WEB 1 0 DAN WEB 2 0 A BARIŞ ve DEMOKRASİ PARTİSİ 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE FACEBOOK KULLANIMINDAN BİR KESİT

2013-01-01
Bayraktutan, Günseli
Binark, Ferruh Mutlu
Çomu, Tuğrul
İslamoğlu, Gözde
Doğu, Burak
Telli Aydemir, Aslı
Bu çalışmada Türkiye’de 2011 Genel Seçimleri’nde Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) web 1.0 uygulaması olan resmi parti web sayfası ile web 2.0 uygulamalarından birisi olan Facebook’u hangi amaçlarla, ne şekilde kullandığı ele alınmaktadır. Bu kapsamda çalış-mada önce partinin web 1.0 ortamına ilişkin genel bir değerlendirme yapılmış ardında da partinin resmi Facebook hesabı üzerinde van Dijk’in söylem çözümlemesi yöntemi arayüzde uygulanmış, BDP’nin ideolojisini konumlandırdığı bağlam, ardyöre ve ilişkiler söylemsel pratikler üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. BDP’nin nasıl bir siyasal ortam-da seçime girdiğinin kavranması, sosyal medyanın, özellikle Facebook kullanım pratiği-nin incelenmesi için gereklidir. Bu nedenle genel seçimler öncesi Kürt siyasi hareketinin görünümü ve temel tartışma konularına da kısaca değinilmiştir ve daha sonra Kürt siya-si hareketi açısından önemli olan günler söylem çözümlemesine tabi tutulmuştur. Bu temelde, partinin Facebook sayfasındaki tartışma konuları listelenerek, bu metinlerde başvurulan alıntılar, referanslar ve bunların siyasi partinin ideolojik görüşüyle ilişkisi ve tutarlılığı ile yurttaşla etkileşimi incelenmiştir. Bu çalışmada söz konusu çözümleme 12 Haziran 2011 seçim günü örneği kapsamında sunulacaktır. Sonuç olarak, Kürt siyasi ha-reketinin ve parti olarak BDP’nin sosyal medyayı çoğunlukla ana akım medyaya alterna-tif mecralar olarak kullandığını ve bu anlamda da başarılı olduğunu söylemek müm-kündür. Özellikle kimi haberleri ve/veya olayları duyurmak ve yaygınlaştırmak konu-sunda partinin ve bu çerçevede siyaset yapan Kürt siyasi hareketinin diğer üyelerinin özellikle mecra olarak Facebook’u etkili kullandıkları ve kimi kez de Türkiye’de siyasi partiler kapsamında çok rastlanmayacak biçimde bu mecralar üzerinden kendi gündem-lerini de yaratabildiklerini söylenebilir.
Citation Formats
G. Bayraktutan, F. M. Binark, T. Çomu, G. İslamoğlu, B. Doğu, and A. Telli Aydemir, “WEB 1 0 DAN WEB 2 0 A BARIŞ ve DEMOKRASİ PARTİSİ 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE FACEBOOK KULLANIMINDAN BİR KESİT,” pp. 31–54, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79235.