İnsansız Su Üstü Araçları İçin Paralel Park Etme

2018-09-12
Leblebicioğlu, Mehmet Kemal
Yılmaz, İsmail Çağdaş
Bu çalıs¸mada, insansız yüzey araçları için (˙IYA) paralel park etmeproblemiincelenmis¸tir.˙Ilkolarakbir˙IYAiçinmatematiksel modelelde edilmis¸tir. Dahasonra,robot hareketininkontrolünden uyarlanan basamaklı bir kontrolcü tasarımı, 6 serbestlik dereceli (6DoF) model üzerinde uygulanmıs¸tır. Kontrolcü tasarımında kullanılan model öngörülü (MÖD) ve katlı PID denetleyici, sistemin yol takip etme performansını arttıracak s¸ekilde en iyi hale getirilmis¸tir. ˙Iki farklı güdüm yöntemi, "görüs¸ hattı (GH) ve katıksız takip (KT)", kullanılmıs¸tır. Kontrol ve güdüm yöntemleri MATLAB ortamında kodlandıktan sonra, paralelparketmeproblemiüzerindeçalıs¸ılmıs¸tır.Ensonolarak, sistemin park etme performansı enerji harcaması, farklı denetleyici ve güdüm kuralları altında incelenmis¸tir.

Suggestions

İnsansız Su Üstü Araçları İçin Paralel Park Etme
Leblebicioğlu, Mehmet Kemal; Yılmaz, İsmail Çağdaş (2018-09-12)
Bu çalıs¸mada, insansız yüzey araçları için (˙IYA) paralel park etmeproblemiincelenmis¸tir.˙Ilkolarakbir˙IYAiçinmatematiksel modelelde edilmis¸tir. Dahasonra,robot hareketininkontrolünden uyarlanan basamaklı bir kontrolcü tasarımı, 6 serbestlik dereceli (6DoF) model üzerinde uygulanmıs¸tır. Kontrolcü tasarımında kullanılan model öngörülü (MÖD) ve katlı PID denetleyici, sistemin yol takip etme performansını arttıracak s¸ekilde en iyi hale getirilmis¸tir. ˙Iki farklı güdüm yöntemi, "görüs¸ hattı (GH) ve katık...
Türkiye’deki Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) Orta Vadeli Değerlendirmesi
Erdil, Erkan(2017-12-31)
Bu çalışmada Türkiye’deki TTO’ların orta vadeli değerlendirmesinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’deki TTO’ların çıktılarının ölçülmesine yönelik bir çerçeve oluşturulması ve bu çerçeveyi kullanarak mevcut TTO’ların etkinliklerinin ölçülmesi planlanmaktadır.
Evolving Legal And Institutional Frameworks Of Neoliberal Urban Policies In Turkey
Kayasü, Serap; Yetişkul Şenbil, Emine (2014-01-01)
Bu çalışmada Türkiye’de neoliberal kentsel politikaların yasal ve kurumsal yapısının son otuz yılda geçirdiği değişimler incelenmektedir. İncelemede merkezi ve yerel yönetimler arasındaki yetki ve güç kaymalarına vurgu yapılarak, farklı toplumsal aktörlerin karar verme süreçlerine katılımına dikkat çekilmektedir. Türkiye’de farklı aşamalarla biçimlenen neoliberal kentsel politikalar, çekilme (roll-back) ve açılma (roll-out) aşamaları kapsamında tartışılmaktadır (Peck ve Tickell, 2002). Birinci aşama, 1980’l...
Dünya Sisteminde Yeni Bölgesel Güçlerin Yükselişi: Türkiye, BRIC ve MIST Ülkeleri Karşılaştırması
Yalvaç, Faruk(2016-12-31)
Bu araştırmanın amacı Türkiye’nin dünya sistemindeki yeni bölgesel güç gruplaşmaları içindeki yerini belirlemek, Türkiye’nin bu dinamik jeopolitik uzamdaki konumunu açıklamaya çalışmaktır. Soğuk savaş sonrasında dünyanın coğrafi düzenlenmesinde yeni oluşumlar ortaya çıkmıştır ve bu hala devam etmektedir. Kapitalizmin uluslararasılaşması farklı bölgeler etrafında yeni ekonomik güçler oluşturmuştur. Uluslararası uzam soğuk savaşın donmuş yapıları yerine, bölgelerin ön plana çıkmaya başladığı yeni bir şekill...
Development of synthetic and real-world pose estimation dataset to be used in human tracking system
Ersoy, Mustafa; Koku, Ahmet Buğra; Department of Mechanical Engineering (2022-4-29)
In this study, we propose an extendable, synthetic human pose estimation dataset named “Metupose”. Pose estimation aims to determine the pose of a person by detecting joints in an image or video. Dataset was created in Blender 3D software and with varying human objects and environment. It is also used to enhance the accuracy of pose estimation models in the literature. Metupose dataset contains 178000 images. Images have 1 to 4 people in it, where there is a total of 402000 people exist in these images. Whe...
Citation Formats
M. K. Leblebicioğlu and İ. Ç. Yılmaz, “İnsansız Su Üstü Araçları İçin Paralel Park Etme,” 2018, vol. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://tok2018.agu.edu.tr/images/TOK2018_Bildiriler_Kitabi.pdf.