Yükselen güç Çin’in Batı Balkanlar’da doğrudan yabancı yatırımları

2022-6-31
Angın, Merih
Başbuğoğlu, Defne
Bu çalışma Çin’in Batı Balkanlar’daki enerji ve altyapı yatırımlarının hegemonik yükselişindeki rolüne ve bu yükselişin küresel iklim gündemine etkisine odaklanmıştır. Bu bağlamda, kuramsal çerçevesini Giovanni Arrighi’nin Adam Smith Pekin’de eserinden ilham alarak çizen bu makalede, Çin’in dünya sistemindeki gücünü yaymaya yönelik bir refleks olarak değerlendirilebilecek doğrudan yabancı yatırımları (DYY) ve özellikle Batı Balkanlar’daki DYY’lerinin etkileri incelenmiştir. Avrupa’daki en yüksek hava kirliliği oranına sahip bölge olan Batı Balkanlar’daki Sırbistan ve Bosna-Hersek örneklerine odaklanan çalışmamız, Çin’in bu analiz edilen vakalarda yakın zamana kadar nasıl bir yol izlediğine değinerek, pandemi başladıktan sonra ivme kazanan DYY alanındaki pragmatik strateji değişikliklerini analiz etmiştir. Çin’in iklim liderliği ve yeşil yatırımları, COVİD-19 pandemisinin beraberinde getirdiği koşullar da dikkate alınarak, Çin’in bu değişen küresel düzende alacağı konumla ilgili olasılıklar ortaya konmuştur.

Suggestions

Türkiye’de doğrudan yatırımların belirleyicileri üzerine bir analiz: CCC-MGARCH Modeli ile tahmin
Bozkurt, Hilal (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6-1)
Doğrudan yabancı yatırımlar, 1970’li ve 1980’li yıllarda gelişmiş ekonomiler arasında şekillenirken, 1990’lı yıllardan itibaren gelişmekte olan ekonomilere yönelmeye başlamıştır. Gelişmekte olan bir ekonomi olarak Türkiye de artan bu yatırımlardan payını almıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde doğrudan yabancı yatırımların belirleyicilerini, iten (push) ve çeken (pull) faktörler yaklaşımı ile incelemektir. Çalışma 1992.01-2008.03 dönemini kapsamaktadır. CCC-MGARCH modeli kullanılarak, sabit koşu...
Dünya Sisteminde Yeni Bölgesel Güçlerin Yükselişi: Türkiye, BRIC ve MIST Ülkeleri Karşılaştırması
Yalvaç, Faruk(2016-12-31)
Bu araştırmanın amacı Türkiye’nin dünya sistemindeki yeni bölgesel güç gruplaşmaları içindeki yerini belirlemek, Türkiye’nin bu dinamik jeopolitik uzamdaki konumunu açıklamaya çalışmaktır. Soğuk savaş sonrasında dünyanın coğrafi düzenlenmesinde yeni oluşumlar ortaya çıkmıştır ve bu hala devam etmektedir. Kapitalizmin uluslararasılaşması farklı bölgeler etrafında yeni ekonomik güçler oluşturmuştur. Uluslararası uzam soğuk savaşın donmuş yapıları yerine, bölgelerin ön plana çıkmaya başladığı yeni bir şekill...
Exchange rate pass-through to domestic prices in Turkish economy
Alper, Koray; Gaygısız Lajunen, Esma; Department of Economics (2003)
In this study, determinants and the evolution of the exchange rate passthrough to domestic inflation in the Turkish economy is analyzed. The analyses cover the 1987-2003 period. In the analyses, single equation أError Correction Modelsؤ are used to estimate the exchange rate pass-through. Estimation results suggest that alike other emerging countries, the degree of exchange rate passthrough to domestic prices is high and the pass-through is completed in a very short time span. Estimations results also indic...
FROM RELATIONLESSNESS TO RELATEDNESS: ALIENATION AND THE IN-BETWEEN REALM REVISITED
Özer, Tuğba; Alanyalı Aral, Ela; Department of Architecture (2022-9-16)
The transformation in the production processes and consequently in the urban form itself with the First Industrial Revolution has brought various forms of relationlessness, which have since been discussed as “alienation.” Alienation has manifested in the workplace, has permeated everyday life, has become concrete in the built environment, and has spread through screens; as a result, it has taken many forms through the ages. Even though these conditions that lead to alienation are still valid in the 21st cen...
Yönetim güçlendirmenin firmanın finansal performansı ve risk alma davranışı üzerindeki etkisi
İlhan Nas, Tülay; Çarkcı, Ayşegül (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-12)
Çalışmanın temel amacı, yönetim güçlendirmenin hem firmanın finansal performansını hem de risk alma davranışını nasıl ve ne yönde etkilediği sorusuna gelişmekte olan ülke bağlamının yaratacağı farklılıklar göz önüne alınarak yanıt aramaktır. Vekalet kuramı ve temsil teorisi çerçevesinde geliştirilen araştırma hipotezleri 336 firmadan elde edilen ikincil veriler ışığında, bir dizi kontrol değişkeni de göz önüne alınarak, hiyerarşik regresyon analizi ile test edilmiştir. Analiz sonuçları, güçlendirilmiş yönet...
Citation Formats
M. Angın and D. Başbuğoğlu, “Yükselen güç Çin’in Batı Balkanlar’da doğrudan yabancı yatırımları,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 49, no. 1, pp. 149–178, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/1244.