Domuztepe de ritüel ve toplum küçük buluntu dağılımının sosyal bağlamı

2014-02-08
Bu çalıma kapsamında Kahramanmara ilinde yer alan ve Geç Neolitik Döneme tarihlenenDomuztepe yerleiminin ritüel olarak tanımlanan alanlarından ele geçen küçük buluntularınmekansal dağılımı incelenmitir. Bu kontekstler Ölüm Çukuru, Hendek ve Yanmı Yapıolarak adlandırılmı ve sıkıtırılmı kırmızı toprakla özel olarak yapıldığı anlaılan KızılTeras alanı içinde ve bu alanla bağlantılı olarak tanımlanmılardır. Kazılar sırasında bualanlardan ele geçen küçük buluntular; mühürler, ta kaplar, obsid 7C;' ';B';*;0@ 8;'7: kabukları, boncuklar, küçük baltacıklar, ağıraklar, ta ve kemik aletler olaraksıralanabilirler. Bu objelerin dağılımı “yum Analizi yöntemi ile incelenmitir. Bu yöntemsayesinde nesnelerin birbirleri ve mekânlar ile olan ilikileri ve bu ilikilerin derecelerininsaptanması mümkün olmutur. Bu analizlerin amacı Domuztepede gerçekleen ritüellerindoğasını açıklamaya çalımak; bu sayede de Geç Neolitik topluluklarının sosyalorganizasyonlarında ritüellerin önemi anlamaya çalımaktır. Domuztepe 20 hektarlık alanıM.Ö. 6. bine tarihlenen yerleimlerin en büyüğüdür. Kuzey Mezopotamyada Halaf olaraktanımlanan bu dönem (M.Ö. 6000 5 5200), Neolitik geçi (c.10500 5,--- 6^P@ &*(0() adlandırılan; ilk yerleik ve tarım topluluklarının ortaya çıktığı dönem ile ilk ehirdevletlerinin ortaya çıkıı (c. 4000 5$S-- 6^P@ arasında kalan bir zaman aralığınıtanımlamamak için kullanılmaktadır. Bu nedenle, Halaf Dönemi geleneksel olarak ilk ehirdevletlerini karakterize eden merkezi otorite, ritüel ve ekonomik merkezileme evrimindeönemli bir aama olarak algılanmaktadır. G' cak, bu anlayı bugüne kadar yapılan çalımalarla yeterince desteklenmemitir.Domuztepe gibi büyük ve binlerce insana ev sahipliği yapmı Halaf yerleimlerininbulunmasına rağmen arkeologlar doğrudan merkezi otoritenin varlığını gösteren kanıtlarbulamamılardır. Mimari yapı ve bölgesel yerleim modelleri genellikle akraba ilikileri ilekurulan geni ev odaklı ve hiyerarik olmayan bir organizasyona iaret etmektedir. Bugeniletilmi ev odaklı grupların Domuztepe gibi büyük ölçekli yerleimlerde ikamet e 8;' gruplarla ilikilerinin nasıl düzenlendiğinin anlaılması oldukça zor olmutur.
Tematik Arkeoloji Serisi 2, (07 - 08 Şubat 2014)

