Yapım sektörü’nde performans ölçümü için kavramsal bir model

2010-10-01
Işık, Zeynep
Arditi, David
Birgönül, Mustafa Talat
Dikmen Toker, İrem
Geleneksel performans yönetimi ilkeleri ve ölçümleme teknikleri, şirketleri geçmişe dönük olarak değerlendirmekte iken, bu konudaki yeni yaklaşımlar çağdaş şirket ve proje performansı ölçümlemesinin şirket adına yeni stratejiler ve hedefler belirlemede sistematik bir katkısı olacağı yönündedir. Bu bağlamda; yeni nesil performans değerlendirmesi ve yönetimi, şirketler için stratejik yönetimin başlıca unsurlarından biri, karar destek sistemlerinin bir önkoşulu olarak değerlendirilmelidir. Bu araştırmada, inşaat şirketlerinin performansının, şirket içerisindeki kaynaklar ve yeterliklerin yanı sıra şirketin kısa ve uzun vadeli stratejileri, inşaat projesine dâhil tüm taraflar ile olan ilişkilerin gücü, dış faktörler ve proje yönetimi yeterliklerinden etkilendiği tezi savunulmaktadır. Bu tezden yola çıkarak ölçütler arasındaki ilişkileri tayin eden bir model hazırlanmış ve bunun sonrasında ise belirlenen ölçütleri değerlendirmeye sunan bir anket çalışması Türkiye’de aktif halde bulunan 73 inşaat şirketine uygulanmıştır. Belirlenen performans ölçütlerinin önem ve uygulanma derecelerinin yanı sıra, şirketlerin gerçekleştirdiği 354 projeden elde edilen veriler yapısal eşitleme modeli (YEM) adı verilen bir istatistiksel yöntem ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları neticesinde, performans ölçümünde kullanılabilir niceliksel ve niteliksel ölçütler arasındaki ikilem ortadan kaldırılmıştır. YEM analizi uyarınca elde edilen güvenilir istatistiksel sonuçlar, varsayılan modelin doğruluğunu kanıtlamış, inşaat şirketlerinin performansının arttırılması için gerekli niteliksel ölçütlerin en az niceliksel (finansal vs.) ölçütler kadar etkili olduğunu göstermiştir.
Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, (29 Eylül - 01 Ekim 2010)

Suggestions

Tasarım Yöntemleri ile Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı Üzerine Düşünmeye Teşvik Etmek
Şare, Öykü Elif; Bora, Elif Dilara (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Bu yazı tasarım yöntemleri kullanarak Ankara, Türkiye çerçevesinde cinsiyet kimliği ve dışa vurumu ile cinsiyet kalıplarını odak alan bir araştırmayı ve akabinde konseptleştirilmiş tasarım fikirlerini içermektedir. Araştırma, üretici araştırma yöntemlerini kullanarak, insanların var olan cinsiyet algılarını yönlendirme yapmadan öğrenmeye odaklanmıştır. Araştırma sonuçları; toplumda görülen stereotipleri, ebeveyn figürlerinden edinilen ekonomik ve kültürel değerleri ve aile içerisindeki cinsiyet algısı ile i...
A software workforce assessment model
Tanrıöver, Ö. Özgür; Demirös, Onur; Department of Information Systems (2002)
This thesis develops a software practitioner assessment model based on practices and roles defined in SW-CMM (Software Capability Maturity Model) [Paulk 1995] and knowledge units defined in SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge) [Hillburn et al. 1999] to assess emergent software organizations. The aim behind this model is to provide a remedy for the main shortcomings of current software process assessment methods: fully assessing process and technology but not people. Assessment model development i...
3D imaging via binary wavefront modulation for lidar and machine vision applications
Yüksel, Çağdaş Anıl; Yüce, Emre; Department of Micro and Nanotechnology (2020-11-2)
Autonomous vehicles have proven to be very efficient in daily routine jobs and their impact will continue to increase given the recent developments in artificial intelligence, boosted by increased computation capacity. These vehicles are generally equipped with 2D imaging sensors and asked to accomplish tasks in a 3D world, which hamper their functionalities. In this study, we experimentally investigate and develop 3D imaging technologies. We first demonstrate colorful 3D imaging via time of flight me...
Sistem projelerinde elektrik-elektronik mühendisleri ve bilgisayar mühendislerinin işbirliklerinin iyileştirilmesi
Değerli, Mustafa; Kaygan, Pınar (CEUR-WS; 2016-11-04)
Sistem projelerinde başarılı olunabilmesi için disiplinlerarası ve bazen de disiplinlerötesi bir yaklaşım ve işbirliği gerekmekte ve bu projelerde özellikle elektrik & elektronik mühendisleri ve bilgisayar mühendislerinin etkili ve verimli bir şekilde işbirliği yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle, sistem projelerinin analiz, tasarım, geliştirme, entegrasyon ve test fazlarında elektrik & elektronik mühendisleri ve bilgisayar mühendislerinin işbirlikleri, sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi gereken bir husu...
Being an academic at a foundation university: Routines and the factors that affect them
Zayim Kurtay, Merve (2018-02-01)
Bir vakıf üniversitesinde görev yapan bir grup akademisyenle yapılan bu çalışmanın amacı katılımcıların rutinlerini, bu rutinleri etkileyen faktörleri, devlet üniversitelerine göre farklı olan yönetim anlayışı ve üniversite uygulamalarından nasıl etkilendiklerini ve bu süreçte YÖK’ün politikalarını kendi algı ve deneyimleriyle ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda, nitel araştırma desenlerinden genel nitel araştırma deseni kullanılmış ve maksimum çeşitlilik örneklemesi yoluyla seçilen 19 akademisyenden yarı yapıl...
Citation Formats
Z. Işık, D. Arditi, M. T. Birgönül, and İ. Dikmen Toker, “Yapım sektörü’nde performans ölçümü için kavramsal bir model,” 2010, p. 1008, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77528.