Domuztepe de ritüel ve toplum küçük buluntu dağılımının sosyal bağlamı

2014-02-08
Bu çalıma kapsamında Kahramanmara ilinde yer alan ve Geç Neolitik Döneme tarihlenenDomuztepe yerleiminin ritüel olarak tanımlanan alanlarından ele geçen küçük buluntularınmekansal dağılımı incelenmitir. Bu kontekstler Ölüm Çukuru, Hendek ve Yanmı Yapıolarak adlandırılmı ve sıkıtırılmı kırmızı toprakla özel olarak yapıldığı anlaılan KızılTeras alanı içinde ve bu alanla bağlantılı olarak tanımlanmılardır. Kazılar sırasında bualanlardan ele geçen küçük buluntular; mühürler, ta kaplar, obsid 7C;' ';B';*;0@ 8;'7: kabukları, boncuklar, küçük baltacıklar, ağıraklar, ta ve kemik aletler olaraksıralanabilirler. Bu objelerin dağılımı “yum Analizi yöntemi ile incelenmitir. Bu yöntemsayesinde nesnelerin birbirleri ve mekânlar ile olan ilikileri ve bu ilikilerin derecelerininsaptanması mümkün olmutur. Bu analizlerin amacı Domuztepede gerçekleen ritüellerindoğasını açıklamaya çalımak; bu sayede de Geç Neolitik topluluklarının sosyalorganizasyonlarında ritüellerin önemi anlamaya çalımaktır. Domuztepe 20 hektarlık alanıM.Ö. 6. bine tarihlenen yerleimlerin en büyüğüdür. Kuzey Mezopotamyada Halaf olaraktanımlanan bu dönem (M.Ö. 6000 5 5200), Neolitik geçi (c.10500 5,--- 6^P@ &*(0() adlandırılan; ilk yerleik ve tarım topluluklarının ortaya çıktığı dönem ile ilk ehirdevletlerinin ortaya çıkıı (c. 4000 5$S-- 6^P@ arasında kalan bir zaman aralığınıtanımlamamak için kullanılmaktadır. Bu nedenle, Halaf Dönemi geleneksel olarak ilk ehirdevletlerini karakterize eden merkezi otorite, ritüel ve ekonomik merkezileme evrimindeönemli bir aama olarak algılanmaktadır. G' cak, bu anlayı bugüne kadar yapılan çalımalarla yeterince desteklenmemitir.Domuztepe gibi büyük ve binlerce insana ev sahipliği yapmı Halaf yerleimlerininbulunmasına rağmen arkeologlar doğrudan merkezi otoritenin varlığını gösteren kanıtlarbulamamılardır. Mimari yapı ve bölgesel yerleim modelleri genellikle akraba ilikileri ilekurulan geni ev odaklı ve hiyerarik olmayan bir organizasyona iaret etmektedir. Bugeniletilmi ev odaklı grupların Domuztepe gibi büyük ölçekli yerleimlerde ikamet e 8;' gruplarla ilikilerinin nasıl düzenlendiğinin anlaılması oldukça zor olmutur.
Tematik Arkeoloji Serisi 2, (07 - 08 Şubat 2014)

