Üniversite Öğrencilerinin Çevrim İçi Eğitime Yönelik Deneyimleri, Geliştirdikleri Dirençler ve Başa Çıkma Stratejileri

2020-11-25
Problem Durumu ve Amaç: Bu araştırmanın amacı, COVID-19 küresel salgını nedeniyle yüz yüze eğitimden çevrim içi eğitime geçen üniversite öğrencilerinin bu değişime ilişkin deneyimlerinin incelenmesi ve üniversite öğrencilerinin bu değişime karşı geliştirdikleri direncin kaynakları ile değişime dirençlerinin üstesinden gelme stratejilerinin ortaya çıkarılmasıdır. Yöntem: Bu çalışma, bir nitel araştırma yöntemi olan fenomenoloji (olgubilim) olarak tasarlanmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu, Türkiye’deki iki devlet üniversitesinden 20 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, araştırma soruları ve alanyazın göz önüne alınarak araştırmacılar tarafından bir görüşme formu geliştirilmiştir. Çalışmada elde edilen verilerin işlenmesi için içerik analizi kullanılmıştır. Bulgular: Sonuçlar dört üst temaya işaret etmiştir: değişime yönelik deneyimler, değişime karşı direnç türü, değişime karşı direnç kaynakları ve değişime karşı direncin üstesinden gelme stratejileri. Üniversite öğrencileri, çevrimiçi eğitime geçiş sürecinde daha çok olumsuz deneyimlerini aktarmışlardır. Üniversite öğrencileri bu değişim sürecine karşı daha çok kör direnç geliştirmişlerdir. Üniversite öğrencileri, değişime karşı direnç kaynaklarını ihtiyaçları tehdit, rutinlerin bozulması, güç/etki kaybı, bilgi ve beceri eksikliği, kaynakların sınırlılığı, üniversitenin süreci yönetimi olarak aktarmıştır. Üniversite öğrencileri, değişime karşı direncin üstesinden gelmeleri için kullanılabilecek stratejileri ise şöyle listelemiştir: öğrencinin sürece katılımı, etkili iletişim, üniversiteden destek alma, çabaların takdir edilmesi, üniversitenin hazırbulunuşluğu ve baskı/ zorlamalar. İleriye Dönük Araştırma ve Uygulama için Öneriler: Küresel salgın ve felaketlerden bağımsız olarak, çevrim içi eğitimin entegre edildiği bir eğitim modelinin gelecekte yükseköğretimde daha fazla yer etmesi ve yükseköğretimi dönüştürme potansiyeli kaçınılmaz görünmektedir. Gelecekteki araştırmalarda, araştırma grubu yüksek lisans öğrencilerini de içine alacak şekilde genişletilebilir; diğer paydaşların (öğretim elemanları, üniversite yöneticileri vb.) deneyimlerini de eklemek daha bütüncül bir bakış açısı verebilir; farklı araştırma desenleri (karma desenler) ile bulgular zenginleştirilebilir.
EJERCongress 2020 Conference Proceedings

Suggestions

UNIVERSITY STUDENTS’ EXPERIENCES IN ONLINE LEARNING: THE CASE OF ENGLISH PREPARATORY SCHOOL
Alpsoy, Zeynep Eda; Engin Demir, Cennet; Department of Curriculum and Instruction (2022-3)
This study aims to investigate student experiences, satisfaction, and the relationship between these two dimensions during the online language learning process at a preparatory school. Student experiences are examined with a focus on instructor support, peer relations, technical support and course activities and materials. Additionally, learner characteristics, such as gender, employment status, language level, achievement, prior online learning experiences, issues experienced in online learning and their r...
Academic Engagement Experiences of METU FLE Students during the COVID-19 Online Education Process
Bulut, Erva; Arslan, Büşra Zeynep; Özcan, Burcu; Ural, Fadime; Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda (2022-12-30)
This study aims to explore the academic engagement experiences of the Middle East Technical University (METU) Foreign Language Education (FLE) students during the COVID-19 online education process. For this purpose, a phenomenological study was carried out as a qualitative research design. The study sample consists of ten undergraduate METU FLE students. These participants were selected through a purposive sampling technique. To collect data, semi-structured interviews were held with the participants and au...
Challenges of Chinese and European Universities in the Modernization and Global Context
Zayim Kurtay, Merve (Springer Science and Business Media LLC, 2019-06-01)
Higher education systems need to increasingly transform in order to face new challenges of society in a modern and global context. Both Europe and China are facing challenges in restructuring their higher education systems and embracing the potential for higher education to deliver innovative teaching and learning as well as social and economic services for a changing society. This paper analyses the challenges to European and Chinese universities today and elaborates on the implications of these challenges...
Exloring the Effect of Erasmus Program on Cultural Intelligence of University Students
Gökten, Özge; Emil, Serap (Hacettepe University, 2019-07-01)
The purpose of this quantitative causal-comparative research was to investigate the difference between cultural intelligence of university students who have participated in Erasmus Student Mobility program and of those who have not, while their personality trait "openness to experience" is controlled. Data were collected from 450 students at a public university in Ankara studying in different disciplines and at varying grade levels through survey: Cultural Intelligence Scale, and Openness to Experience sub-...
University preparatory school students' and teachers' perceptions of computer-assisted language learning environment
Küçük, Tuğba; Engin Demir, Cennet; Department of Educational Sciences (2009)
This study aimed at investigating university preparatory school students’ and teachers’ perceptions of computer-assisted language learning (CALL) environment. The sample consisted of 308 students and 50 teachers from Zonguldak Karaelmas University Preparatory School. Data was gathered from the participants via two Effective CALL Questionnaires (ECALLQ) developed by the researcher. Both inferential and descriptive statistics were used to analyze the data. Principal component analysis was used to find the dim...
Citation Formats
M. A. Yılık, “Üniversite Öğrencilerinin Çevrim İçi Eğitime Yönelik Deneyimleri, Geliştirdikleri Dirençler ve Başa Çıkma Stratejileri,” Eskişehir, Türkiye, 2020, p. 537, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://drive.google.com/file/d/1QvxjbLPpSiShofmig4w1P4AoqsDWXaMZ/view.