Kuzey Doğu Akdeniz Deniz Suyu Ve Sedimanında Mikroplastik Yoğunlukları

2016-06-03
Gökdağ, Kerem
Güven, Olgaç
Kıdeyş, Ahmet Erkan
Plastikler diğer endüstri malzemelerine göre ucuz, hafif, uzun ömürlü ve suya dayanıklı olması nedeni ile günümüzde ham madde olarak tercih edilmektedir. Ülkemiz, dünya plastik üretimi sektöründe 2. sırada olan Avrupa endüstrisinde %13,7 lik payla ilk 5 ülke arasında yer almaktadır. Giderek artan plastik kullanımımın yanında, plastik atıkların geri dönüşümü için ihtiyaç duyulan altyapıların gelişmişliği özellikle gelişmekte olan ülkelerde plastik atıkların yönetimine dair sorunlar yaratmaktadır. Bundan dolayı denizel ortamdaki plastik atıkları sayısı her geçen gün artmaktadır. Denizel ortamda uzun süreler boyunca UV ışığı ve fiziksel aşınmaya maruz kalmaları neticesinde plastikler parçalanma eğilimindedirler. Doğada bulunan ve 5mm’den küçük boyutlarda olan plastik parçacıklar mikroplastik olarak adlandırılmaktadır. Bu parçacıklar, boyutu ve fiziksel özellikleri nedeni ile denizel ekosistem üzerinde olumsuz etkilere sebebiyet vermektedir. Çalışmamızda, Kuzeydoğu Akdeniz sahil bölgelerinin deniz suyu ve sediman örneklerinde mikro plastik varlığı değerlendirilmiştir. 18 istasyonda örneklemeler gerçekleştirilmiş ve toplam 1463 adet mikro plastik tespit edilmiştir. Belirlenen parçacıklar fiziksel özelliklerine göre sınıflandırılmış ve boyları ölçülmüştür. Sırasıyla su yüzeyi, su kolonu ve sediman örneklerinde, 42±46,7 Adet/m3 , 23,6±18,41 Adet/m3 ve 18,6±17,9 Adet/L yoğunluklarında mikroplastik varlığı tespit edilmiştir. Nehir ağızları ve yoğun nüfusa sahip yerleşim alanlarının sahil bölgeleri yoğun mikroplastik kirliliğinin tespit edildiği bölgelerdir. Mikroskobik plastik yoğunluğuna göre ülkemizde ilk kez gerçekleştirilmiş olan bu çalışma, ileride gerçekleştirilecek çalışmalar için bilgi niteliğindedir.
Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı 2016 (31 Mayıs - 03 Haziran 2016)

Suggestions

Kuzey Levant Denizi’ndeki 3 farklı ekosisteme ait chl-a dinamiklerinin değerlendirilmesi
Yılmaz, Elif; Salihoğlu, Barış; Uysal, Zahit; Yumruktepe, V.çağlar; Tezcan, Devrim; Örek, Hasan; Tuğrul, Süleyman (2016-06-03)
Akdeniz, düşük besin tuzu ve düşük klorofil (LNLC) derişimleriyle dünya denizleri arasındaki en oligotrofik su kütlelerinden biri olarak bilinmektedir. Ancak in-situ ve uydu üzerinden elde edilen sonuçlara dayanarak kıyısal alanlarda ve siklonik girdapların merkezlerinde belirgin klorofil artışları gözlemlenmektedir. Bu artışın sebebi olan besin tuzu girdisi, kıyısal alanlarda insansal etkiler ve nehir girdileri tarafından, siklonik bölgelerde ise dip sularından ışıklı tabakaya taşınma yoluyla sağlanmaktadı...
Bölgesel Yönetim Planları için Akdeniz'e Özgü Geliştirilecek Göstergeler ile Denizel Çevre Hedeflerinin Belirlenmesi
Salihoğlu, Barış; Bıngel, Ferit; Salihoğlu, Bettina Fach; Tezcan, Devrim; Örek, Hasan; Tuğrul, Süleyman; Yemencioğlu, Semal; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Koçak, Mustafa; Uysal, Zahit(2016-02-01)
Avrupa Birligi üyesi devletler, Avrupa?yı çevreleyen denizlerde 2020 yılına kadar Iyi Çevresel Durum (GES) statüsünü erismek hedefi ile 2008 yılında Avrupa Komisyon?u (EC) kararı ile Deniz Strateji Çerçeve Direktifi (MSFD - 2008/56/EC) yürürlüge sokmustur. Direktif dogrultusunda, üye ülkeler direktif gerekliliklerini planlanan süre içerisinde gerçeklestirmek ve kendi bölgeleri için IÇD?a ulasılması amaçlanmaktadır. Türkiye, bir yandan Avrupa Birligi kuralları ile uyum saglamaya çalısırken, diger yandan 2020...
A model for evaluating the potential of litigation due to contract ambiguity in international construction projects
Yenişehirlioğlu, Ahmethan; Sönmez, Rifat; Department of Civil Engineering (2022-8)
Disputes are unavoidable due to the unique interests of the parties and the challenging, complex and oppositional nature of the industry in the construction sector. For this reason, many researchers have conducted studies on disputes and dispute resolution in construction projects. Litigation, which is the last resort of disputes, is an unwelcomed process for all parties causing loss of time, money and reputation. In this respect, both the owner and the contractor require to prevent the factors that cause d...
Investigation of effective medium absorbers for possible sensing applications in the sub-1 THz region
Demirörs, Oytun; Esentürk, Okan; Department of Chemistry (2022-9-2)
Imaging in the terahertz (THz) region has receiving great attention in recent years with its very attractive diverse application possibilities from security to health, from bio to material inspection. However, the nature of the THz frequency region brings many challenges to development of sources and sensors for imaging applications. Some of the challenges are requirement of large pixel-pitches, high fabrication and maintenance costs, and low emission levels of the sources at room temperature. Due to the st...
Risk assessment approach on underground coal mine safety analysis
Sarı, Mehmet; Karpuz, Celal; Selçuk, A. Sevtap; Department of Mining Engineering (2002)
Although modern underground mining methods are introduced, every year mine accidents in Turkey cause a vast amount of economical losses as well as the lives. Risks due to accidents have to be identified, evaluated and controlled or eliminated by proper techniques. In this study, a risk assessment approach will be taken into consideration based on the evaluation of the risk profiles of two underground coal mines in Turkey. Historical data of last seven years in GLI- Tuncbilek mine and ELI-Eynez mine constitu...
Citation Formats
K. Gökdağ, O. Güven, and A. E. Kıdeyş, “Kuzey Doğu Akdeniz Deniz Suyu Ve Sedimanında Mikroplastik Yoğunlukları,” presented at the Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı 2016 (31 Mayıs - 03 Haziran 2016), Ankara, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78090.