Bir başarı testi geliştirme çalışması Basit elektrik devreleri başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması

2011-01-01
Şen, Hanife Can
Eryılmaz, Ali
Bu çalışmanın amacı Basit Elektrik Devreleri konusunda öğrencilerin başarısını ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçüm aleti geliştirmektir. İlk olarak öğretim programı dikkate alınarak bir kazanım listesi hazırlanmış, sonra bu kazanımlara uygun sorular seçilmiştir. Test son halini almadan önce uzman görüşleri alınmış, yirmi öğrenciyle pilot çalışması yapılmış ve kapsam geçerliliği için test belirtke tablosu oluşturulmuştur. Basit Elektrik Devreleri Başarı Testi (BEDBT) son halini aldıktan sonra 307 ll.sınıf öğrencisine uygulanmış, test sonuçlarının güvenirlik katsayı (Cronbach alpha) 0,896 olarak bulunmuştur. Yapılan madde analizi (ITEMAN) ile testin ortalama madde güçlük ve ayırt edicilik endeksleri sırasıyla 0,554 ve 0,447 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar geliştirilen BEDBT ile geçerli ve güvenilir sonuçlara ulaşıldığını göstermektedir. Bazı soru maddeleri ise öğrencilerin başarı seviyelerine göre ayrıca tartışılmıştır. Sonuç olarak BEDBT hem diğer bilimsel çalışmalarda hem de müfredata uygun olarak hazırlanması dolayısıyla lise fizik öğretmenlerinin sınıf içi değerlendirme süreçlerinde kullanabilecekleri geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracıdır
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Lise Öğrencilerinin Fizik Başarılarına Etki Eden Öğretmen Nitelikleri ile İlgili Algıları
Korur, Fikret; Eryılmaz, Ali (Gazi Üniversitesi , 2009-03-01)
Bu çalışmanın amacı öğrencilerin fizik başarısını etkileyen öğretmen niteliklerini ve bu niteliklerin öğrencinin fizik başarısına etkilerini araştırmak ve bunların bazı değişkenlerle ilişkili olup olmadığını araştırmaktır. Bu çalışma kapsamında, Türkiye’deki 3 bölgede ve her bölgeden 3 ilde, 9. sınıf seviyesinden 11. sınıf seviyesine kadar toplam 2177 devlet lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Öğrencilerden toplanan veriler optik okuyucu yardımıyla bilgisayara girilmiş ve bütün betimsel istatistikleri, geçerlil...
A teacher’s learning to implement cognitively high-level tasks to facilitate student thinking through coaching program
Aytekin Kazanç, Emine; Işıksal Bostan, Mine; Department of Elementary Education (2022-10-31)
In the present study, one of the purposes was to investigate an in-service teacher's (Aysu) knowledge of the cognitive demand of mathematical tasks in the algebra domain, particularly in the notion of slope, by engaging her in a mathematics coaching program. The second purpose was to examine the changes in the teacher's noticing skills and how her noticing skills progressed through the coaching stages, including planning, enacting, and review. Accordingly, coaching as a professional development model was de...
Bir Erken Cebir Uygulamasının Üçüncü Sınıf Öğrencilerin Fonksiyonel Düşünme Becerilerine Etkisi
Öztürk, Nejla; Güzeller, Gizem; Saygılı, İlkay; İşler Baykal, Işıl (2020-11-25)
Problem Durumu ve Amaç: Öğrencilerin ileriki cebir öğrenimleri için onlara ilkokul seviyesinde cebirsel düşünme fırsatları sunmak önemlidir. Fonksiyonel düşünme erken yaşlarda cebirsel düşünmeyi sağlayan alanlarından biridir. Ülkemiz matematik öğretim programında fonksiyonel düşünmeye yönelik kazanımlar açıkça ilk kez ortaokul seviyelerinde yer almasına rağmen yapılan araştırmalar uygun öğretim sunulduğunda erken yaş gruplarındaki öğrencilerin fonksiyonel düşünme becerileri gösterdikleri ve bu becerilerini ...
Application of ISO 9000 and OHSAS 18000 to a mining company, a case study
Akaner, Mesut; Güyagüler, Tevfik; Department of Mining Engineering (2003)
ISO 9000 Quality Management Standards Series aims to improve the products and services regarding customer satisfaction. The main purpose is to increase quality. On the other hand, having a special importance to mining, OHSAS 18000 Occupational Health and Safety Assessment System Series aims to provide safer, more tranquil and more healthy working environment to the labors. Both of these management systems are continuously improved and increase their importance in the world. This study evaluates ISO 9000 and...
Bir devlet kurumunda ISO 9002 eğitimine yönelik tutumların belirleyicileri ve boyutları
Bilgiç, Reyhan (2008-01-01)
Bu çalışmada, örgüte yönelik tutumlar ile Türkiye’deki bir devlet kurumunda verilen ISO 9002 eğitim programına yönelik tutumlar arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmaya kurumun her düzeyinden 172 kişi katılmıştır. Sorular yazarın danışmanlığında geniş çaplı bir kurum anketinin parçası olarak hazırlanmıştır. Bireylerin kurum yaşamının farklı boyutlarına yönelik algıları ile ilgili maddelerine uygulanan faktör analizi sonucunda altı boyut bulunmuştur. Bunlar sırasıyla; genel doyum, işe bağlılık, ücret ile i...
Citation Formats
H. C. Şen and A. Eryılmaz, “Bir başarı testi geliştirme çalışması Basit elektrik devreleri başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması,” Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 1–39, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77828.