Beliefs about integration of environmental education into the early years: scale development

2017-01-01
Güner Alpaslan, Zişan
Olgan, Refika
Çakıroğlu, Jale
Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının çevre eğitiminin okul öncesi eğitime entegre edilmesine yönelik inançlarını belirlemek amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitiminin Okul Öncesi Eğitimle Bütünleştirilmesine Yönelik İnançları ölçeğinin 332 okul öncesi öğretmen adayının katılımıyla pilot çalışması yapılmış ve 18 maddeden oluşan bu ölçek üç faktörden oluşmuştur: GelişimÖğrenme (?=.87), Çevresel sonuçlar (?=.92) ve Öğrenme ortamı (?=.74). Daha sonra 3. ve 4. sınıfa devam eden 470 öğretmen adayı ile (K=441 and E=29) ana çalışma gerçekleştirilmiş ve doğrulayıcı faktör analizi bulguları elde edilen faktör yapısının uygun olduğunu desteklemiştir. Elde edilen bulgular ışığında Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitiminin Okul Öncesi Eğitimle Bütünleştirilmesine Yönelik İnançları ölçeğinin geçerli ve güvenilir sonuçlar verdiğini ve gelecekte öğretmen adaylarının bu konu ile ilgili inançlarını belirlemeye yönelik planlanabilecek çalışmalarda kullanımının uygun olduğu ortaya konulmuştur. Gelecekte yapılacak çalışmalarda araştırmacılara boylamsal çalışmalar planlayarak okul öncesi öğretmenlerinin çevre eğitiminin erken çocukluk eğitimine entegrasyonu ile ilgili inanç düzeylerinin farklı demografik değişkenler ile incelemeleri önerilebilir
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Preliterate preschoolers oral explanationsand visual narratives in response to picturebooks
Ulusoy, Mustafa; Altun, Dilek (null; 2016-05-01)
Hikâye dinleme ve okuma, çocukların hem ev içi hem de okul öncesi eğitim kurumlarında gelişimlerinin eğlenerek desteklendiği önemli etkinliklerden biridir. Çocuklara sunulacak zengin içerikte, kaliteli çocuk kitapları çocukların gelişimlerini desteklemek adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, okul öncesi öğretmenlerinin piyasada yayınlanan kitaplar arasından çocukların gelişim düzeylerine uygun kitapları seçmeleri önem taşımaktadır. Öğretmen adaylarının okuma tutumları ve alışkanlıklarına bağlı olarak k...
Perceptions of beginning teachers on pre service teacher preparation in Turkey
Öztürk, Mustafa; Yıldırım, Ali (2014-01-01)
The purpose of this study is to investigate the perceptions of beginning teachers on preservice teacher education. Through a survey, 465 beginning teachers working in randomly selected provinces of Turkey assessed the benefits of their pre-service programs. For data analysis, descriptive and inferential statistics were used. The results of the study indicated that the participant teachers’ perceptions on their pre-service trainings were not positive and that these perceptions changed significantly by the ty...
Conflict Resolution Styles Scale in Romantic Relationship The Validity and Reliability Study
Özen, Ayça; Salman Elgin, Selin; Sakallı, Nuray (2016-06-01)
Bu çalışmanın amacı çiftlerin çatışma çözüm stillerini ölçmek amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Bu amaçla 2 ayrı çalışma yürütülmüştür. İlk çalışmada, romantik ilişki yaşayan ya da evli kişilerle yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Hem bu mülakatlardan oluşturulan maddeler, hem de alanda uzman kişiler tarafından ilgili yazın incelenerek eklenen maddelerle geniş bir madde havuzu oluşturulmuştur. Romantik ilişki yaşayan 200 katılımcıyla (Ort.yaş = 23.13, S.yaş = 2.96) y...
EXPLORING THE CHARACTERISTICS OF AN ONLINE PRACTICUM COURSE IN AN ENGLISH LANGUAGE TEACHER EDUCATION PROGRAM: A CASE STUDY
İlya, Ali; Daloğlu, Ayşegül; Department of English Language Teaching (2022-9-1)
The global COVID-19 pandemic made it more apparent that English as a Foreign Language (EFL) teacher education programs have not been well-prepared for the online modality. Practicum, as a fundamental component of these programs, was not an exception. The emergency remote teaching period started as an unexpected and unwanted process; however, it also taught significant lessons to the whole world. With an awareness of point of no return marked by the COVID-19, the particular research study aims to explore the...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının ve Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Tonga, Funda Eda; Erden, Feyza (2021-03-01)
Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının ve uygulama öğretmenlerinin, Öğretmenlik Uygulaması dersine ilişkin görüşlerini incelemektir. Nitel araştırma desenlerinden olgu bilim çalışmasının kullanıldığı bu araştırmanın katılımcıları 41 okul öncesi öğretmen adayı ile 31 okul öncesi öğretmenidir. Açık uçlu görüş bildirim formu aracılığıyla toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Katılımcılara göre Öğretmenlik Uygulaması sürecinde karşılaşılan sorunlardan bazıları öğretmen aday...
Citation Formats
Z. Güner Alpaslan, R. Olgan, and J. Çakıroğlu, “Beliefs about integration of environmental education into the early years: scale development,” Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 880–907, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://kefad.ahievran.edu.tr/Kefad/ArchiveIssues/Detail/d4db003a-c7eb-e711-80f7-005056b0673e.