Kuzey Levant Denizi’ndeki 3 farklı ekosisteme ait chl-a dinamiklerinin değerlendirilmesi

2016-06-03
Yılmaz, Elif
Salihoğlu, Barış
Uysal, Zahit
Yumruktepe, V.çağlar
Tezcan, Devrim
Örek, Hasan
Tuğrul, Süleyman
Akdeniz, düşük besin tuzu ve düşük klorofil (LNLC) derişimleriyle dünya denizleri arasındaki en oligotrofik su kütlelerinden biri olarak bilinmektedir. Ancak in-situ ve uydu üzerinden elde edilen sonuçlara dayanarak kıyısal alanlarda ve siklonik girdapların merkezlerinde belirgin klorofil artışları gözlemlenmektedir. Bu artışın sebebi olan besin tuzu girdisi, kıyısal alanlarda insansal etkiler ve nehir girdileri tarafından, siklonik bölgelerde ise dip sularından ışıklı tabakaya taşınma yoluyla sağlanmaktadır. Artan besin tuzu, alt trofik seviyelerdeki organizmaların çoğalmasına ve chl-a derişiminin yükselmesine sebep olmaktadır. Erdemli kıyıları, kıyısal besin tuzu aktarımına, Rodos Baseninde bulunan siklonik girdap ise yukarı taşıma sistemiyle besin tuzların dip tabakalarından biyojenik tabakaya aktarımına iyi bir örnek olarak görülmektedir. Mersin Körfezi açık suları ise Levant Baseninin oligotrofik doğasını tam olarak yansıtabilmektedir. Bahsedilen farklı besin tuzu kaynaklarının chl-a içerikleri üzerindeki etkilerini gözlemlemek ve karşılaştırmak için, SALİHOĞLU, B. et al 2009 (NAGEM) tarafından geliştirilen tek boyutlu çok değişkenli alt trofik seviye ekosistem modeli bu denizel ortamların spesifik koşullarına uyarlanmıştır. Modele, hücre büyüklüğü ~0.9m olan siyanobakteriler, ~2.5m olan ototrofik ökaryotlar ve ~15m olan diatomlar olmak üzere 5 farklı algal grup dahil edilmiştir. Model girdisi ve model doğrulama kısımlarında kullanılmak üzere ~26 yıllık data üzerinde klimatoloji analizi yapılmıştır. Erdemli kıyı sularındaki 3 istasyona 2 haftada bir yapılan seferlerle toplanan Erdemli Zaman Serisi (ETS), Mersin Körfezi açıklarından ve Rodos Baseninden çeşitli projelerle toplanan veri ODTU-DBE veri envanterinden edinilmiş ve kullanılmıştır. Rodos basenindeki özellikle Ocak ve Şubat aylarındaki veri, çetin hava koşulları dolayısıyla epey seyrektir. Bu bölge için ilave CTD verisi CORIOLIS (http://www.coriolis.eu.org)veri tabanından edinilmiştir. Model sonuçlarıyla elimizdeki veri karşılaştırıldığında kullandığımız modelin kimyasal parametreler ve chl-a değerlerini doğru bir şekilde tahmin ettiği görülmektedir. Chl-a tahminleri, kış karışımının, buradaki canlıların üremesi üzerindeki en büyük etkiye sahip olduğu ve chl-a derişiminde belirgin bir yükselmeye sebep olduğu gözlenmektedir. Şubat ayı sonlarında başlayan aşırı chl-a artışı bütün bölgelerde görülürken, ~0.4 ug/L derişim seviyesine kadar ulaşan değerlerle en yoğun olarak Rodos Baseninde gözlenmektedir. Mayıs ayında ETS istasyonundaki nehir girdilerinin hacimsel olarak artmasıyla birlikte chl-a derişimindeki belirgin yükselme, nehir girdileri ve insan kökenli etkilerin bu bölgedeki chl-a derişimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu düşündürmektedir. Yıl boyunca besin tuzu açısından zengin dip sularının yüzeye doğru taşınması sebebiyle, Rodos bölgesindeki derin klorofil maksimumu (DCM) diğer bölgelere göre daha sığdır. Mersin körfezindeki chl-a derişimleri, beklenildiği üzere yıl boyunca bu bölgeler arasındaki en düşük değerlerde seyretmektedir.
Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı (2016)

