Beliefs about integration of environmental education into the early years: scale development

2017-01-01
Güner Alpaslan, Zişan
Olgan, Refika
Çakıroğlu, Jale
Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının çevre eğitiminin okul öncesi eğitime entegre edilmesine yönelik inançlarını belirlemek amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitiminin Okul Öncesi Eğitimle Bütünleştirilmesine Yönelik İnançları ölçeğinin 332 okul öncesi öğretmen adayının katılımıyla pilot çalışması yapılmış ve 18 maddeden oluşan bu ölçek üç faktörden oluşmuştur: GelişimÖğrenme (?=.87), Çevresel sonuçlar (?=.92) ve Öğrenme ortamı (?=.74). Daha sonra 3. ve 4. sınıfa devam eden 470 öğretmen adayı ile (K=441 and E=29) ana çalışma gerçekleştirilmiş ve doğrulayıcı faktör analizi bulguları elde edilen faktör yapısının uygun olduğunu desteklemiştir. Elde edilen bulgular ışığında Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitiminin Okul Öncesi Eğitimle Bütünleştirilmesine Yönelik İnançları ölçeğinin geçerli ve güvenilir sonuçlar verdiğini ve gelecekte öğretmen adaylarının bu konu ile ilgili inançlarını belirlemeye yönelik planlanabilecek çalışmalarda kullanımının uygun olduğu ortaya konulmuştur. Gelecekte yapılacak çalışmalarda araştırmacılara boylamsal çalışmalar planlayarak okul öncesi öğretmenlerinin çevre eğitiminin erken çocukluk eğitimine entegrasyonu ile ilgili inanç düzeylerinin farklı demografik değişkenler ile incelemeleri önerilebilir
Citation Formats
Z. Güner Alpaslan, R. Olgan, and J. Çakıroğlu, “Beliefs about integration of environmental education into the early years: scale development,” pp. 880–907, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://kefad.ahievran.edu.tr/Kefad/ArchiveIssues/Detail/d4db003a-c7eb-e711-80f7-005056b0673e.