Acı Göl Maden İşletme Alanı İncelemesi

2009-02-01

Suggestions

The Tekkiye Süleymaniye In Damascus: Its Setting And Spatial Qualities
Hakky, Rafee I. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1995)
Hac yolunda son ve önemli bir durak olan Şam'da Mimar Sinan tarafından Sultan Süleyman zamanında yapılan Süleymaniye Kompleksi, Suriye'deki Osmanlı mimarı örneklerinin en iyisi olarak sayılmaktadır, inşa edildiği yıllar (1554-1555) Sinan'ın, Klasik Osmanlı Mimarisi'nin ilke ve ölçülerini belirginleştirdiği ve İstanbul Süleymaniye Küüiyesi'nin tasarımı üzerinde çalıştığı olgunluk yılları idi. İstanbul'dan uzak oluşu ve çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle Sinan tasarlamış olduğu Kompleks'in yapımını denetleyem...
Adıyaman Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri: Yaklaşım, Yöntem, Kapsam
Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz (2018-09-01)
Fethiye özel çevre koruma alanı sularının GIS ortamında kalite değerlendirimi
Çamur, Mehmet Zeki; Süzen, Mehmet Lütfi (null; 2000-05-07)
Fethiye ilçesi ve civarında 266 km kara ve 23 km*" deniz alanını kaplayan özel çevre koruma alanında başlıca Fethiye, Göcek, inlice ve Kavaköy ovaları yer almaktadır. Alandaki yüzey akarsu ve Koca Göl ve yeraltısulan Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kııramu Başkanlığı desteği ile yürütülen proje kapsamında, incelenmiş ve suların hidrokimyasal özellikleri pH, TÇK, EC, Na,, K, Ca» Mg, HCOs, COs, S \ Cl, NÖ3 ve NH4 parametreleri 'kullanılarak belirlenmiştir., Belirlenen parametreler- ve bu parametrelerden kıt...
Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa (Taş) Medresesinin İşlevsel Sürdürülebilirliğinin Analizi
Okuyucu, Ş. Ebru (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2017-11-20)
Yapıların zaman içinde fiziksel deformasyonları ve işlevsel olarak yetersiz hale gelmeleri kaçınılmazdır. Her yapının ilk tasarlandığı fonksiyonuna ve yapım sistemine bağlı olarak bir yaşam süreci bulunmaktadır. Kentlerdeki mevcut tarihi yapı stokunu kullanmak bağlamında; işlevini tamamen yitirmiş olan yapılara yeni işlevler yüklemek ve yapıyı yeniden kullanıma açmak, sosyal, ekonomik ve kültürel açılardan önemli olmaktadır. Afyonkarahisar kentinin sahip olduğu kültürel ve tarihsel değerlerin korunmasıyla v...
Geç Koniasiyen-Geç Santoniyen Yaşlı Boğulmuş Arap Karbonat Platformu’nun Sedimantolojik, Stratigrafik Ve Ichthyofaunal Kayıtları
Yılmaz, İsmail Ömer; Hoşgör, İzzet; Wagreich, Michael; Rebman, Katherine; Murray, Alison M (2018-04-27)
Üst Koniasiyen-Üst Santoniyen aralığını içeren ölçülü stratigrafik kesit Arap Plakası üzerinde Mazıdağ bölgesinde (Güneydoğu Anadolu, Türkiye) yer almaktadır ve Arap platformunun boğulması kayıtlarını içermektedir. Çalışılan kesit transgresif olarak yüzeylenmiş olan platform karbonatlarını üzerlemekte ve balık fosili parçaları, fosfat nodulü ve parçaları, onkoid, glokoni and planktonik foraminifer içeren göreceli olarak kondanse bir istif sunmaktadır. Kalkerli nannofosiller geç Koniasiyen-geç Santoniyen (UC...
Citation Formats
M. Z. Çamur, “Acı Göl Maden İşletme Alanı İncelemesi,” 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77869.