Türkiye deki Yazılım Test Uygulamaları Anketi

2013-09-27
Garousi, Vahid
Coşkunçay, Ahmet
Betin Can, Aysu
Demırors, Onur
Bağlam: Yazılım testi, yazılım geliştirme yaşam döngüsünde önemli bir faa-liyettir. Her bir yazılım takımı ve şirketinde gerçekleştirilen yazılım test uygu-lamalarının türleri ve olgunlukları geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu yelpazeyi oluşturan test uygulamalarının türleri hakkında üst seviye bir bakış açısı betim-lemek için değişik büyüklük ve bölgelerde (örneğin, Kanada, İsveç, ve Finlan-diya) çeşitli anketler gerçekleştirilmiştir. Oldukça aktif olan Türkiye yazılım endüstrisinde de bu uygulamaların durumunu karakterize etmek ve anlamak önem taşımaktadır. Amaç: Amacımız, Türk yazılım endüstrisindeki test uygulama türlerine üst seviye bir bakış açısını karakterize etmek ve kavrayabilmektir. Bu çalışmada da test uygulamalarının özellikle şu açıları ile ilgilenmekteyiz: test türle-ri/seviyeleri, test teknikleri, test otomasyonu ve test araçları, test ölçütleri, test yönetimi, ve aynı zamanda Türk test mühendislerinin karşılaştıkları zorluklar. Yöntem: Yukarıda amaca ulaşmak için, Kanada bağlamındaki geçmiş dene-yimimizi ve Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)’ın kulla-nımını temel alan, 9’u yazılım testine odaklı 54 soruluk çevrimiçi bir anketi sis-tematik olarak tasarladık. Ankete, Türk yazılım endüstrisinden 163 yazılım mü-hendisi katıldı. Bu bildiride, yazılım testine odaklanan soruların sonuçlarını ra-porluyor ve sentezliyoruz. Mümkün olduğu ölçüde, anketimizin eğilim ve so-nuçlarını Turkish Testing Board tarafından 2013’te gerçekleştirilen yeni bir an-ketin sonuçları ve Kanada yazılım endüstrisinde 2010’da gerçekleştirilen bir di-ğer benzer anket ile karşılaştırıyoruz. Bulgular: Anket sonuçları Türkiye’deki yazılım test uygulamaları hakkında önemli ve ilginç bulguları ortaya koymaktadır. Bulgular arasında şunlar yer al-maktadır: (1) İşlevsel (fonksiyonel)/sistem testi, Kullanıcı kabul testi, ve Enteg-rasyon testi en geniş kullanılan üç test yaklaşımıdır. En az kullanılan teknik ise Stres testidir. (2) Türk testçilerinin %10’undan daha azı formal test durumu ta-sarım yaklaşımlarından birini kullanırken, Kanada’da bu oran %15 ve %27 ara-sı olarak biraz daha iyi durumdadır. (3) hem Kanada’da hem de Türkiye’de, manuel ve otomatik test yaklaşımları için genel olarak geniş bir yelpaze mevcuttur. Bu durum, farklı katılımcıların birbirlerinden çok farklı uygulamalara sahip olduğunu göstermektedir. Örnek olarak, bazıları otomatik testi yoğun ola-rak uygularken, diğerleri manuel testi tercih etmektedir. (4) Genel olarak Türk yazılım endüstrisinde kod kapsama ölçütlerinin popülerliği düşüktür. (5) Türki-ye’de Kod satırı (LOC) başına düşen (ortalama) hata sayısı, ve başarılı kullanıcıkabul testlerinin sayısı gibi test ve kalite ölçütleri yaygın olarak kullanılmamak-tadır. (6) Çoğu şirkette, geliştiriciler testçilere göre 1:2’den, 1:5 ve üstü oranlar-la sayıca üstündür. (7) Test-sonra Geliştirme yaklaşımları (yani, geliştirmeden sonra test etme) hala Test Güdümlü (test önce) Geliştirmeden çok daha popü-lerdir. Sonuç: Anketimizin sonuçları hem Türkiye hem de dünyada test profesyo-nellerini ilgilendirecektir. Aynı zamanda, yazılım test endüstrisindeki son eği-limleri gözlemlemek ve güçlü ve zayıf alanları belirlemek bu alanda endüstri-akademi işbirliklerinin önünü açarak araştırmacıların yararına olacaktır.
Citation Formats
V. Garousi, A. Coşkunçay, A. Betin Can, and O. Demırors, “Türkiye deki Yazılım Test Uygulamaları Anketi,” presented at the Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, 2013, İzmir, Türkiye, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://ceur-ws.org/Vol-1072/.