WEB 1 0 DAN WEB 2 0 A BARIŞ ve DEMOKRASİ PARTİSİ 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE FACEBOOK KULLANIMINDAN BİR KESİT

2013-01-01
Bayraktutan, Günseli
Binark, Ferruh Mutlu
Çomu, Tuğrul
İslamoğlu, Gözde
Doğu, Burak
Telli Aydemir, Aslı
Bu çalışmada Türkiye’de 2011 Genel Seçimleri’nde Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) web 1.0 uygulaması olan resmi parti web sayfası ile web 2.0 uygulamalarından birisi olan Facebook’u hangi amaçlarla, ne şekilde kullandığı ele alınmaktadır. Bu kapsamda çalış-mada önce partinin web 1.0 ortamına ilişkin genel bir değerlendirme yapılmış ardında da partinin resmi Facebook hesabı üzerinde van Dijk’in söylem çözümlemesi yöntemi arayüzde uygulanmış, BDP’nin ideolojisini konumlandırdığı bağlam, ardyöre ve ilişkiler söylemsel pratikler üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. BDP’nin nasıl bir siyasal ortam-da seçime girdiğinin kavranması, sosyal medyanın, özellikle Facebook kullanım pratiği-nin incelenmesi için gereklidir. Bu nedenle genel seçimler öncesi Kürt siyasi hareketinin görünümü ve temel tartışma konularına da kısaca değinilmiştir ve daha sonra Kürt siya-si hareketi açısından önemli olan günler söylem çözümlemesine tabi tutulmuştur. Bu temelde, partinin Facebook sayfasındaki tartışma konuları listelenerek, bu metinlerde başvurulan alıntılar, referanslar ve bunların siyasi partinin ideolojik görüşüyle ilişkisi ve tutarlılığı ile yurttaşla etkileşimi incelenmiştir. Bu çalışmada söz konusu çözümleme 12 Haziran 2011 seçim günü örneği kapsamında sunulacaktır. Sonuç olarak, Kürt siyasi ha-reketinin ve parti olarak BDP’nin sosyal medyayı çoğunlukla ana akım medyaya alterna-tif mecralar olarak kullandığını ve bu anlamda da başarılı olduğunu söylemek müm-kündür. Özellikle kimi haberleri ve/veya olayları duyurmak ve yaygınlaştırmak konu-sunda partinin ve bu çerçevede siyaset yapan Kürt siyasi hareketinin diğer üyelerinin özellikle mecra olarak Facebook’u etkili kullandıkları ve kimi kez de Türkiye’de siyasi partiler kapsamında çok rastlanmayacak biçimde bu mecralar üzerinden kendi gündem-lerini de yaratabildiklerini söylenebilir.
İletişim ve Diplomasi

Suggestions

Kriptografik Modüllerin Güvenlik Gereksinimleri
Yayla, Oğuz (null; 2008-12-25)
Bu çalmadaki amacmz açk anahtar altyapsnda kullanlan kriptografik modüllerin FIPS PUB 140 standard çerçevesinde salamas gereken minimum gereksinimlerin temel itibariyle neler olduu ve bu gereksinimlerin standardn ilk sürümünden son sürümüne kadar nasl deitiini göstermektir. Bunun yannda, hala FIPS PUB 140-1 standadna uyumlu kriptografik modül ile hizmet veren elektronik sertifika hizmet salaycsnn daha güncel ve üst seviyelere çkn kolaylatracak bilgileri vermektir. Ayrca, kriptografik modül salayclarnn...
Sosyal Medyada 2011 Genel Seçimleri Nitel Nicel Arayüzey İncelemesi
Bayraktutan, Günseli; Binark, Ferruh Mutlu; Çomu, Tuğrul; Doğu, Burak; İslamoğlu, Gözde; Telli Aydemir, Aslı (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2012-07-01)
Bu çalışma “Sosyal Medya Ortamlarının Siyasal İletişim Uygulamaları Açısından İncelenmesi: Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Facebook ve Twitter’ın Siyasi Parti ve Liderler Tarafından Kullanılması” adlı TÜBİTAK destekli (Kasım 2011-Kasım 2012) araştırma projesi kapsamında kullanılan nicel ve nitel arayüzey incelemesi üzerine metodolojik bir değerlendirme içermektedir. Araştırma projesinde Web 2.0’ın demokratik katılım kaynaklı yurttaşlık kültürünün gelişmesine katkıda bulunduğu varsayımdan hareketle, sosya...
Kadın Hakları Mücadelesinde Durum Tespiti-Sorunlar, Engeller, İmkanlar, Fırsatlar
Acar, Ayşe Feride(2014-12-31)
Bu araştırmanın amacı son on yılda Türkiye’de kadın hareketinin kadın hareketinin kendisine, içinde hareket ettiği dinamiklere ve ülke siyasetine dair algı ve vizyonunu anlamaktır. Çalışma, kadın hareketinin farklılaşan yapısı göz önünde tutarak, kadın hakları mücadelesinde kadın hareketinin algı, vizyon ve çözüm önerileri karşılaştırması yapmayı planlamakta kadın örgütlerinin uzlaştıkları ve ayrıştıkları noktaları da tespit etmeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek bir panelde kadın harek...
Kurumsal kuramın kurumsallaşması: Türkiye kaynaklı kurumsal kuram çalışmalarına ilişkin genel bir değerlendirme
Tayşir, Eyüp Aygün (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-4-1)
Bu çalışma, Kurumsal Kuram’ın Türkiye’deki evrimini, 2000 – 2010 yılları arasında Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’nde (UYOK) sunulan bildiriler ve bu bildirilerde adı geçen araştırmacıların kongre harici yayınları üzerinden incelemektedir. Bu bağlamda, çalışma, bahsi geçen yıllar arasında, Türkiye'de kurumsal kuramın yönetim ve örgüt bilimciler arasında bir çalışma alanı olarak nasıl yayıldığına, bu yayılımda kurumsal girişimcilerin izlerine, Türkiye’de kurumsal kuramın araştırmaya konu edilen alt ç...
TÜRKİYE’DEKİ BEYAZ YAKALILARIN AYRIMCILIĞA DAYALI MOBBİNG DENEYİMLERİ: MÜCADELE YOLLARI VE ÖNERİLER
Özten, Ezgi; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut (2018-11-01)
Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’deki kentli, yüksek eğitimli, orta sınıftan mobbing deneyimi yaşamış beyaz yakalı çalışanların anlatılarına dayanarak, mobbing pratikleri ile ilgili eğilim ve örüntüleri saptamak ve buna bağlı olarak mobbing konusunda çözüm ve sosyal politikalar önermektir. Çalışmanın odağı mobbingin türlerinden biri olarak karşımıza çıkan ayrımcılığa dayalı mobbingdir. Bu kapsamda, 20 kentli, yüksek eğitimli ve orta sınıf beyaz yakalı çalışanla yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakatla...
Citation Formats
G. Bayraktutan, F. M. Binark, T. Çomu, G. İslamoğlu, B. Doğu, and A. Telli Aydemir, “WEB 1 0 DAN WEB 2 0 A BARIŞ ve DEMOKRASİ PARTİSİ 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE FACEBOOK KULLANIMINDAN BİR KESİT,” İletişim ve Diplomasi, pp. 31–54, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79235.