Suggestions

Domuztepe-Kahramanmaraş’ta bulunan geç neolitik-halaf seramiklerinin hammadde kaynakları ve üretim teknolojisi
Dirican, Murat; Atakuman, Çiğdem; Türkmenoğlu, Asuman (2017-05-24)
Bu çalışmanın amacı, Kahramanmaraş il sınırları içinde yer alan ve bir geç Neolitik-Halaf (M.Ö. 6200-5200) yerleşimi olan Domuztepe höyüğü ile beraber çevresinde bulunan Halaf-Ubaid yerleşimlerden alınan bazı çanak-çömlek örneklerinin üretim teknolojisi ve hammadde kaynaklarının farklı stilistik gruplara göre değişimini ve zaman içinde bu tercihlerin dönüşümünü anlamaktır. Bu amaçla toplanan örneklerin 65’inde petrografik ince kesit analizi, 34’ünde XRD, 29’unda ICP-MS, 3’ünde SEM analizi gerçekleştirilmişt...
Uğurlu Höyük-Gökçeada Neolitik Yerleşiminde bulunan “Kutu” Kapların İşlevlerinin Araştırılması
Atakuman, Çiğdem; Sayıt, Kaan; Işıtman, Ödül(2018-12-31)
Burada sunulan proje ile, Ege Adaları’nın en erken Neolitik yerleşimlerinden bir olan Uğurlu Höyük’te (M.Ö. 6800-4500) ele geçen ve literatürde “kutu-kap” olarak anılan seramik kapların işlevlerini anlamamıza ışık tutacak araştırmaların yapılması amaçlanmaktadır. Kutu kap olarak tanımlanan nesneler, Batı Anadolu ve Balkanlar coğrafyasında Neolitik süreçle beraber ortaya çıkan, ayakçıklar üzerine oturan dörtgen veya üçgen biçimli seramik kaplardır. Özel bir yapım tekniği ve bezeme içeren bu kaplar geniş bi...
Türkiye'nin denizel karbonifer'inde kat sınır stratotip tanımlamasına yönelik araştırma
Altıner, Sevinç Özkan; Altıner, Demir; Yılmaz, Ömer İ.; Özgül, Necdet; Peynircioğlu, Ahmet(2006)
Bu çalışma, Türkiye’de denizel Karbonifer istiflerinde bulunan Turneziyen-Vizeyen ve Başkiriyen-Moskoviyen kat sınırlarında gerçekleştirilmiştir. Karbonat ve karbonat-kırıntılı karışımı litolojilerden oluşan Turneziyen-Vizeyen ve Başkiriyen-Moskoviyen sınır tabakaları Toros Kuşağı’nın Aladağ Birliği’nde oldukça geniş yüzlekler sunar. Tabaka bazında yapılan örnekleme ile Toroslar’ın Bademli (Akseki), Yarıcak Yayla (Hadim) ve Melikgazi (Pınarbaşı) yörelerinde kesitler ölçülmüştür. Turneziyen-Vizeyen sınır tab...
Komana Antik Kenti Kazı Ve Araştırması
Erciyas, Deniz Burcu(2009-12-31)
Bu araştırmanın savı Komana antik kenti’nin Klasik Çağ antik kentlerinden veya polislerinden farklı bir fiziksel ve sosyal yapıya sahip olduğu ve bunun kazı çalışmaları ile ortaya konulabileceğidir. Bu fark özellikle kentin yerleşim alanının düzeninde izlenebilecektir. Şimdiye kadar elde edilen veriler yerleşimin kazılarla ortaya çıkarıldığında alışılmışın dışında bir model sergileyeceğini önermektedir. Buna göre öncelikle Komana surlarla çevrili değildir. Bu durum hem Hellenistik Dönem hem de Roma Dönemler...
Püskürtülen İnce Kaplamaların Elastik Özelliklerinin Ve Çekme Dayanımlarının Belirlenmesi.
Öztürk, Hasan(2013-12-31)
İlk olarak 1980’li yılların sonlarında Kanada’da kullanılmaya başlanan Püskürtülen İnce Kaplama (PİK) ülkemizde daha yeni kabul görmeye ve kullanılmaya başlamıştır. Gelecekte madencilik sektöründe farklı alanlarda da kullanılması üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Araştırmacıların bu malzemenin fiziksel özelliklerine ilişkin kapsamlı deney sonuçları ve görüşleri mevcuttur. Ancak bu çalışmaların hepsi malzemenin davranışının doğrusal elastite teorisinde uyduğu varsayılarak yapılmış olmasına rağmen şimdiye ...
Citation Formats
D. Erdem, “Domuztepe de ritüel ve toplum küçük buluntu dağılımının sosyal bağlamı,” presented at the Tematik Arkeoloji Serisi 2, (07 - 08 Şubat 2014), Türkiye, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77748.