Fethiye özel çevre koruma alanı sularının GIS ortamında kalite değerlendirimi

2000-05-07
Fethiye ilçesi ve civarında 266 km kara ve 23 km*" deniz alanını kaplayan özel çevre koruma alanında başlıca Fethiye, Göcek, inlice ve Kavaköy ovaları yer almaktadır. Alandaki yüzey akarsu ve Koca Göl ve yeraltısulan Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kııramu Başkanlığı desteği ile yürütülen proje kapsamında, incelenmiş ve suların hidrokimyasal özellikleri pH, TÇK, EC, Na,, K, Ca» Mg, HCOs, COs, S \ Cl, NÖ3 ve NH4 parametreleri 'kullanılarak belirlenmiştir., Belirlenen parametreler- ve bu parametrelerden kıtaiçi su kaynaklan ve sulama suyu kalite: limitleri kullanılarak elde. edilen, suların kalite sınıfları coğrafi bilgi sistemi ortamına, aktarılarak TNT-MIPS yazılım paketi ile yorumlanmıştır,. Çalışma, sonuçlarına göre,, alanın yeraltısuları Mg/Ca/kaeşık-HCCVlı sular olup» ilişkide bulundukları litolojik birimlerin kimyasal içeriğini, yansıtmaktadır. Kıtaiçi su. kaynaklan TÇK5 , Cl, N-NOJ ve SO limitlerine göre yüksek, kaliteli veya az. kirlenmiş yeraltısuyu içeren alan, sulama, suyu SAR, %Na, Cl ve SÖ4 limitlerine göre çok. iyi veya iyi kalitede, EC ve NCh limitlerine göre ise, iyi veya, kullanılabilir kalitede su içermektedir. Kıtaiçi su kaynaklan ve sulama, suyu. kalite sınıflandırma parametrelerinin kendi içerisinde tümünün eşit ağırlıklı, değerlendirilmesi ile alan için yeraltısuyu kalite haritaları oluşturulmuştur. Bu haritalara göre., yeraltısulannın kıtaiçi su kaynakları kalite sınıflamasına, göre 4-16 ölçeğinde 4, 5 ve 6 indekslerine girdiği ve sulama, suyu kalite sınıflamasına göre ise, 6-30 ölçeğinde 7, 8, 9, 10 ve 12 indekslerine girdiği belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, alan yeraltısulannın ölçülen parametreler çerçevesinde kaliteli sular' olduğu sonucuna varılmıştır. Alan. içerisinde yer alan Koca Görün suyu ise özellikle Cl, SO4 ve Na iyonlarına göre kirlenmiş sudur., Doğal kirliliğin kaynağı göl suyuna karışan, deniz suyu. ve göl civarındaki sülfatça zengin mineralli sulardır.. Korama bölgesi yeralüsularında herhangi bir1 kirlilik belirlenmemiş, olmasına karşın., alanda kirlilik oluşturabilecek başlıca, noktasal potansiyel kirlilik. kaynakları olarak çöp döküm alanları, Eti Holding krom işletme tesisleri, gübre deposu ve 'krom ve manganez ocaktan belirlenmiştir
Fethiye özel çevre koruma alanı sularının GIS ortamında kalite değerlendirimi", Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 1 - 07 Mayıs 2000

