EMNİYET KEMERİ KULLANIYOR MUYUZ? TÜRKİYE’DE VE İSTANBUL’DA EMNİYET KEMERİ KULLANIM ORANLARI

2019-09-20
Üzümcüoğlu Zihni, Yeşim
Bıçaksız, Pınar
Öztürk, İbrahim
Özkan, Türker
GİRİŞ: Trafik kazaları ve bu kazalara bağlı ölümler ve yaralanmalar bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir problemdir. Gözlem çalışmaları ilgili önlemlerin belirlenebilmesi için öncelikle problem olduğu düşünülen duruma yönelik yapılabilecek çalışmalardan biridir. AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Türkiye genelinde ve İstanbul özelinde emniyet kemeri kullanım oranlarının incelenmesidir. YÖNTEM: Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ODTÜ Psikoloji Bölümü Güvenlik Araştırma Birimi işbirliği ile Türkiye’de 81 ilde eş zamanlı emniyet kemeri kullanımı gözlemleri yapılmıştır. Yıllar arasındaki değişimleri değerlendirebilmek için gözlemler yılda bir kez olmak üzere 2013-2014-2016 yıllarında devam etmiştir. BULGULAR: Türkiye’deki genel emniyet kemeri kullanım oranı 2013 yılında sürücüler için %43.6 iken ön koltuk yolcuları için %35.9’dur. 2016 yılında ise bu oranlar sırasıyla %50.1’e ve %40.6’ya yükselmiştir. İstanbul özelinde baktığımızda ise değerler sürücüler için 2013 yılında %49.9 ve ön koltuk yolcuları için %42.6’dir. 2016 yılında ise İstanbul’daki sürücülerin kemer kullanım oranları %43.6’a düşmüşken, ön koltuk yolcularının oranı%34.9’a düşmüştür. SONUÇ: Türkiye’de pek çok ilde ve İstanbul’da sürücülerin, ön koltuk yolcularından daha yüksek oranda emniyet kemeri kullandığını görülmektedir. Ayrıca, şehirdışı yollarda daha fazla emniyet kemeri kullanıldığı görülmüştür. Araç tiplerine yönelik yapılan karşılaştırmalarda, şahsi araç sürücülerinin ve ön koltuk yolcularının, diğer araç sürücüleri ve ön koltuk yolcularından daha yüksek oranda emniyet kemeri kullandığı bulgulanmıştır. Emniyet kemeri kullanımını artırmak için ülke genelinde veya İstanbul gibi bölgesel alanlarda yapılacak uygulamalarda (örn., denetim, kampanya vb.) bu farklılıklar dikkate alınmalıdır. Ayrıca, bu faaliyetlerin planlanması, uygulanmasından sonra veri temelli izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılması, uygulamaların etkinliğini değerlendirebilmek için önemli bir adım olacaktır.
ll. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (CONGIST’19) (18 - 20 Eylül 2019)

Suggestions

THE MEDIATING ROLE OF DRIVING-RELATED COGNITIONS AND ANXIETY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN DRIVING SKILLS AND DRIVING BEHAVIORS
Azık Özkan, Derya; Öz, Bahar; Department of Psychology (2022-8-12)
Driving skills and driving behaviors, as being the human factors in driving, are the most studied and most influential variables of efforts to sustain a safe traffic environment. Although these factors were investigated in the literature and their relationships with different variables and each other are examined in various studies with various samples; anxiety-related factors have always been evaluated only within limited (avoidant) or clinical groups. However, anxiety, like anger, is a negative emotional ...
THE MEDIATING ROLE OF DRIVING-RELATED COGNITIONS AND ANXIETY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN DRIVING SKILLS AND DRIVING BEHAVIORS
Azık Özkan, Derya; Öz, Bahar; Department of Psychology (2022-9-5)
Driving skills and driving behaviors, as being the human factors in driving, are the most studied and most influential variables of efforts to sustain a safe traffic environment. Although these factors were investigated in the literature and their relationships with different variables and each other are examined in various studies with various samples; anxiety-related factors have always been evaluated only within limited (avoidant) or clinical groups. However, anxiety, like anger, is a negative emotional ...
SOCIAL SUSTAINABILITY AND CO-HOUSING: A READING OVER SEDAD HAKKI ELDEM’S STUDIES ON TRADITIONAL TURKISH HOUSE TYPOLOGIES
Çerşil, Ayşen; Erkılıç, Mualla; Department of Architecture (2021-8-10)
Reconsideration of sustainability as a holistic approach to meet today’s societal and ecological challenges requires the integration of environmental, economic, social, and cultural dimensions to sustainability’s subject matter. Among other dimensions, implementing social sustainability to architectural productions results in the creation of built environments which are respectful to both natural and social conditions. As a primary component of the built environment, housing is a setting for environmentally...
RÜZGARDAN ENERJİ ÜRETİM MEKANLARININ YER SEÇİMİNDE GEÇERLİ SOSYO-EKONOMİK, KÜLTÜREL VE ÇEVRESEL ETKİ ALANLARINA İLİŞKİN "TOPLUMSAL DUYARLILIK" DEĞİŞKENLERİNİN BELİRLENMESİ
Ataöv Demirkan, Anlı(2016-12-31)
Sürdürülebilirliği bir şemsiye strateji olarak ele aldığımızda, insan-ekoloji ilişkisinin anlaşılması ve bu ilişki sonucu üretilen soyut, insan ile ilgili alanların ve fiziksel mekanların belirlenmesi önem kazanmaktadır. Bu ilişkiler içerisinde sürdürülebilir enerji üretim araçlarının ve teknolojilerinin gelişimi ve toplum ile olan bağının kurulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilirliğin pratiğe dönüştürülmesi üzerine düşündüğümüzde bu çalışma, rüzgardan enerji üretim süreçlerinin toplumsal duy...
INVESTIGATING THE FINANCIAL SAVING BEHAVIOR: A SURVEY WITH UNIVERSITY EMPLOYEES
Güleç, Mert; Özdemir, Özlem; Department of Business Administration (2022-6-29)
Personal financial stability and independence is a goal that is objectively recognized as good, and it can be achieved by most people only by regular acts of financial saving behavior. The purpose of this thesis is to investigate the impact of demographics, personality traits, financial literacy and Covid-19 risk perception on saving behavior of Middle East Technical University (METU) employees by using the theory of planned behavior. The study aims to contribute to the literature by adding COVID-19 risk pe...
Citation Formats
Y. Üzümcüoğlu Zihni, P. Bıçaksız, İ. Öztürk, and T. Özkan, “EMNİYET KEMERİ KULLANIYOR MUYUZ? TÜRKİYE’DE VE İSTANBUL’DA EMNİYET KEMERİ KULLANIM ORANLARI,” presented at the ll. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (CONGIST’19) (18 - 20 Eylül 2019), İstanbul, Türkiye, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78486.