Suggestions

Kuzey Doğu Akdeniz Deniz Suyu Ve Sedimanında Mikroplastik Yoğunlukları
Gökdağ, Kerem; Güven, Olgaç; Kıdeyş, Ahmet Erkan (null; 2016-06-03)
Plastikler diğer endüstri malzemelerine göre ucuz, hafif, uzun ömürlü ve suya dayanıklı olması nedeni ile günümüzde ham madde olarak tercih edilmektedir. Ülkemiz, dünya plastik üretimi sektöründe 2. sırada olan Avrupa endüstrisinde %13,7 lik payla ilk 5 ülke arasında yer almaktadır. Giderek artan plastik kullanımımın yanında, plastik atıkların geri dönüşümü için ihtiyaç duyulan altyapıların gelişmişliği özellikle gelişmekte olan ülkelerde plastik atıkların yönetimine dair sorunlar yaratmaktadır. Bundan dola...
Doğu Akdeniz'de mevcut farklı ekosistemlerin - upwelling bölgeleri, açık deniz ve kıta sahanlığı suları - dinamikleri, bakteriyel ve birincil üretim potansiyelleri, üst trofik seviyelere yansımaları
Tuğrul, Süleyman; Uysal, Zahit; Bıngel, Ferit; Koçak, Mustafa; Yemenicioğlu, Semal; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Özsoy, Emin; Yücel, Nebil; Gücü, Ali Cemal; Yılmaz, Elif; Salihoğlu, Barış; Zenginer Yılmaz, Arife(2014)
Türkiye denizleri, su bütçesi, atmosferik ve karasal girdiler, taban topoğrafyası, iklimsel evrim gibi temel etkenlerin belirlediği fiziksel, kimyasal, biyolojik özellikler bakımından büyük farklılıklar içeren zengin ve değişken deniz ekosistemlerini barındırmaktadır. Birincil üretim potansiyelleri açısından Karadeniz’in özellikle kuzeybatı kıta sahanlığı ötrofik, Marmara Denizi ve körfezleri ileri derecede ötrofik, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz oligotrofik yapı sergilemektedir. Özgün bir ...
Kıyı akiferlerindeki tatlı su-tuzlu su girişiminin sonlu elemanlar benzetim yöntemi ile modellenmesi
Karahanoğlu, Nurkan; Yazıcıgil, Hasan; Doyuran, Vedat; Emekli, Nusret; Hallaji, Khosrow(1994-09-30)
Bu araştırma, deniz kıyısında bulunan akiferlerdeki tatlı su-tuzlu su ilişkilerini ve bu akiferlerin optimum işletilmelerini modellemeye yönelik tüm çalışmaları içermektedir. Bu konuya yönelik olarak bir Sonlu Elemanlar Modeli geliştirilmiş ve bu tür akiferlerdeki tatlı su ve tuzlu su yayılım mekanizmasının zaman ve uzay boyutuna göre değişiminin benzeşimi gerçekleştirilmiştir. Akifer içerisinde tatlı su ve tuzlu su akımını ve tuz konsantrasyonunun yayılımını kontrol eden sistem denklemleri gerçek arazi koş...
Kuzey Haymana’da (Ankara, Türkiye) üst paleosen – alt eosen istifinde planktonik foraminifer biyostratigrafisi ile ilgili ilk bulgular
Tanık, Gamze; Altıner, Sevinç (2017-04-10)
Bu çalışma Haymana Havzası’nda Paleosen Eosen Termal Maksimumun (PETM) planktonik foraminifer kaydını belirlemeyi amaçlayan yükseklisans tezinin ilk bulgularını içermektedir. PETM, yaklaşık 56 milyon yıl önce gerçekleşmiş olan bir küresel ısınma olayıdır. Bu olay planktonik foraminiferlerde dönüşüme neden olmuş, Planktonik Foraminifera Ekskürsiyon Taksonları (PFET) adı verilen üç farklı tür Paleosen/Eosen (P/E) sınırında ortaya çıkmış ve PETM’in bitişiyle yok olmuşlardır. P/E sınırı ve PETM’yi belirlemek am...
Kuzeydoğu Akdeniz' in atmosfer tozlarının, sedimentolojik, minerolojik ve jeokimyasal yapılarının saptanması
Ediger, Vedat; Günal Türkmenoğlu, Asuman; Tuğrul, Süleyman; Yemenicioğlu, Semal; Kubilay, Nilgün(2003)
Doğu Akdeniz'in, atmosferi, kıyı zonu, ve deniz ortamı, atmosfer/deniz/kara etkileşiminin araştırılması ile ilgili çalışmalarda doğal bir laboratuar ortamı niteliğindedir. Özellikle bahar aylarında, Sahra ve Arap çöllerinden yüksek miktarlarda kuzeydoğu Akdenize gelen tozlar, yüksek miktarlarda kimyasal maddeler ve mineraller içermektedir. Bunun yanı sıra, farklı tane boyu aralıklarındaki tozlar, değişik miktarlarda besin elementleri ihtiva edebilmektedirler. Doğal olarak, atmosfer tozlarının tane-boyu dağı...
Citation Formats
E. Yılmaz et al., “Kuzey Levant Denizi’ndeki 3 farklı ekosisteme ait chl-a dinamiklerinin değerlendirilmesi,” Ankara, Türkiye, 2016, p. 414, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70562.