Türkiye’de Lisansüstü Eğitimde Öğrenciyi Okulda Tutma: Örgütsel Faktörlerin Lisansüstü Eğitim Mezuniyetindeki Rolü

Download
2020-07-01
Ertem, Hasan Yücel
Gökalp, Gökçe
Lisansüstü eğitim, kendi uzmanlık alanlarında bir kariyer takip etmeleri doğrultusunda öğrencileri yönlendirir. Bu bağlamda, lisansüstü eğitim öğrenciler için cezbedici olmaktadır. Fakat öğrencilerin lisansüstü eğitimi tamamlamamalarına sebep olan belli etkenler vardır. Bu çalışma, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde öğrencilerin mezuniyet durumlarını kontrol etmeyi ve lisansüstü eğitimde mezuniyet oranlarına etki eden örgütsel faktörleri araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışma deseni ilişkisel tarama olup ikincil veri analizi yapılmıştır. Derece tamamlayamama oranı bağımlı değişken iken üniversite türü, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ve öğretim üyesi başına düşen makale sayısı bağımsız değişkenlerdir. Çalışmanın amacını gerçekleştirmek için betimleyici istatistik ve eş zamanlı çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışma bulguları yüksek lisans öğrenci kaybının doktora öğrenci kaybından yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı hem yüksek lisans hem doktora tamamlamama oranını yordarken üniversite türü ise sadece yüksek lisans tamamlamama oranını yordamıştır. Tamamlama oranlarının artırılması için akademik personelin performansının hesaba katılması önerilmektedir.
Citation Formats
H. Y. Ertem and G. Gökalp, “Türkiye’de Lisansüstü Eğitimde Öğrenciyi Okulda Tutma: Örgütsel Faktörlerin Lisansüstü Eğitim Mezuniyetindeki Rolü,” pp. 38–53, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77401.