Akıllı Bir Kirişin Zorlanmış Titreşimlerinin Aktif Kontrolu

2003-10-01
Fatma Demet, Ülker
Volkan, Nalbantoğlu
Tarkan, Çalışkan
Yaman, Yavuz
Eswar, Prasad
Bu çalı ş mada, akıllı bir plakanın serbest ve zorlanmı ş titre ş imlerinin kontrolü için μ -sentez methodu ile denetçi tasarımı ve tasarlanan denetçinin titre ş im sönümlemedeki etkinli ğ i sunulmu ş tur. Akıllı plaka havacılık yapılarında kullanılan bir fin ş eklinde olu ğ u için çalı ş mada akıllı fin diye tanımlanmaktadır. Akıllı fin bir ucu tutturulmu ş , di ğ er ucu serbest pasif alüminyum fin ve bunun her iki yüzeyine simetrik olarak yapı ş tırılmı ş piezoelektrik yamalar ve uzama ölçerlerden ( S train G age) olu ş mu ş tur. Denetçi Matlab v6.5 kullanılarak tasarlanmı ş ve tasarlanan denetçinin gerçek zamandaki performansı deneylerle ara ş tırılmı ş tır. Deneysel çalı ş malar iki farklı deney düzene ğ inde yürütülmü ş tür. Bunlardan ilki uzama ölçerlerin algılayıcı olarak kullanıldı ğ ı, ikincisi ise lazer yardımıyla yerde ğ i ş tirme ölçüm cihazının algılayıcı olarak kullanıldı ğ ı deney düzene ğ idir. Bu çalı ş mada, tasarlanan denetçinin akıllı finin serbest titre ş imlerinin ve ilk e ğ ilme modu ile ilk burulma modundan kaynaklanan zorlanmı ş titre ş imlerinin sönümlenmesindeki etkinli ğ i teorik ve deneysel çalı ş malar ile sunulmu ş tur. Titre ş im kontrolü sonucunda elde edilen verilerden yola çıkarak yapıs al bazı özellikleri farklı yeni bir akıllı fin üretilm i ş tir. Bu çalı ş mada, yeni üretilen akıllı fin için de elde edilen bazı sonuçlar verilmi ş tir.
11. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, 8 - 10 Eylül 2003

Suggestions

Akıllı Bir Plakanın Serbest ve Zorlanmış Titreşimlerinin Kontrolu
Fatma Demet, Ülker; Ömer Faruk, Kırcalı; Yaman, Yavuz; Volkan, Nalbantoğlu; Tarkan, Çalışkan; Eswar, Prasad (2004-06-01)
Bu çalışmada, akıllı bir plakanın serbest ve zorlanmıştitreşimlerinin kontrolü için μ-sentez methodu ile denetçi tasarımı ve tasarlanan denetçinin titreşim sönümlemedeki etkinliği sunulmuştur. Akıllı plaka havacılık yapılarında kullanılan bir fin şeklinde oluğu için çalışmada akıllı fin diye tanımlanmaktadır. Akıllı fin bir ucu tutturulmuş, diğer ucu serbest pasif alüminyum fin ve bunun her iki yüzeyine simetrik olarak yapıştırılmış piezoelektrik yamala...
Akıllı Bir Kirişin Titreşimlerinin Aktif Denetimi İçin PI D ve PID Denetçilerin Değerlendirilmesi
Onat, Cem; Şahin, Melin; Yaman, Yavuz (null; 2011-06-16)
Bu bildiride, piezoelektrik yamalara sahip akıllı bir kirişin titreşimlerinin aktif denetimi için PIλD µ ve PID denetçiler tasarlanıp değerlendirilmiştir. Denetçilerin gerekli parametrelerinin eniyileştirilmesi akıllı kirişin, deneysel olarak elde edilmiş, transfer fonksiyonu ve optimal referans model kullanılarak yapılmıştır. Optimal referans model, tam durum geri-beslemeli denetçili bir kapalı çevrim sistem olarak elde edilmiştir. PIλD µ denetçi ise sürekli kesir açılımı yönteminin dördüncü derece yaklaş...
Akıllı bir Kirişin Statik Aerodinamik Yükler Altındaki Davranışı
Fatih Mutlu, Karadal; Şahin, Melin; Ömer Faruk, Kırcalı; Volkan, Nalbantoğlu; Yaman, Yavuz (2007-06-07)
Bu çalışmada sonlu elemanlar yöntemiyle modellenen akıllı bir kirişin statik aerodinamik yükler altındaki davranışı incelenmiştir. Akıllı kiriş, bir ucu tutturulmuş öteki ucu serbest bir aluminyum kirişten ve bunun her iki yüzeyine simetrik olarak yapıştırılan piezoelektrik yamalardan oluşmuştur. Çalışmanın ilk bölümünde, piezoelektrik yamaların etkisi termal benzetim yöntemi kullanılarak göz önünde tutulmuş ve akıllı kirişin sonlu elemanlar modeli elde edilmiştir. Piezoelektrik yamaların voltaj kullanılara...
Active vibration control of smart structures
Ülker, Demet Fatma; Yaman, Yavuz; Nalbantoğlu, Volkan; Department of Aerospace Engineering (2003)
The purpose of this thesis was to design controllers by using H^ and yn control strategies in order to suppress the free and forced vibrations of smart structures. The smart structures analyzed in this study were the smart beam and the smart fin. They were aluminum passive structures with surface bonded PZT (Lead-Zirconate-Titanate) patches. The structures were considered in clamped-free configuration. The first part of this study focused on the identification of nominal system models of the smart structure...
Energy Modeling of Wearable Intelligent Batteryless Health Monitoring System with Thermal-Vibrational Hybrid Harvester
Sharone, Molly; Muhtaroğlu, Ali; Sustainable Environment and Energy Systems (2021-9-18)
A unified model is developed in this thesis with a thermal-vibrational hybrid energy harvester and a wearable intelligent batteryless health monitoring system for accurate prediction of energy flow from generation to consumption. Analytical models are developed first based on environmental conditions, energy conversion parameters, geometry, and datasheet specifications. Data from literature is utilized from multiple energy harvesters, interface electronics, the intelligent sensor nodes and monitored patient...
Citation Formats
Ü. Fatma Demet, N. Volkan, Ç. Tarkan, Y. Yaman, and P. Eswar, “Akıllı Bir Kirişin Zorlanmış Titreşimlerinin Aktif Kontrolu,” Ankara, Türkiye, 2003, p. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80806.