Bir başarı testi geliştirme çalışması Basit elektrik devreleri başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması

2011-01-01
Şen, Hanife Can
Eryılmaz, Ali
Bu çalışmanın amacı Basit Elektrik Devreleri konusunda öğrencilerin başarısını ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçüm aleti geliştirmektir. İlk olarak öğretim programı dikkate alınarak bir kazanım listesi hazırlanmış, sonra bu kazanımlara uygun sorular seçilmiştir. Test son halini almadan önce uzman görüşleri alınmış, yirmi öğrenciyle pilot çalışması yapılmış ve kapsam geçerliliği için test belirtke tablosu oluşturulmuştur. Basit Elektrik Devreleri Başarı Testi (BEDBT) son halini aldıktan sonra 307 ll.sınıf öğrencisine uygulanmış, test sonuçlarının güvenirlik katsayı (Cronbach alpha) 0,896 olarak bulunmuştur. Yapılan madde analizi (ITEMAN) ile testin ortalama madde güçlük ve ayırt edicilik endeksleri sırasıyla 0,554 ve 0,447 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar geliştirilen BEDBT ile geçerli ve güvenilir sonuçlara ulaşıldığını göstermektedir. Bazı soru maddeleri ise öğrencilerin başarı seviyelerine göre ayrıca tartışılmıştır. Sonuç olarak BEDBT hem diğer bilimsel çalışmalarda hem de müfredata uygun olarak hazırlanması dolayısıyla lise fizik öğretmenlerinin sınıf içi değerlendirme süreçlerinde kullanabilecekleri geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracıdır
Citation Formats
H. C. Şen and A. Eryılmaz, “Bir başarı testi geliştirme çalışması Basit elektrik devreleri başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması,” pp. 1–39, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77828.