Kuzey Doğu Akdeniz Deniz Suyu Ve Sedimanında Mikroplastik Yoğunlukları

2016-06-03
Gökdağ, Kerem
Güven, Olgaç
Kıdeyş, Ahmet Erkan
Plastikler diğer endüstri malzemelerine göre ucuz, hafif, uzun ömürlü ve suya dayanıklı olması nedeni ile günümüzde ham madde olarak tercih edilmektedir. Ülkemiz, dünya plastik üretimi sektöründe 2. sırada olan Avrupa endüstrisinde %13,7 lik payla ilk 5 ülke arasında yer almaktadır. Giderek artan plastik kullanımımın yanında, plastik atıkların geri dönüşümü için ihtiyaç duyulan altyapıların gelişmişliği özellikle gelişmekte olan ülkelerde plastik atıkların yönetimine dair sorunlar yaratmaktadır. Bundan dolayı denizel ortamdaki plastik atıkları sayısı her geçen gün artmaktadır. Denizel ortamda uzun süreler boyunca UV ışığı ve fiziksel aşınmaya maruz kalmaları neticesinde plastikler parçalanma eğilimindedirler. Doğada bulunan ve 5mm’den küçük boyutlarda olan plastik parçacıklar mikroplastik olarak adlandırılmaktadır. Bu parçacıklar, boyutu ve fiziksel özellikleri nedeni ile denizel ekosistem üzerinde olumsuz etkilere sebebiyet vermektedir. Çalışmamızda, Kuzeydoğu Akdeniz sahil bölgelerinin deniz suyu ve sediman örneklerinde mikro plastik varlığı değerlendirilmiştir. 18 istasyonda örneklemeler gerçekleştirilmiş ve toplam 1463 adet mikro plastik tespit edilmiştir. Belirlenen parçacıklar fiziksel özelliklerine göre sınıflandırılmış ve boyları ölçülmüştür. Sırasıyla su yüzeyi, su kolonu ve sediman örneklerinde, 42±46,7 Adet/m3 , 23,6±18,41 Adet/m3 ve 18,6±17,9 Adet/L yoğunluklarında mikroplastik varlığı tespit edilmiştir. Nehir ağızları ve yoğun nüfusa sahip yerleşim alanlarının sahil bölgeleri yoğun mikroplastik kirliliğinin tespit edildiği bölgelerdir. Mikroskobik plastik yoğunluğuna göre ülkemizde ilk kez gerçekleştirilmiş olan bu çalışma, ileride gerçekleştirilecek çalışmalar için bilgi niteliğindedir.

Suggestions

Kuzey Levant Denizi’ndeki 3 farklı ekosisteme ait chl-a dinamiklerinin değerlendirilmesi
Yılmaz, Elif; Salihoğlu, Barış; Uysal, Zahit; Yumruktepe, V.çağlar; Tezcan, Devrim; Örek, Hasan; Tuğrul, Süleyman (2016-06-03)
Akdeniz, düşük besin tuzu ve düşük klorofil (LNLC) derişimleriyle dünya denizleri arasındaki en oligotrofik su kütlelerinden biri olarak bilinmektedir. Ancak in-situ ve uydu üzerinden elde edilen sonuçlara dayanarak kıyısal alanlarda ve siklonik girdapların merkezlerinde belirgin klorofil artışları gözlemlenmektedir. Bu artışın sebebi olan besin tuzu girdisi, kıyısal alanlarda insansal etkiler ve nehir girdileri tarafından, siklonik bölgelerde ise dip sularından ışıklı tabakaya taşınma yoluyla sağlanmaktadı...
Bölgesel Yönetim Planları için Akdeniz'e Özgü Geliştirilecek Göstergeler ile Denizel Çevre Hedeflerinin Belirlenmesi
Salihoğlu, Barış; Bıngel, Ferit; Salihoğlu, Bettina Fach; Tezcan, Devrim; Örek, Hasan; Tuğrul, Süleyman; Yemencioğlu, Semal; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Koçak, Mustafa; Uysal, Zahit(2016-02-01)
Avrupa Birligi üyesi devletler, Avrupa?yı çevreleyen denizlerde 2020 yılına kadar Iyi Çevresel Durum (GES) statüsünü erismek hedefi ile 2008 yılında Avrupa Komisyon?u (EC) kararı ile Deniz Strateji Çerçeve Direktifi (MSFD - 2008/56/EC) yürürlüge sokmustur. Direktif dogrultusunda, üye ülkeler direktif gerekliliklerini planlanan süre içerisinde gerçeklestirmek ve kendi bölgeleri için IÇD?a ulasılması amaçlanmaktadır. Türkiye, bir yandan Avrupa Birligi kuralları ile uyum saglamaya çalısırken, diger yandan 2020...
Production of high sulfur forging steels at Çemtaş steel plant
Gitmez, Cenk; Sevinç, Naci; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2003)
This study was undertaken with the objective of determining the operation practice to be followed in production of forging quality aluminum killed steels with high sulfur contents in Çemtaş Steel Plant. Nowadays, many steel grades used in the automotive industry are required both to have improved rracliining characteristics and to be fully killed, Le. deoxidized with aluminum. The product which is manufactured as hot-rolled bars in steelmaking company is shaped with forging process and then, subjected to a ...
Risk assessment approach on underground coal mine safety analysis
Sarı, Mehmet; Karpuz, Celal; Selçuk, A. Sevtap; Department of Mining Engineering (2002)
Although modern underground mining methods are introduced, every year mine accidents in Turkey cause a vast amount of economical losses as well as the lives. Risks due to accidents have to be identified, evaluated and controlled or eliminated by proper techniques. In this study, a risk assessment approach will be taken into consideration based on the evaluation of the risk profiles of two underground coal mines in Turkey. Historical data of last seven years in GLI- Tuncbilek mine and ELI-Eynez mine constitu...
Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Zonu için Deprem Tekrarlanma Parametrelerinin Belirlenmesi
Güner, Barış; Menekşe, Akın; Özacar, Atilla Arda; Gülerce, Zeynep (null; 2015-10-14)
Olasılıksal Sismik Tehlike Analizi’nde (OSTA) alansal kaynaklar kullanılması durumunda deprem tekrarlanma parametrelerinin (özellikle b-değerinin) sonuç üzerindeki etkisi çok yüksek olmaktadır (Gülerce ve Vakilinezhad, 2015). Deprem tekrarlanma parametrelerinin belirlenmesi sırasında kullanılan deprem kataloğu, sınırlı veri içermesi sebebiyle, parametre belirsizliklerini arttıran en önemli etkenlerden biridir. Buna ek olarak, artçı-ana şok ayrıştırmasında kullanılan yöntemin seçimi, katalog tamamlılık aralı...
Citation Formats
K. Gökdağ, O. Güven, and A. E. Kıdeyş, “Kuzey Doğu Akdeniz Deniz Suyu Ve Sedimanında Mikroplastik Yoğunlukları,” presented at the Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı 2016 (31 Mayıs - 03 Haziran 2016), Ankara, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78090.