Suggestions

Domuztepe-Kahramanmaraş’ta bulunan geç neolitik-halaf seramiklerinin hammadde kaynakları ve üretim teknolojisi
Dirican, Murat; Atakuman, Çiğdem; Türkmenoğlu, Asuman (2017-05-24)
Bu çalışmanın amacı, Kahramanmaraş il sınırları içinde yer alan ve bir geç Neolitik-Halaf (M.Ö. 6200-5200) yerleşimi olan Domuztepe höyüğü ile beraber çevresinde bulunan Halaf-Ubaid yerleşimlerden alınan bazı çanak-çömlek örneklerinin üretim teknolojisi ve hammadde kaynaklarının farklı stilistik gruplara göre değişimini ve zaman içinde bu tercihlerin dönüşümünü anlamaktır. Bu amaçla toplanan örneklerin 65’inde petrografik ince kesit analizi, 34’ünde XRD, 29’unda ICP-MS, 3’ünde SEM analizi gerçekleştirilmişt...
Türkiye’de Kentsel Form Araştırmalarına Çok Yönlü Bir Bakış: III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu
Okumuş, Gökhan (2021-07-01)
Kentsel biçimlenmeye ilişkin tartışmaların çoğalması ve görünürlük kazanmasında önemli rol oynayan Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı Kentsel Morfoloji Sempozyumu’nun üçüncüsü geçtiğimiz aylarda yapıldı. Bu yıl pandeminin etkisi ve ‘katkısıyla’ çevrimiçi gerçekleştirilen sempozyum, çok daha uzak noktalardaki ilgililerle buluşma imkanı buldu. Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgi almak ve oturumların bazılarına ulaşmak için etkinliğin web sitesi ziyaret edilebilir: kentselmorfolojisempozyumu2021....
Ürün Tasarımı Eğitiminde Kuram ve Uygulamanın Kesişmesi: Anlambilimsel Bir Deneme
Bağlı, Hümanur (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Bu çalışma, İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde 2005 yılından beri yürütülmekte olan Ürün Tasarımında Kültür ve İletişim isimli lisans dersi kapsamında yapılan bir dizi projenin sürecini ve bu sürecin sonuçlarının paylaşılmasını hedeflemektedir. Söz konusu dersin ilk kısmı temel iletişim teorilerinden, göstergebilim kavramlarına ve bunlar üzerinden uygulaması yapılan reklam analizi çalışmalarına dayalıdır. İkinci kısım ise ürünün kültürel anlamlarına ilişkin temel okumaları e...
“Gökçeada-Uğurlu Höyük’te bulunan Neolitik ve Kalkolitik Dönem Seramik ve Taş Buluntuları üzerinde ilk arkeometrik gözlemler
Atakuman, Çiğdem; Biler, Ceren Nur (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ; 2018-05-01)
1998’de, Savaş Harmankaya tarafından Gökçeada’da gerçekleştirilen yüzey araştırmasında keşfedilen Uğurlu Höyük’de, Burçin Erdoğu başkanlığında 2009’dan günümüze yürütülen kazı çalışmalarında tespitedilen altı kronolojik katman (Tablo: 1), Neolitik sürecin kritik dönüşümlerini yakından izlememizeimkanvermektedir(Erdoğu 2011a, 2011b, 2012a, 2012, 2013, 2014a, 2015, 2017;Erdoğu ve Yücel 2013, 2016; Erdoğu, Özbek ve Yücel 2016; Guilbeau ve Erdoğu 2013; Harmankaya ve Erdoğu 2001, 2003; Özbek ve Erdoğu 2014). Gök...
Püskürtülen İnce Kaplamaların Elastik Özelliklerinin Ve Çekme Dayanımlarının Belirlenmesi.
Öztürk, Hasan(2013-12-31)
İlk olarak 1980’li yılların sonlarında Kanada’da kullanılmaya başlanan Püskürtülen İnce Kaplama (PİK) ülkemizde daha yeni kabul görmeye ve kullanılmaya başlamıştır. Gelecekte madencilik sektöründe farklı alanlarda da kullanılması üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Araştırmacıların bu malzemenin fiziksel özelliklerine ilişkin kapsamlı deney sonuçları ve görüşleri mevcuttur. Ancak bu çalışmaların hepsi malzemenin davranışının doğrusal elastite teorisinde uyduğu varsayılarak yapılmış olmasına rağmen şimdiye ...
Citation Formats
D. Erdem, “Domuztepe de ritüel ve toplum küçük buluntu dağılımının sosyal bağlamı,” presented at the Tematik Arkeoloji Serisi 2, (07 - 08 Şubat 2014), Türkiye, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77748.