EMNİYET KEMERİ KULLANIYOR MUYUZ? TÜRKİYE’DE VE İSTANBUL’DA EMNİYET KEMERİ KULLANIM ORANLARI

2019-09-20
Üzümcüoğlu Zihni, Yeşim
Bıçaksız, Pınar
Öztürk, İbrahim
Özkan, Türker
GİRİŞ: Trafik kazaları ve bu kazalara bağlı ölümler ve yaralanmalar bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir problemdir. Gözlem çalışmaları ilgili önlemlerin belirlenebilmesi için öncelikle problem olduğu düşünülen duruma yönelik yapılabilecek çalışmalardan biridir. AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Türkiye genelinde ve İstanbul özelinde emniyet kemeri kullanım oranlarının incelenmesidir. YÖNTEM: Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ODTÜ Psikoloji Bölümü Güvenlik Araştırma Birimi işbirliği ile Türkiye’de 81 ilde eş zamanlı emniyet kemeri kullanımı gözlemleri yapılmıştır. Yıllar arasındaki değişimleri değerlendirebilmek için gözlemler yılda bir kez olmak üzere 2013-2014-2016 yıllarında devam etmiştir. BULGULAR: Türkiye’deki genel emniyet kemeri kullanım oranı 2013 yılında sürücüler için %43.6 iken ön koltuk yolcuları için %35.9’dur. 2016 yılında ise bu oranlar sırasıyla %50.1’e ve %40.6’ya yükselmiştir. İstanbul özelinde baktığımızda ise değerler sürücüler için 2013 yılında %49.9 ve ön koltuk yolcuları için %42.6’dir. 2016 yılında ise İstanbul’daki sürücülerin kemer kullanım oranları %43.6’a düşmüşken, ön koltuk yolcularının oranı%34.9’a düşmüştür. SONUÇ: Türkiye’de pek çok ilde ve İstanbul’da sürücülerin, ön koltuk yolcularından daha yüksek oranda emniyet kemeri kullandığını görülmektedir. Ayrıca, şehirdışı yollarda daha fazla emniyet kemeri kullanıldığı görülmüştür. Araç tiplerine yönelik yapılan karşılaştırmalarda, şahsi araç sürücülerinin ve ön koltuk yolcularının, diğer araç sürücüleri ve ön koltuk yolcularından daha yüksek oranda emniyet kemeri kullandığı bulgulanmıştır. Emniyet kemeri kullanımını artırmak için ülke genelinde veya İstanbul gibi bölgesel alanlarda yapılacak uygulamalarda (örn., denetim, kampanya vb.) bu farklılıklar dikkate alınmalıdır. Ayrıca, bu faaliyetlerin planlanması, uygulanmasından sonra veri temelli izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılması, uygulamaların etkinliğini değerlendirebilmek için önemli bir adım olacaktır.

Suggestions

RÜZGARDAN ENERJİ ÜRETİM MEKANLARININ YER SEÇİMİNDE GEÇERLİ SOSYO-EKONOMİK, KÜLTÜREL VE ÇEVRESEL ETKİ ALANLARINA İLİŞKİN "TOPLUMSAL DUYARLILIK" DEĞİŞKENLERİNİN BELİRLENMESİ
Ataöv Demirkan, Anlı(2016-12-31)
Sürdürülebilirliği bir şemsiye strateji olarak ele aldığımızda, insan-ekoloji ilişkisinin anlaşılması ve bu ilişki sonucu üretilen soyut, insan ile ilgili alanların ve fiziksel mekanların belirlenmesi önem kazanmaktadır. Bu ilişkiler içerisinde sürdürülebilir enerji üretim araçlarının ve teknolojilerinin gelişimi ve toplum ile olan bağının kurulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilirliğin pratiğe dönüştürülmesi üzerine düşündüğümüzde bu çalışma, rüzgardan enerji üretim süreçlerinin toplumsal duy...
SOCIAL SUSTAINABILITY AND CO-HOUSING: A READING OVER SEDAD HAKKI ELDEM’S STUDIES ON TRADITIONAL TURKISH HOUSE TYPOLOGIES
Çerşil, Ayşen; Erkılıç, Mualla; Department of Architecture (2021-8-10)
Reconsideration of sustainability as a holistic approach to meet today’s societal and ecological challenges requires the integration of environmental, economic, social, and cultural dimensions to sustainability’s subject matter. Among other dimensions, implementing social sustainability to architectural productions results in the creation of built environments which are respectful to both natural and social conditions. As a primary component of the built environment, housing is a setting for environmentally...
AKILLI YAPILI ÇEVRE (AYÇ) DÖNÜŞÜM İSTERLERİNİN BELİRLENMESİ: ODTÜ YERLEŞKESİ ARAŞTIRMA PARKI VAKA ÇALIŞMASI
Atasoy Özcan, Güzide; Öztürk, Hande Işık; Tüydeş Yaman, Hediye; Akçamete Güngör, Aslı; Dikmen Toker, İrem(2018-12-31)
Ülkemizde büyük ölçekli “akıllı kent” uygulamalarının yakın gelecekte gerçekleştirilmesi altyapı ve maliyet açısından mümkün görülmemekle birlikte üniversite ve sağlık yerleşkeleri gibi özellikli bölgeler için Akıllı Yapılı Çevre (AYÇ) dönüşümü öncelikli olacaktır. Zira, bu yapılı çevrelerde daha etkin ve uygun maliyetli kullanım, özellikle ticari ve kamu binalarının sahiplenilmesi ve işletilmesindeki maliyetleri düşürmesi bakımından önemli olup AYÇ dönüşümü katma değer sağlayacaktır. Bu projede, temel hede...
İŞİN NİTELİKLERİYLE İLGİLİ TUTUMLAR:BİR İMALAT FİRMASINDA ARAŞTIRMA
Aşcıgil, Semra Feriha (2006-01-01)
Bu makale, takım çalışmalarına katılımın çalışanların işten duydukları memnuniyete ve işlerine duydukları bağlılığa olan etkisini, üretim sektöründe faaliyet gösteren bir firmada araştırmayı amaçlamaktadır. Takım çalışmasına katılımın yanısıra, özerklik ve karmaşıklık gibi iş ile ilgili nitelikler de çalışanların tutumlarına etki eden değişkenler olarak ele alınmıştır. Regresyon analizi sonucu elde edilen sonuçlar, işteki karmaşıklığın işe bağlılıkta meydana gelen değişimin istatistiksel olarak anlamlı bir ...
THE MEDIATING ROLE OF TEACHER AGENCY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION AND READINESS FOR CHANGE AMONG PUBLIC SCHOOL TEACHERS
Ersöz, Anıl; Kondakçı, Yaşar; Department of Educational Sciences (2021-9-30)
Readiness for change is vital for the success of any educational change initiative, and that is why there has been an increasing interest in the antecedents of readiness for change. However, there is a limited body of empirical research that sheds light on the role of teacher agency on readiness for change. Moreover, the influence of job satisfaction on readiness for change has remained unclear. Therefore, this study set out to investigate whether teacher agency mediates the relationship between job satisfa...
Citation Formats
Y. Üzümcüoğlu Zihni, P. Bıçaksız, İ. Öztürk, and T. Özkan, “EMNİYET KEMERİ KULLANIYOR MUYUZ? TÜRKİYE’DE VE İSTANBUL’DA EMNİYET KEMERİ KULLANIM ORANLARI,” presented at the ll. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (CONGIST’19) (18 - 20 Eylül 2019), İstanbul, Türkiye, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78486.