Suggestions

Fethiye Özel Çevre Koruma Alanı Kara sularının Kalite değerlendirimi
Çamur, Mehmet Zeki; Süzen, Mehmet Lütfi (2001-01-01)
Fethiye ilçesi ve civarında 266 km kara ve 23 km*" deniz alanını kaplayan özel çevre koruma alanında başlıca Fethiye, Göcek, inlice ve Kavaköy ovaları yer almaktadır. Alandaki yüzey (akarsu ve Koca Göl) ve yeraltısulan Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kııramu Başkanlığı desteği ile yürütülen proje kapsamında, incelenmiş ve suların hidrokimyasal özellikleri pH, TÇK, EC, Na,, K, Ca» Mg, HCOs, COs, S( \ Cl, NÖ3 ve NH4 parametreleri 'kullanılarak belirlenmiştir., Belirlenen parametreler- ve bu parametrelerden ...
Sakarya Havzasında Çevresel Akışların Değerlendirilmesi
Alp, Emre(2018-12-31)
Türkiye’nin kuzeybatısında bulunan Sakarya Nehri Havzası 58160 km2 drenaj alanı ile Türkiye yüzölçümünün yaklaşık %7’sini, 7,5 milyon nufusu ile Türkiye’nin 1/10’luk bölümünü oluşturmaktadır. Sakarya Nehrinin kolları ile birlikte toplam uzunluğu 720 km olan havzada bulunan birçok baraj gölünün de etkisiyle Türkiye’nin su potansiyelinin %3,4 üne sahiptir. Tarımın önemi büyük olan havzanın yaklaşık olarak %43,8’i tarım arazisidir. Sakarya Havzası içinde birçok sanayi kentini barındıran yapısıyla enerji üretim...
Ege Bölgesi'ndeki hava kirliliğinin biyomonitör yöntemi ile izlenmesi
Tuncel, G. Semra; Çoruh, Nursen; Karakaş, Serpil(2001)
Türkiye'de ilk biyomonitör izleme ağı Ege Bölgesi'nde kurulmuştur. Liken Xanthoria parietina biyomonitör organizma olarak seçilmiştir. 234 liken öreneğindeki 40 elementi belirlemek için INAA ve ICP-AES teknikleri kullanılmıştır. İki liken türünün toplama kapasiteleri ANOVA kullanılarak %95 güvenirlik seviyesinde incelenmiştir. İki liken türünün toplama kapasitelerinde Ca,Cl,Cu,Pb ve Zn elementleri için farklılıklar bulunmuştur. Üç liken türü ve ağaç kabuğundaki konsantrasyon sonuçları ile toplam çökelme örn...
Demir-çelik ve çinko endüstrilerinden çıkan ve metal oksit içeren atıkların kükürtlü hidrojen gazının giderilmesinde kullanılması
Atımtay, Aysel(2002)
Ülkemizde bulunan entegre demir-çelik tesisleri yılda yaklaşık 4-5 milyon ton çelik üretmekte, bu üretimden yaklaşık 1.5-2 milyon ton cüruf hasıl olmaktadır. Bu cüruf FeO, MnO, CaO, vs. gibi metal oksitleri açısından zengin olmasına rağmen, cüruf için bugüne kadar yapı ve çimento sanayiinden başka yararlı bir kullanım alanı bulunamamıştır. Ayrıca çinko endüstrisi atıklarında da önemli miktarda ZnO ve FeO bulunmaktadır. Büyük bir olasılıkla bu atıklardan çeşitli endüstrilerden çıkan ve $H_2S$ içeren atık gaz...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güzelyurt Akiferi’nin Sayısal Modellenmesi
Ünlü, Kahraman(2017-12-31)
Proje ÖzetiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ deki sınırlı miktardaki mevcut su kaynakları arasında, Güzelyurt Akiferi ülkenin en önemli ve aynı zamanda en büyük içme, kullanma ve sulama suyu kaynağıdır. Ancak, yoğun talep karşısında beslenim ve boşalım dengesi gözetilmeksizin yapılan aşırı ve kontrolsüz su çekimleri sonucunda akiferdeki su rezervinin yıllar içerisinde ciddi olarak azalması ve denize yakın kesimlerde deniz suyu girişimi nedeniyle tuzlanarak su kalitesinin ciddi ölçüde bozulması, Güzelyur...
Citation Formats
M. Z. Çamur and M. L. Süzen, “Fethiye özel çevre koruma alanı sularının GIS ortamında kalite değerlendirimi,” presented at the Fethiye özel çevre koruma alanı sularının GIS ortamında kalite değerlendirimi”, Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 1 - 07 Mayıs 2000, Ankara, Türkiye, 2000, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81591.