Dip tarama malzemesi boşaltımı için Marmara denizinde uygun alanlarının belirlenmesi: DİPTAR proje çıktıları

2016-06-03
Yüksek, Ahsen
Tan, İbrahim
Tolun, Leyla
Tutak, Bilge
Ediger, Dilek
Polat-beken, Çolpan
Altıok, Hüsne
Tuğrul, Süleyman
Ülkemiz kıyılarında bulunan liman, marina ve nehir taramalarından yaklaşık olarak 5x106 m3tarama malzemesi çıkmaktadır. Söz konusu taramaların büyük bir kısmı Marmara Denizi’nde yapılmaktadır. Çevresindeki insan aktiviteleri sonucu kirlenmesi muhtemel tarama malzemesinin kontrolsüz bir şekilde boşaltılması kirlilik yaratabilir. Çoğu uluslararası sözleşmelerde tarama malzemesinin yönetiminin en önemli aşamalarından biri denizdeki boşaltım alanlarının seçilmesidir. Bu çalışma “Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Projesi (DİPTAR)” kapsamında, Marmara Denizi boşaltım alanlarının belirlenmesi çalışması yapılmıştır: (i) tarama malzemesi dökülmesi yasak olan alanların belirlenmesi, (ii) taramam aktivitelerinin sıklıklarının olduğu alanların belirlenmesi, (iii) STFATE (Short –Term Fate of Dredged Material Disposal in Open Water) Modeli ile boşaltılan tarama malzemesinin davranışımım ve etkilenen alanın tespit edilmesi, (iv) aday boşaltım alanların da sağlanması gereken bilimsel kriterler ortaya koyulmuştur. Aday boşaltım alanlarıtarama malzemesinin hacmine göre iki ana sınıfa ayrılmıştır (100.000 m3’ten büyük ve küçük). Uzman grupları tarafından limit parametreler belirlenirken bentik özellikler ve su kolonunun fiziksel, kimyasal ve biyolojik karakteristikleri dikkate alınmıştır. Akıntı (hız, yön), kıyısal alanlardan uzaklık, derinlik, yatak eğimi, dip oksijen ihtiyacı, çözünmüş inorganik azot (ÇIN), toplam fosfat (TP), klorofil-a konsantrasyonu ve seki disk derinliği su kolonunda dikkate alınana bilimsel kriterler olup, uzmanlartarafından izleme projelerinden elde edilen sonuçlar değerlendirilerek oluşturulmuştur.Sonuç olarak Marmara Denizi’nde büyük ve küçük hacimli tarama malzemesinin için toplamda 5 adet dökü alanı belirlenmiştir. Söz konusu boşaltım yerlerinin toplam alanı 36.24 km2’dir.
Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı (31 Mayıs - 03 Haziran 2016)

Suggestions

Selection of the Dredged Material Disposal Sites in the Turkish Coastal Areas
Tan, Ibrahim; Yüksek, Ahsen; Tuğrul, Süleyman; Tutak, Bilge; Tolun, Leyla; Aydoner, Cihangir; Altıok, Hüsne; Ediger, Dilek; Yücel, Nebil; Salihoğlu, Barış (2015-10-10)
Approximately 5x10(6) cubic meter of sediment is removed annually from the harbours, ports, marinas and river mouths in Turkey. Uncontrolled dumping of these dredged materials might create contamination based on the assumption that this material is somehow polluted with the human activity related to the surrounding location. Selection of the disposal sites at sea is one of the important steps of dredge material management process described in most of the international conventions.
Su kolonunun oksijenli-oksijensiz arayüzey tabakasındaki fosfat ve nitrat döngülerinin modellemesi
Oğuz, Temel; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea(2012)
Data collected extensively in the water of the central Baltic Sea show the development of nitrate deficits, likely caused by denitrification and anammox. Observations of temperature and salinity, oxygen, hydrogen sulfide and nutrient concentrations in the central Gotland Sea reveal the rate of formation of nitrate deficits to be largest in the oxic waters above and in the halocline. The reason that large accumulated deficits are observed in stagnant deeper waters is simply that there they can build up over ...
Artificial recharge of groundwater in Küçük Menderes River Basin, Turkey
Peksezer, Ayşe; Yazıcıgil, Hasan; Department of Geological Engineering (2010)
Küçük Menderes River Basin located in western Turkey has been facing continuous groundwater level decreases for the past 30 years. In dry periods, irrigation demand is completely met by pumping from groundwater system, which reduces water levels significantly. This provides enough storage to be recharged in wet seasons when streams are running. However, increased runoff in wet season are not utilized neither for irrigation nor for recharge and lost to the Aegean Sea without being infiltrated. Hence, surface...
Enhancing petroleum recovery from heavy oil fields by microwave heating
Acar, Çağdaş; Akın, Serhat; Department of Petroleum and Natural Gas Engineering (2007)
There are many heavy oil reservoirs with thin pay zones (less than 10 m) in the world and in Turkey. Conventional steam injection techniques are not costeffective for such reservoirs, due to excessive heat loss through the overburden. Heat losses can be minimized through controlled heating of the pay zone. One such way is to introduce heat to the reservoir in a controlled manner is microwave heating. Laboratory studies on microwave heating of a scaled model of a heavy oil reservoir with a thin pay zone are ...
Optimization of growth characteristics for the potential probiotics to be used in fish aquaculturing
Aytekin, Nihal Destan; Hamamcı, Haluk; Büyükkileci, Ali Oğuz; Department of Food Engineering (2013)
The aquaculturing of marine and fresh water fish is continually increasing in the world and in Turkey. Of the three fish species; sea bass (Dicentrarchus labrax), seabream (Sparus aurata) and trout (Oncorhynchus mykiss), the latter has the highest share in Turkey, with a current production rate of 170000 tons per annum. The use of antibiotics in true feed is being phased out in the world. Probiotics have emerged one way of making up for the lack of antibiotics in the feed. In order to increase the probiotic...
Citation Formats
A. Yüksek et al., “Dip tarama malzemesi boşaltımı için Marmara denizinde uygun alanlarının belirlenmesi: DİPTAR proje çıktıları,” presented at the Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı (31 Mayıs - 03 Haziran 2016), Ankara, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77923.