Yükselen güç Çin’in Batı Balkanlar’da doğrudan yabancı yatırımları

2022-6-31
Angın, Merih
Başbuğoğlu, Defne
Bu çalışma Çin’in Batı Balkanlar’daki enerji ve altyapı yatırımlarının hegemonik yükselişindeki rolüne ve bu yükselişin küresel iklim gündemine etkisine odaklanmıştır. Bu bağlamda, kuramsal çerçevesini Giovanni Arrighi’nin Adam Smith Pekin’de eserinden ilham alarak çizen bu makalede, Çin’in dünya sistemindeki gücünü yaymaya yönelik bir refleks olarak değerlendirilebilecek doğrudan yabancı yatırımları (DYY) ve özellikle Batı Balkanlar’daki DYY’lerinin etkileri incelenmiştir. Avrupa’daki en yüksek hava kirliliği oranına sahip bölge olan Batı Balkanlar’daki Sırbistan ve Bosna-Hersek örneklerine odaklanan çalışmamız, Çin’in bu analiz edilen vakalarda yakın zamana kadar nasıl bir yol izlediğine değinerek, pandemi başladıktan sonra ivme kazanan DYY alanındaki pragmatik strateji değişikliklerini analiz etmiştir. Çin’in iklim liderliği ve yeşil yatırımları, COVİD-19 pandemisinin beraberinde getirdiği koşullar da dikkate alınarak, Çin’in bu değişen küresel düzende alacağı konumla ilgili olasılıklar ortaya konmuştur.

Suggestions

Türkiye’de doğrudan yatırımların belirleyicileri üzerine bir analiz: CCC-MGARCH Modeli ile tahmin
Bozkurt, Hilal (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6-1)
Doğrudan yabancı yatırımlar, 1970’li ve 1980’li yıllarda gelişmiş ekonomiler arasında şekillenirken, 1990’lı yıllardan itibaren gelişmekte olan ekonomilere yönelmeye başlamıştır. Gelişmekte olan bir ekonomi olarak Türkiye de artan bu yatırımlardan payını almıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde doğrudan yabancı yatırımların belirleyicilerini, iten (push) ve çeken (pull) faktörler yaklaşımı ile incelemektir. Çalışma 1992.01-2008.03 dönemini kapsamaktadır. CCC-MGARCH modeli kullanılarak, sabit koşu...
Dünya Sisteminde Yeni Bölgesel Güçlerin Yükselişi: Türkiye, BRIC ve MIST Ülkeleri Karşılaştırması
Yalvaç, Faruk(2016-12-31)
Bu araştırmanın amacı Türkiye’nin dünya sistemindeki yeni bölgesel güç gruplaşmaları içindeki yerini belirlemek, Türkiye’nin bu dinamik jeopolitik uzamdaki konumunu açıklamaya çalışmaktır. Soğuk savaş sonrasında dünyanın coğrafi düzenlenmesinde yeni oluşumlar ortaya çıkmıştır ve bu hala devam etmektedir. Kapitalizmin uluslararasılaşması farklı bölgeler etrafında yeni ekonomik güçler oluşturmuştur. Uluslararası uzam soğuk savaşın donmuş yapıları yerine, bölgelerin ön plana çıkmaya başladığı yeni bir şekill...
Exchange rate pass-through to domestic prices in Turkish economy
Alper, Koray; Gaygısız Lajunen, Esma; Department of Economics (2003)
In this study, determinants and the evolution of the exchange rate passthrough to domestic inflation in the Turkish economy is analyzed. The analyses cover the 1987-2003 period. In the analyses, single equation أError Correction Modelsؤ are used to estimate the exchange rate pass-through. Estimation results suggest that alike other emerging countries, the degree of exchange rate passthrough to domestic prices is high and the pass-through is completed in a very short time span. Estimations results also indic...
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve Kamuoyu
Şenyuva, Özgehan (Eflatun, 2009-01-01)
Avrupa Birliği, Türkiye ile üyelik müzakerelerine başlamasına rağmen Türkiye’nin AB üyeliğine siyasal seçkinler düzeyinde hem AB içinde hem de Türkiye’de karşıt sesler yükselmeye başlamıştır. Son yıllarda Türkiye–AB ilişkilerine güvensizlik ve belirsizlik damgasını vurmuştur. Bunun bir sonucu olarak da hem Türkiye’de hem AB ülkelerinde toplumsal düzeyde de bir şüphe ve kızgınlık hâkim olmaya başlamıştır. “Avrupa Birliği–Türkiye İlişkileri: Beklentiler ve Kaygılar”, yaşanan bu gerilimlerin arkasında yatan di...
Türkiye’de Faaliyette Bulunan Uluslararası Ortak Girişimlerde Örgüt Kültürü: Yerel Sosyo-Kültürel Bağlamın Eşbiçimlilik Etkisi
İlhan, Tülay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2008-12)
Çalışma, yerel sosyo-kültürel bağlamın Türkiye’de faaliyette bulunan uluslararası ortak girisimlerin (UOG) örgüt kültürleri üzerindeki esbiçimlilik etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Burada UOG’lerin örgüt kültürleri ve yerel sosyo-kültürel bağlam hem uygulama hem de değer düzeyinde, varolan literatürden hareketle geliştirilen, ortaklaşa davranısçılık, güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, performansa ilişkin yönelim, zamana ilişkin yönelim ve paternalizm kültürel boyutlarında ele alınmaktadır. UOG’lerin...
Citation Formats
M. Angın and D. Başbuğoğlu, “Yükselen güç Çin’in Batı Balkanlar’da doğrudan yabancı yatırımları,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 49, no. 1, pp. 149–178, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/1244.