veritabanlarına etkili erişim sistemi
Akar, Gözde Bozdağı(2003)
Bilgisayar yazılım ve donanımındaki son gelişmeler elektronik bilginin daha kolay bir şekilde üretilmesi, işlenmesi ve saklanmasını sağlamıştır. Elektronik bilgi başta sadece yazılı metinden ibaretken, giderek artan bir oranda grafik, imge, animasyon, video, ses ve diğer çoğul ortam verileri de bu kapsama dahil olmaktadır. Bu verilerin çoğuna , hızlı ağlar, arama makineleri ve gözatma araçları vasıtasıyla WEB üzerinden erişilebilmektedir. Fakat verilere ulaşma amaçlı yapılan sorguların çoğu istenilen verile...
Citation Formats
K. Köseoğlu and Y. Tunga, “Görsel Sanatlar Eğitiminde Teknoloji Kullanımı,” presented at the 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium - ITTES 2017, İzmir, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://drive.google.com/drive/folders/1OiOLRsLik246qnrPxOZS0z-4mB62Tbpu.