Preliterate preschoolers oral explanationsand visual narratives in response to picturebooks

2016-05-01
Ulusoy, Mustafa
Altun, Dilek
Hikâye dinleme ve okuma, çocukların hem ev içi hem de okul öncesi eğitim kurumlarında gelişimlerinin eğlenerek desteklendiği önemli etkinliklerden biridir. Çocuklara sunulacak zengin içerikte, kaliteli çocuk kitapları çocukların gelişimlerini desteklemek adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, okul öncesi öğretmenlerinin piyasada yayınlanan kitaplar arasından çocukların gelişim düzeylerine uygun kitapları seçmeleri önem taşımaktadır. Öğretmen adaylarının okuma tutumları ve alışkanlıklarına bağlı olarak kitaplar hakkında kazandıkları deneyimlerin resimli çocuk kitapları seçme yeterlilikleri üzerine etkisi olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışma kapsamında öğretmen adaylarının kişisel okuma kültür ve deneyimlerinin resimli çocuk kitabı seçme yeterlilikleri olan ilişkisinin incelemesi hedeflenmiştir. Çalışmanın katılımcıları 213 (Kadın: 173, Erkek: 42) okul öncesi öğretmen adayıdır. Çalışmanın verileri ölçek ve demografik bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının kişisel okuma alışkanlıkları, okuma tutumları, üniversite eğitimleri boyunca okudukları çocuk kitabı sayısı ve çocuk edebiyatı dersi almaları ile resimli hikâye kitabı seçme yeterlilikleri arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır.
OMEP EUROPEAN CONFERENCE 2016, 5 - 07 Mayıs 2016,

Suggestions

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları, Tutumları ve Deneyimlerinin Resimli Hikâye Kitabı Seçme Yeterliliklerini YordamaDüzeyi
Altun, Dilek (2018-10-01)
Hikâye dinleme ve okuma, çocukların hem ev içi hem de okul öncesi eğitim kurumlarında gelişimlerinin eğlenerek desteklendiği önemli etkinliklerden biridir. Çocuklara sunulacak zengin içerikte, kaliteli çocuk kitapları çocukların gelişimlerini desteklemek adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, okul öncesi öğretmenlerinin piyasada yayınlanan kitaplar arasından çocukların gelişim düzeylerine uygun kitapları seçmeleri önem taşımaktadır. Öğretmen adaylarının okuma tutumları ve alışkanlıklarına bağlı olarak k...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Okuryazarlık ile İlgili Görüşleri ve Staj Uygulamaları
Altun, Dilek; Erden, Feyza (2016-04-01)
Bu çalışma ile okul öncesi öğretmen adaylarının erken okuryazarlık kavramına ilişkin görüşlerinin ve staj uygulamalarında erken okuryazarlık becerilerini desteklemeye yönelik yer verdikleri etkinliklerin sayı ve çeşitliliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan sorular yoluyla toplanmıştır. Çalışmaya Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 81 okul öncesi öğretmen adayı katılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. ...
Beliefs about integration of environmental education into the early years: scale development
Güner Alpaslan, Zişan; Olgan, Refika; Çakıroğlu, Jale (2017-01-01)
Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının çevre eğitiminin okul öncesi eğitime entegre edilmesine yönelik inançlarını belirlemek amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitiminin Okul Öncesi Eğitimle Bütünleştirilmesine Yönelik İnançları ölçeğinin 332 okul öncesi öğretmen adayının katılımıyla pilot çalışması yapılmış ve 18 maddeden oluşan bu ölçek üç faktörden oluşmuştur: GelişimÖğrenme (?=.87), Çevresel sonuçlar (?=.92) ve Öğrenme ortamı (?=.74). Daha ...
Numerical simulation of coalescence of micron-submicron sized droplets and thin films
Erkan, Yılmaz Barış; Dursunkaya, Zafer; Department of Mechanical Engineering (2021-9)
Dynamics of droplet merging emerges with an utmost significance in many scientific areas and its effects ranges vastly from agriculture to engineering. Understanding the underlying physics of coalescence of droplets is, therefore, crucial to have control over its effects in complex systems which they are included. In this study, time dependent coalescence dynamics of fully wetting cylindrical droplets is investigated extensively. Droplets are created utilizing the Young-Laplace equation, and the dynamics of...
Neoliberal common sense and short-term study abroad: A critical qualitative inquiry into prospective English language teachers’ discourses and experiences
Çiftçi, Emrullah Yasin; Karaman, Abdullah Cendel; Department of English Language Teaching (2022-9)
In line with neoliberal discourses, most higher education students tend to participate in short-term study abroad (STSA) programs to enrich their CVs, acquire marketable skills, and have fun. On the other hand, STSA programs, such as Erasmus+, can also provide higher education students with novel challenges, triggering them to reflect on issues of power and inequalities. Therefore, these programs can be a valuable experiential and transformative opportunity to prepare prospective English language teachers (...
Citation Formats
M. Ulusoy and D. Altun, “Preliterate preschoolers oral explanationsand visual narratives in response to picturebooks,” presented at the OMEP EUROPEAN CONFERENCE 2016, 5 - 07 Mayıs 2016, Canterbury, İngiltere, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79743.